Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 25
dung chưa

tốt

tốt

đánh giá

1. iám sát việc thực hiện hiến pháp và

pháp luật trên địa bàn xã

2. iám sát việc thực hiện nghị quyết của

HĐND xã

3. Hoạt động chất vấn, giải trình

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 212 trang: Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 25


Câu hỏi 10: Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND x , theo ông bà, anh chị nên cần thực hiện giải pháp nào sau đây?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Giải pháp

Phương án

1. Lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát


2. Đa dạng các hình thức giám sát (trực tiếp, bằng văn bản, khảo sát...)


3. Đại biểu HĐND phải nắm vững những vấn đề liên quan đến nội

dung giám sát


4. Đại biểu HĐND có tác phong dân chủ, nêu gương, liêm chính trong

thực hiện giám sát


5. HĐND phải theo dòi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát

của UBND và các cơ quan, đơn vị


6. HĐND phải thực hiện tái giám sát cho đến khi có kết quả


7. iải pháp khác (xin ghi rò ý kiến)………………………………

………………………………………………………………………Câu hỏi 11: Ông bà, anh chị cho biết ý kiến về mức độ thực hiện hoạt động nắm bắt, phản ánh ý kiến cử tri của HĐND x hiện nay?


Nội dung hoạt động

Mức độ

Tốt

Có nội

dung chưa

Chưa

tốt

Khó

đánh giá
tốt1. Lắng nghe, tổng hợp ý kiến cử tri

2. Tuyên truyền, vận động cử tri

3. Đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, đơn

thư khiếu nại, tố cáo của của cử tri


Câu hỏi 12: Để nâng cao hiệu quả hoạt động nắm bắt, phản ánh ý kiến cử tri của HĐND x , theo ông bà, anh chị nên cần thực hiện giải pháp nào sau đây?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Giải pháp

Phương án

1. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở


2. Đa dạng hóa thành phần mời dự tiếp xúc cử tri


3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tiếp xúc cử tri


4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đại biểu HĐND tiếp công dân


5. Nâng cao năng lực nắm bắt dư luận xã hội cho đại biểu HĐND


6. Thực hiện tốt việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xử lý đơn

thư khiếu nại, tố cáo của công dân


7. Làm tốt công tác theo dòi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến

nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân


8. iải pháp khác (xin ghi rò ý kiến)………………

…………………………………………………………………………..Câu hỏi 13: Ông bà, anh chị cho ý kiến về vai trò của các cơ quan sau đối với hoạt động ra quyết định (ban hành nghị quyết) của HĐND x ?


Các cơ quan

Vai trò trong hoạt động ra quyết định

Quan

trọng

Trung

bình

Khó đánh

giá

1. Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã
2. Việc xây dựng các báo cáo, đề án, tờ

trình, dự thảo nghị quyết của UBND xã

trình Hội đồng nhân dân
3. Tổng hợp ý kiến cử tri và phản biện của

Mặt trận Tổ quốc

Câu hỏi 14: Ông bà, anh chị cho ý kiến về vai trò của các cơ quan sau đối với hoạt động giám sát của HĐND x ?


Các cơ quan

Vai trò trong hoạt động giám sát

Quan

trọng

Trung

bình

Khó đánh

giá

1. Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã
2. Triển khai thực hiện của UBND xã theo

kết luận giám sát của HĐND
3. iám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc
Câu hỏi 15: Ông bà, anh chị cho ý kiến về vai trò của các cơ quan sau đối với hoạt động hoạt động nắm bắt, phản ánh ý kiến cử tri cử tri của HĐND x ?


Các cơ quan

Vai trò trong hoạt động liên hệ với cử

tri

Quan

trọng

Trung

bình

Khó đánh

giá

1. Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã
2. Việc tiếp thu và giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

của Ủy ban nhân dân
3. iám sát và phản biện của MTTQ
Câu hỏi 16: Ông bà, anh chị cho ý kiến về mức độ thực hiện các nội dung l nh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy x đối với hoạt động của HĐND x ?


Nội dung hoạt động

Mức độ

Tốt

Có nội

Chưa

Khó
dung chưa

tốt

tốt

đánh giá

1. Ra nghị quyết chuyên đề định hướng

nội dung hoạt động của HĐND

2. Cho ý kiến về cơ chế, chính sách trước

khi thông qua HĐND

3. Kiểm tra hoạt động của HĐND

4. Công tác cán bộ


Câu hỏi 17: Ông bà, anh chị cho ý kiến về mức độ thực hiện của UBND x đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân x ?


Nội dung hoạt động

Mức độ

Tốt

Có nội dung chưa

tốt

Chưa tốt

Khó đánh giá

1. Triển khai thực hiện nghị quyết của

HĐND xã

2. Triển khai thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND,

Thường trực HĐND xã

3. iải quyết các kiến nghị cử tri, đơn thư

khiếu nại tố cáo của công dân do đại biểu HĐND chuyển đến


Câu hỏi 18: Ông bà, anh chị cho ý kiến về mức độ phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - x hội trong các hoạt động của HDNĐ x


Nội dung hoạt động

Mức độ thực hiện

Tốt

Trung

bình

Có nội

dung chưa

Khó

đánh giá

tốt


1. óp ý kiến phản biện đối với các nội dung trình tại kỳ họp HĐND

2. Tiếp nhận ý kiến của cử tri và báo cáo tại các kỳ họp của HĐND xã

3. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND

4. Tham gia giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND


Câu hỏi 19: Ông bà, anh chị cho ý kiến về mức độ tham gia của người dân đối với các hoạt động của HĐND x ?


Nội dung hoạt động

Mức độ tham gia

Đầy đủ

Ít tham

gia

Khó đánh

giá

1. Tham gia bầu cử
2. Tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri
3. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo cơ chế, chính sách của HĐND
4. Tham gia góp ý kiến với đại biểu HĐND xã

Câu hỏi 20. Ông bà, anh chị cho ý kiến đánh giá về phẩm chất, năng lực của đại biểu HĐND x ?


Nội dung đánh giá

Mức độ

Tốt

Có nội dung chưa

tốt

Chưa tốt

Khó đánh giá


1. Trách nhiệm

2. Đạo đức, lối sống

3. Trình độ hiểu biết pháp luật

4. Năng lực phản biện xã hội

5. Năng lực nắm bắt ý kiến cử tri

6. Năng lực tuyên truyền, vận động cử tri


Câu hỏi 21. Ông bà, anh chị cho ý kiến về mức độ thực hiện các hoạt động sau của đại biểu HĐND x ?


Nội dung đánh giá

Mức độ thực hiện

Đầy

đủ

Ít tham gia

Khó xác định

1. Tham gia các kỳ họp
2. Tham gia giám sát, chất vấn
3. Liên hệ chặt chẽ với cử tri
4. Tiếp công dân
5. Tiếp xúc cử tri
* 21.1 Ông bà cho biết mức độ tham gia hoạt động tiếp công dân của bản thân trong nhiệm kỳ vừa qua?

Mức độ tham gia

Phương án chọn

Thường xuyên (1 tháng1 lần)


Trung bình (3 tháng 1 lần)


Chưa thường xuyên (6 tháng 1 lần)


* 21.2. Ông bà cho biết mức độ tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri của bản thân trong nhiệm kỳ vừa qua?

Mức độ tham gia

Phương án chọn

Đầy đủ (4 lần/năm)


Trung bình (2-3 lần/năm)


Chưa thường xuyên (1 lần/năm)Câu hỏi 22: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND x , theo ông, bà, anh, chị nên cần thực hiện giải pháp nào sau đây?

(Lựa chọn nhiều phương án)


Giải pháp

Phương án

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của

HĐND


1. Nâng cao trách nhiệm, năng lực của Thường trực HĐND


2. Chú trọng cơ cấu đại biểu HĐND xã theo địa bàn, theo nghề nghiệp,

tôn giáo, giới tính,…


3. Nâng cao trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho đại biểu HĐND


4. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND


5. iải pháp khác (xin ghi rò ý kiến)……………………………………

……………………………………………………………………..Xin trân trọng cảm ơn!


PHỤ LỤC 6: HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU

(Dành cho người dân)


Ông bà, anh chị kính mến!

Kính gửi đến ông bà, anh chị một số câu hỏi để xin ý kiến về hoạt động của Hội đồng nhân dân xã hiện nay. Ý kiến trả lời của ông bà, anh chị là một cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi xin hứa bảo mật những thông tin thu được. Kính mong ông bà, anh chị trả lời đúng với suy nghĩ của mình theo nội dung câu hỏi.

Xin Ông bà, anh chị cho biết đôi nét về bản thân:

1. Giới tính của ông bà, anh chị: Nam

Nữ

2. Tuổi của ông bà, anh chị:

Dưới 25 26 - 30

31 - 40 41 - 50

Trên 50

3. Trình độ học vấn của ông bà, anh chị:

Tiểu học Cấp II

Cấp III Cao đẳng

Đại học Sau đại học

4. Dân tộc (xin ghi rò):…………………………………………………

5. Nghề nghiệp chính của Ông bà, anh chị:

Làm ruộng Nghề phụ

Dịch vụ, Buôn bán

Nghề khác (xin ghi rò):………………………………………………..

6. Ông bà, anh chị là:

Đảng viên

Đoàn viên

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số