Bảng Hỏi Dành Cho Đại Biểu Hđnd Xã Và Cán Bộ Ubnd Xã


8. Nghe con em làm cán bộ thông tin


9. Khác…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 212 trang tài liệu này.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 24


Câu hỏi 10: Ông bà đ từng tham dự hoạt động nào dưới đây? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Nội dung tham gia

Phương án

1. Bầu cử đại biểu HĐND các cấp


2. Tiếp xúc cử tri của HĐND


3. Tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND xã


4. Phiên họp của HĐND xãCâu hỏi 11 .Ông bà cho biết mức độ hài lòng với các nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân x ?

Nội dung hoạt động

Mức độ đánh giá

Hài lòng

Chưa hài lòng

Khó đánh giá

1. Quyết định về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát

triển kinh tế, văn hóa, xã hội
2. Quyết định về bảo đảm quốc phòng, an

ninh, trật tự, an toàn xã hội
3. Quyết định về nhân sự
4. Hoạt động giám sát
5. Hoạt động chất vấn
6. Hoạt động Tiếp xúc cử tri
7. Hoạt động Tiếp công dân
8. Việc tổng hợp ý kiến của cử tri; xử lý

đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
9. Việc theo dòi, đôn đốc các cơ quan giải

quyết kiến nghị của cử tri; đơn thư, khiếu

nại, tố cáo của công dân

Câu hỏi 12. Ông bà, anh chị cho ý kiến đánh giá về phẩm chất, năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân x hiện nay?


Nội dung đánh giá

Mức độ

Tốt

Có nội dung chưa

tốt

Chưa tốt

Khó đánh giá

1. Trách nhiệm

2. Đạo đức, lối sống

3. Trình độ hiểu biết pháp luật

4. Năng lực nắm bắt ý kiến cử tri

5. Năng lực tuyên truyền, vận động cử tri

6. Tác phong dân chủ, gương mẫu

7. Gần gũi, liên hệ với cử tri


Câu hỏi 13: Ông bà, anh chị cho ý kiến đánh giá về mức độ tham gia của người dân đối với các hoạt động của Hội đồng nhân dân x ?


Nội dung hoạt động

Mức độ tham gia

Đầy đủ

Chưa đầy đủ

Khó đánh giá

1. Tham gia đi bầu cử đại biểu HĐND
2. Tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri
3. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự

thảo cơ chế, chính sách của HĐND xã khi được xin ý kiến
4. Tham gia đóng góp ý kiến với đại biểu

HĐND xã
5. Hưởng ứng, thực hiện các nghị quyết của

HĐND xã

Câu hỏi 14: Ông bà, anh chị cho ý kiến đánh giá về vai trò của các cơ quan sau đối với các hoạt động của Hội đồng nhân dân x ?


Hoạt động của cơ quan

Vai trò

Quan

trọng

Trung

bình

Ít quan

trọng

Khó

đánh giá

1. Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã

2. Hoạt động quản lý, điều hành của UBND xã

3. iám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc


Câu hỏi 15. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân x ,theo Ông bà, anh chị nên cần thực hiện giải pháp nào sau đây? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Giải pháp

Phương án

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của HĐND


2. Nâng cao trách nhiệm, năng lực của Thường trực HĐND xã


3. Chú trọng cơ cấu đại biểu HĐND xã theo địa bàn, theo nghề nghiệp, tôn

giáo,…


4. Nâng cao trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho đại biểu HĐND xã


5. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND xã


6. Giải pháp khác (xin ghi rò ý kiến)

……………………………………………………………………….Xin trân trọng cảm ơn./.


PHỤ LỤC 5: BẢNG HỎI DÀNH CHO ĐẠI BIỂU HĐND XÃ VÀ CÁN BỘ UBND XÃ


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Viện X hội học và Phát triển

Huyện: …. X : ……


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho đại biểu HĐND, cán bộ UBND xã)


Ông bà, anh chị kính mến!

Kính gửi đến ông bà, anh chị một số câu hỏi để xin ý kiến về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) xã hiện nay.Ý kiến trả lời của ông bà, anh chị là một cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ tới.

Trong bảng hỏi, với các câu hỏi đã cho trước các ý trả lời, đồng ý với ý nào ông bà, anh chị đánh dấu X vào ô vuông bên phải; với loại câu hỏi khác ông bà, anh chị trả lời theo nội dung câu hỏi.

Kết quả trả lời của ông bà, anh chị chỉ được tham khảo trong nghiên cứu khoa học của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã, không sử dụng vào mục đích khác. Chúng tôi xin hứa bảo mật những thông tin thu được. Kính mong ông bà, anh chị trả lời đúng với suy nghĩ của mình.Ông bà, anh chị không ghi, ký tên vào phiếu.

Trân trọng cảm ơn ông bà, anh chị!

Ông bà, anh chị cho biết đôi nét về bản thân

1. Giới tính của ông bà, anh chị: Nam

Nữ

2. Tuổi của ông bà, anh chị:

Dưới 25 26 - 30


31 - 40 41 - 50

Trên 50

3. Trình độ học vấn của ông bà, anh chị:

Tiểu học THCS

THPT Cao đẳng

Đại học Sau đại học

4. Dân tộc (xin ghi rò):…………………………………………………

5. Ông bà, anh chị là:

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thường trực Hội đồng nhân dân xã Cán bộ Ủy ban nhân dân xã

6. Thâm niên công tác của ông bà, anh chị:

1-5 năm 6-10 năm

11-15 năm 16-20 năm

Trên 20 năm

7. Ông bà là: Đảng viên

Đoàn viên


NỘI DUNG


Câu hỏi 1: Ở địa phương của ông bà, anh chị, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả như thế nào?

1. Xã đạt chuẩn nông thôn mới

2. Xã đạt một số tiêu chí

Câu hỏi 2: Trong triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, HĐND x đ thông qua và quyết định những nội dung nào sau đây?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Nội dung thông qua, quyết định

Phương án

1. Quyết định, thông qua đề án xây dựng nông thôn mới


2. Quyết định, thông qua kế hoạch xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội3. Quyết định, thông qua phương án tổ chức sản xuất


4. Quyết định, thông qua chương trình xây dựng đời sống văn hóa


5. Quyết định, thông qua kế hoạch giữ gìn môi trường


6. Quyết định, thông qua kế hoạch xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở


7. Quyết định, thông qua kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự xã hội


8. Quyết định, thông qua kế hoạch phát triển giáo dục, y tế


9. Quyết định, thông qua nội dung khác………


Câu hỏi 3: HĐND x giám sát những nội dung gì liên quan đến việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở x ?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Nội dung giám sát

Phương án

1. iám sát công tác chỉ đạo, triển khai chương trình xây dựng NTM


2. iám sát công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng


3. iám sát việc thực hiện công khai, dân chủ trong quá trình thực

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới


4. iám sát công tác đánh giá, thẩm định, công nhận đạt xã chuẩn NTM


5. iám sát việc sử dụng các nguồn lực (tài chính, vật chất…) trong

xây dựng nông thôn mới


6. Khác …………………………………………………………


Câu hỏi 4: HĐND x tổ chức lấy ý kiến nhân dân về những nội dung gì trong chương trình xây dựng nông thôn mới?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Nội dung lấy ý kiến nhân dân

Phương án

1. Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới


2. Tham gia ý kiến vào kế hoạch xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội


3. Tham gia ý kiến vào công tác tổ chức sản xuất


4. Tham gia ý kiến vào các nội dung xây dựng đời sống văn hóa


5. Tham gia ý kiến vào các nội dung giữ gìn môi trường


6. Tham gia ý kiến vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở


7. Tham gia ý kiến vào kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự xã hội8. Tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển giáo dục, y tế


9. Tham gia ý kiến vào mức đóng góp, hình thức đóng góp của nhân

dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng của xã


10. Tham gia ý kiến vào các thiêu chí cụ thể


11.Khác…………………………………………………………………


Câu hỏi 5: Ông bà, anh chị cho biết ý kiến về mức độ thực hiện các hoạt động chủ yếu của HĐND hiện nay?


Nội dung hoạt động

Mức độ

Tốt

Có nội dung chưa

tốt

Chưa tốt

Khó đánh giá

1. Hoạt động ra quyết định (ban hành Nghị quyết)

2. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình

3. Hoạt động nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri


Câu hỏi 6: Trong 3 hoạt động chủ yếu của HĐND x hiện nay, theo ông bà, anh chị, hoạt động nào được thực hiện tốt và hiệu quả nhất (chọn 1 hoạt động)?

1. Hoạt động thông qua, ra quyết định (ban hành nghị quyết)

2. Hoạt động giám sát

3. Hoạt động nắm bắt, phản ánh ý kiến cử tri

Câu hỏi 7: Ông bà, anh chị cho biết ý kiến về mức độ thực hiện hoạt động ra quyết định (ban hành nghị quyết) của HĐND x hiện nay?


Nội dung hoạt động

Mức độ

Tốt

Có nội dung chưa

tốt

Chưa tốt

Khó đánh giá

1. Quyết định về lĩnh vực kinh tế ngân sách


2. Quyết định về lĩnh vực văn hóa, xã hội

3. Quyết định về bảo đảm an ninh, quốc

phòng

4. Quyết định về nhân sự, công tác cán bộ

theo thẩm quyền


Câu hỏi 8: Để nâng cao hiệu quả hoạt động ra quyết định (ban hành nghị quyết) của HĐND x , theo ông, bà, anh, chị nên cần thực hiện giải pháp nào sau đây?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Giải pháp

Phương án

1. Thường trực HĐND xã phải xin ý kiến cấp ủy Đảng đối với các nội

dung dự kiến ban hành Nghị quyết


2. Thường trực HĐND, đại biểu HĐND xã phải nắm vững quan điểm,

chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước


3. Thường trực HĐND, đại biểu HĐND xã phải nắm bắt đúng tình

hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương


4. Đại biểu HĐND phải nắm được các nội dung UBND trình HĐND


5. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND


6. Thường trực HĐND lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và

đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách trước khi ban hành


7. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, năng lực của đại biểu

Hội đồng nhân dân


8. iải pháp khác (xin ghi rò ý kiến)…………………………………

……………………………………………………………………


Câu hỏi 9: Ông bà, anh chị cho biết ý kiến về mức độ thực hiện hoạt động giám sát của HĐND x hiện nay?


Nội dung hoạt động

Mức độ

Tốt

Có nội

Chưa

Khó

Xem tất cả 212 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí