Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi Cục Thuế thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường  Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ  Chí Minh Nguyễn Thúy Huỳnh Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Hài Lòng Của Người Nộp Thuế Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Thuế Tại Chi Cục Thuế ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi Cục Thuế thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau - 2

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Cơ sở lý thuyết DVHCC 2.1.1. Khái niệm DVHCC Theo Lê Chi Mai (2006), DVHCC là lọai hình DV công do cơ quan hành chính nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể của công dân và tổ chức dựa trên qui định của ...

Bảng Kết “Quả Phân Tích Efa” Biến Phụ Thuộc

SCT1 0.830 CSVC1 0.799 Cơ sở vật chất CSVC4 0.733 CSVC2 0.728 Eigenvalue 5.524 2.368 2.324 2.086 1.906 1.608 1.470 Phương sai trích (%) 64.020 Nguồn: KQ tính toán số liệu SPSS “Phân tích EFA” cho 7 biến độc lập được thực hiện với giả thuyết H0: Các ...

Nâng Cao Độ Tin Cậy Và Tính Công Khai Minh Bạch C A Công Tác

Sự hài lòng 1.670 3 276 .174 Kết quả kiểm định “ANOVA” Tổng bình phương Df Bình phương trung bình F Sig. Sự hài lòng Giữa các nhóm .669 3 .223 .671 .570 Trong nhóm 91.704 276 .332 Tổng 92.373 279 Nguồn: KQ tính toán số liệu SPSS Kết quả kiểm ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi Cục Thuế thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau - 8

    CSVC1 11.28 6.453 .550 .711 CSVC2 11.37 6.133 .573 .699 CSVC3 11.03 7.422 .636 .687 CSVC4 11.29 6.635 .524 .725     3.3. Biến S Cảm thông   Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .833 3     Item Statistics   Mean Std. Deviation N SCT1 3.83 1.007 280 SCT2 3.85 1.025 280 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí