Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

Xem tất cả 113 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 14

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 14

Nếu thêm: . . IV. Những thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi và bán bò hiện nay của hộ Thuận lợi đã có Khó khăn cần giải quyết Giải pháp của hộ dự định giải quyết khó khăn Đề xuất hỗ trợ để cùng giải quyết khó khăn 1. Đã ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 13

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu tiếng Việt: 1. Đào Thế Anh, Hoàng Xuân Trường, Paule Moustier, Lê Việt Hùng và Hoàng Văn Sang (2008), Kết quả nghiên cứu thử nghiệm mô hình nhóm sở thích chăn nuôi bò thịt chất lượng cao liên kết với các ...

Cải Tạo Đàn Bò Địa Phương Theo Hướng “Mông” Hoá

Cải Tạo Đàn Bò Địa Phương Theo Hướng “Mông” Hoá

* Mục tiêu giải pháp về giống Cải thiện đàn bò thịt hiện đang nuôi dưỡng tại huyện Pác Nặm theo hướng Mông hoá - to về tầm vóc, tăng trọng lượng cơ thể, tỷ lệ thịt xẻ cao, thích nghi với điều kiện tự nhiên và thời tiết khí ...

Kết Quả Và Hiệu Quả Chăn Nuôi Bò Thịt Của Hộ Theo Quy Mô

Kết Quả Và Hiệu Quả Chăn Nuôi Bò Thịt Của Hộ Theo Quy Mô

Từ kết quả chăn nuôi cho thấy: Giá trị gia tăng bình quân trên con tính trên 100kg tăng trọng khi nuôi nhốt đạt lớn nhất với quy mô chăn nuôi 1 - 3 con, sau đó đến quy mô 4-5 con, thấp nhất là trên 5 con. Kết quả đạt được là do với ...

Tình Hình Sử Dụng Thức Ăn Trong Chăn Nuôi Bò Mông Của Nông Hộ

Tình Hình Sử Dụng Thức Ăn Trong Chăn Nuôi Bò Mông Của Nông Hộ

Bảng 3.10. Cơ cấu đàn bò Mông của hộ chia theo độ tuổi Đơn vị điều tra Tổng số Chia ra theo độ tuổi (tháng tuổi) 1 - 12 13 - 24 25 - 36 >36 I - Số lượng (con) 212 40 25 48 99 1. Theo xã điều tra - Xã Nghiên Loan 92 15 8 17 52 - Xã Công Bằng 42 ...

Tình Hình Dịch Bệnh Và Công Tác Thú Y Trên Đàn Bò

Tình Hình Dịch Bệnh Và Công Tác Thú Y Trên Đàn Bò

Đêm. Hiện nay, hình thức này được tất cả các dân tộc trong huyện áp dụng. Có khoảng 80% số hộ chăn nuôi bò theo hình thức bán chăn thả. Ở hình thức này, hộ chăn nuôi tận dụng được những lao động chưa đến hay ngoài độ tuổi, ...

Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Trên Địa Bàn Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Trên Địa Bàn Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

- Phối hợp W/T: là phối hợp các mặt yếu và nguy cơ của chăn nuôi, tiêu thụ bò thịt sao cho giảm thiểu các mặt yếu và tránh được các nguy cơ, bằng cách đề ra các chiến lược và giải pháp phát triển. 2.4. Hệ thống các chỉ tiêu ...

Đánh Giá Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn

Đánh Giá Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Trên Địa Bàn

2.1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn 2.1.3.1. Thuận lợi - Phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua đạt kết quả khá tốt với hầu hết các ...

Tình Hình Sử Dụng Đất Của Huyện Pác Nặm Giai Đoạn 2016 - 2018

Tình Hình Sử Dụng Đất Của Huyện Pác Nặm Giai Đoạn 2016 - 2018

Một là, huyện Pác Nặm phải xác định phát triển ngành chăn nuôi bò thịt là con đường để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từ đó có chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển phù hợp với từng địa phương, ...

Số Lượng Bò Của Cả Nước Và Các Vùng Chính Giai Đoạn 2014 - 2016

Số Lượng Bò Của Cả Nước Và Các Vùng Chính Giai Đoạn 2014 - 2016

20 Bảng 1.3. Số lượng Bò của cả nước và các vùng chính giai đoạn 2014 - 2016 TT Năm Vùng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2015/ Năm 2014 Năm 2016/ Năm 2015 Số lượng (1000 con) Cơ cấu (%) Số lượng (1000 con) Cơ cấu (%) Số lượng (1000 con) Cơ cấu ...

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chăn Nuôi Bò Thịt Tại Miền Núi

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chăn Nuôi Bò Thịt Tại Miền Núi

Bò thịt là động vật có hệ thần kinh cao cấp, rất mẫn cảm với môi trường sống, do đó yếu tố thời tiết khí hậu có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới chu kỳ sinh trưởng và phát triển của chúng. Bò là tài sản có giá trị của ...

Những Đóng Góp Mới, Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn

Những Đóng Góp Mới, Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn

4. Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4.1. Ý nghĩa khoa học Đề tài góp phần hoàn thiện hơn phương pháp ứng dụng, phát triển chăn nuôi bò tại tỉnh Bắc Kạn cũng như các địa phương khác ở các tỉnh miền núi phía Bắc ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 2

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Số lượng đàn bò ở các châu lục 16 Bảng 1.2. Tốc độ phát triển đàn bò thịt thế giới và châu lục 17 Bảng 1.3. Số lượng Bò của cả nước và các vùng chính giai đoạn 2014 - 2016 20 Bảng 2.1. Tình hình sử ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 1

Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò Mông của các nông hộ trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Hoàng Văn Cầm Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Chăn Nuôi Bò Mông Của Các Nông Hộ Trên Địa Bàn Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên - 2019 Đại Học ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số