Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 11

(iii) Hình thức cho vay qua nhóm tổ TKVV như: hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, thông qua các tổ chức tín chấp được lập ra đã tập trung được nguồn khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khối lượng công ...

Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 10

Lý, sai mục đích dẫn đến khả năng trả nợ không cao, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng b. Nguyên nhân chủ quan - Khả năng huy động vốn Do khả năng huy động vốn tại chỗ của Agribank Văn Bàn còn hạn chế, chỉ đạt 45 - 50% cho nhu ...

Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 2.1. Thực trạng sử dụng đất huyện Văn Bàn giai đoạn 2016- 2018 25 Bảng 2.2: Dân số và tăng trưởng dân số huyện Văn Bàn giai đoạn 2016-2018 27 Bảng 2.3: Hiện trạng lao động huyện Văn Bàn năm 2017 và 2018 28 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí