Những Tấm Gương Kẻ Sĩ Trị Quốc, Bình Thiên Hạ

Rồi triều Tây Sơn suy vong, nhà Nguyễn lên ngôi. Năm Gia Long thứ 4 (1805) lúc đã 35 tuổi, do được tiến cử, ông được bổ làm chức tri huyện Phù Dung (nay là huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng). Năm Ất Hợi (1815) ông mất sớm tại nhiệm ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số