Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho - 24


Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn thành thạo

(5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường

(3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

ua2

ôi3

iêu4

ăm5

uôtCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho - 24


Bài tập 2.1.3.

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn thành thạo (5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường (3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

eo2

êu3

ươu4

ưt5

iêngBài tập 2.1.4.

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:


TT

Các vần

Hoàn toàn thành thạo (5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường (3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

ui2

iu3

yêu4

êm5

ang
Bài tập 2.1.5.

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn thành thạo

(5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường

(3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

ây2

ơi3

ươi4

ơm5

uôngBài tập 2.2. Bài tập đo lường tính linh hoạt của kỹ năng đọc vần tiếng Việt

Bài tập 2.2.1

Loại vần có hai nguyên âm (cùng một nguyên âm đầu). Học sinh hãy đọc to vần.Các vần

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

ay, ưa, au, ao, ia,
Bài tập 2.2.2


Loại vần có hai nguyên âm (cùng một nguyên âm cuối). Học sinh hãy đọc to các vần.


Các vần

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

ôi, ui, ai, ưi, oi
Bài tập 2.2.3


Loại vần có 1 nguyên âm kết hợp với 1 phụ âm (cùng một phụ âm cuối). Học sinh hãy đọc to vần.


Các vần

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

ăn, un, on, in, ơn
Bài tập 2.2.4


Loại vần có 1 nguyên âm đầu kết hợp với 2 phụ âm cuối (cùng hai phụ âm cuối). Học sinh hãy đọc to vần.

Các vần

Mức điểm học sinh đạt được

Ghi chú
1

2

3

4

5


ong, eng, ưng, âng, ăng
Bài tập 2.2.5Các vần

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

ươi, ươu, ươn, ươm, ươtLoại vần có hai nguyên âm đầu (cùng hai nguyên âm đầu) kết hợp với một phụ âm cuối hoặc với một phụ âm cuối. Học sinh hãy đọc to vần.


Bài tập 2.3. Bài tập đo lường tính đúng đắn kỹ năng đọc vần tiếng Việt

Bài tập 2.3.1

Học sinh hãy đọc các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

ua2

ia3

uôi4

ôt5

ương
Bài tập 2.3.2

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

oi2

iu3

ươi4

ơn5

yêm
Bài tập 2.3.3.

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn không mắc

lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc

lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3

điểm)

Mắc nhiều lỗi

(2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi

(1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

ây2

êu3

iêu4

âm5

eng
Bài tập 2.3.4.

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

ơi2

eo3

yêu4

om5

inh
Bài tập 2.3.5.

Học sinh hãy đọc to các vần sau đây:TT

Các vần

Hoàn toàn không mắc

lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc

lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3

điểm)

Mắc nhiều lỗi

(2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi

(1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

âu2

ui3

ươu4

êt5

anh
Lâm Đồng, ngày…… tháng….. năm………

Người nghiên cứu


Bài tập 3.


BÀI TẬP ĐO LƯỜNG KỸ NĂNG ĐỌC TỪ TIẾNG VIỆT


Họ và tên học sinh: .....................................................................................................................................................................

Năm sinh:.....................................................................................................................................................................................

Trường tiểu học: .........................................................................................................................................................................

Ngày thực hiện: ...........................................................................................................................................................................

Người nghiên cứu:.......................................................................................................................................................................


Bài tập 3.1. Bài tập đo lường tính thuần thục trong kỹ năng đọc từ tiếng Việt


Bài tập 3.1.1.

Học sinh hãy đọc to các từ sau:TT

Các từ

Hoàn toàn thành thạo

(5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường

(3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

dỗ2

rẻ3

lá mạ

4

cụ già5

chia quàBài tập 3.1.2.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:

TT

Các từ

Hoàn toàn thành thạo

(5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường

(3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

gió23

củ sả4

nhà tranh5

tỉa lá
Bài tập 3.1.3.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn thành thạo (5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường (3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

trà2

xẻ3

cái chổi4

múi bưởi5

chuồnXem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí