Bảng Hỏi Dành Cho Người Dân


PHỤC LỤC 1: Cơ cấu x hội đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức


Cơ cấu xã hội theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo


Tổng số ĐB HĐND x

Nữ

Ngoài đảng

Tôn giáo

Dân tộc

Tuổi

Dưới

35

Từ 35 -

60

Trên 60

556

84

76

36

18

40

495

23

%

15,1

13,6

6,5

3,23

7,2

89

4,1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 212 trang tài liệu này.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 23


Cơ cấu xã hội theo trình độ học vấn, lý luận chính trị


Tổng số ĐB HĐND

x

Trình độ học vấn

Lý luận chính trị

PTTH

Trung

cấp, CĐ

Đại

học

Trên

ĐH

Sơ cấp

Trung

cấp

Cử nhân/

cao cấp

556

163

94

293

8

119

265

4

%

29,3

16,9

52,7

1,43

21,4

47,7

0,72


Cơ cấu xã hội Thường trực HĐND các xã và 03 xã điều tra, khảo sátTổng số ĐB

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Từ đầu

nhiệm kỳ

Đến 15/3/

2020

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Cấp ủy

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Cấp ủy

22 xã, thị trấn

567

558

01

19

20

22

0

22

X.Hương Sơn

33

33


1

BT

1


ĐUV

X.Hùng Tiến

24

21

Chưa kiện toàn


1


ĐUV

X.An Phú

28

28


1

BT

1


ĐUV


Nguồn: Điều tra, khảo sát của tác giả luận án quý 4 năm 2019


PHỤC LỤC 2: Cơ cấu x hội đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên


Cơ cấu xã hội theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo


Tổng số ĐB HĐND

x

Nữ

Ngoài đảng

Tôn giáo

Dân tộc

Tuổi

Dưới 35

Từ 35 -

60

Trên 60

671

151

93

55

2

75

577

21

%

22,5

13,8

8,2

0,3

11,2

86

3,12


Cơ cấu xã hội theo trình độ học vấn, lý luận chính trị


Tổng số ĐB HĐND x

Trình độ học vấn

Lý luận chính trị

PTTH

Trung cấp

/Cao đẳng

Đại học

Trên

ĐH

Sơ cấp

Trung

cấp

Cử nhân/

cao cấp

671

222

129

317

5

175

313

1

%

33,1

19,2

47,2

0,74

26,1

46,6

0,2


Cơ cấu xã hội Thường trựcHĐND các xã và 03 xã điều tra, khảo sátTổng số ĐB

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Từ đầu nhiệm

kỳ

Đến 15/3/

2020

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Chức danh Đảng

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Chức danh Đảng

27 xã, thị trấn

695

671

5

22

26

27

0

25

X.Phượng Dực

24

23


1

PBT

1


ĐUV

Xã Khai Thái

26

26


1

BT

1


ĐUV

Xã Phú Yên

22

22

1


PBT

1


ĐUV


Nguồn: Điều tra, khảo sát của tác giả luận án quý 4 năm 2019


PHỤC LỤC 3: Cơ cấu x hội đại biểu HĐND huyện Đông Anh


Cơ cấu xã hội theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo


Tổng số ĐB HĐND x

Nữ

Ngoài đảng

Tôn giáo

Dân tộc

Tuổi

Dưới 35

Từ 35 -

60

Trên 60

699

96

72

0

0

72

627

0

Tỷ lệ %

13,7

10,3

0

0

10,3

89,7

0


Cơ cấu xã hội theo trình độ học vấn, lý luận chính trị


Tổng số ĐB HĐND

x

Trình độ học vấn

Lý luận chính trị

PTTH

Trung cấp

/Cao đẳng

Đại

học

Trên

ĐH

cấp

Trung

cấp

Cử nhân/

cao cấp

699

0

288

371

40

168

264

24

Tỷ lệ %

0

41,2

53,1

5,7

24

37,8

3,4


Cơ cấu xã hội Thường trực HĐNDcác xã và 03 xã điều tra, khảo sátTổng số ĐB

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Từ đầu nhiệm kỳ

Đến 15/3/

2020

C.

trách

Kiêm nhiệm

Chức

danh Đảng

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

Chức

danh Đảng

24 xã, thị trấn

699

680

03

20

19BT

5 PBT

24

0

21 ĐUV

Xã Hải Bối

31

30


1

PBT

1


ĐUV

Xã Vân Nội

29

28


1

BT

1


ĐUV

Xã Vòng La

27

26


1

PBTTT

1


ĐUV


Nguồn: Điều tra, khảo sát của tác giả luận án quý 4 năm 2019


PHỤ LỤC 4: BẢNG HỎI DÀNH CHO NGƯỜI DÂN


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Viện X hội học và Phát triển

Huyện: …. X : ….


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho người dân )

Ông bà, anh chị kính mến!

Kính gửi đến ông bà, anh chị một số câu hỏi để xin ý kiến về hoạt động của Hội đồng nhân dân xã hiện nay.Ý kiến trả lời của Ông bà, anh chị là một cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới.

Trong bảng hỏi, với các câu hỏi đã cho trước các ý trả lời, đồng ý với ý nào ông bà, anh chị đánh dấu X vào ô vuông bên phải; với loại câu hỏi khác ông bà, anh chị trả lời theo nội dung câu hỏi.

Kết quả trả lời của ông bà, anh chị chỉ được tham khảo trong nghiên cứu khoa học của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, không sử dụng vào mục đích khác. Chúng tôi xin hứa bảo mật những thông tin thu được. Kính mong Ông bà, anh chị trả lời đúng với suy nghĩ của mình.Ông bà, anh chị không ghi, ký tên vào phiếu.

Trân trọng cảm ơn Ông bà, anh chị!

Xin Ông bà, anh chị cho biết đôi nét về bản thân:

1. Giới tính của ông bà, anh chị:

Nam Nữ

2. Tuổi của ông bà, anh chị

Dưới 25 26 - 30

31 - 40 41 - 50

Trên 50

3. Trình độ học vấn của ông bà, anh chị:


Tiểu học

Cấp II

Cấp III

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học


4. Dân tộc (xin ghi rò):…………………………………………………

5. Nghề nghiệp chính của Ông bà, anh chị: Làm ruộng

Nghề phụ

Dịch vụ, Buôn bán

Nghề khác (xin ghi rò):………………………………………………..

6. Ông bà, anh chị là:

Đảng viên

Đoàn viên

7. Ông bà, anh chị là hội viên: Hội Nông dân Hội cựu chiến binh Hội Phụ nữ

NỘI DUNG

Câu hỏi 1. Ở địa phương của Ông bà, anh chị, Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả như thế nào?(lựa chọn 01 phương án)

Nội dung

Phương án

1. Xã đạt chuẩn nông thôn mới


2. Xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới


3. Xã đạt một số tiêu chí


4. Không nắm ròCâu hỏi 2. Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ông bà, anh chị đ được tham gia ý kiến vào nội dung nào sau đây?

(Có thể lựa chọn nhiều phương án)


Nội dung tham gia ý kiến

Phương án

1. Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới


2. Tham gia ý kiến vào kế hoạch xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội


3. Tham gia ý kiến vào công tác tổ chức sản xuất4. Tham gia ý kiến vào các nội dung xây dựng đời sống văn hóa


5. Tham gia ý kiến vào các nội dung giữ gìn môi trường


6. Tham gia ý kiến vào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở


7. Tham gia ý kiến vào kế hoạch giữ gìn an ninh, trật tự xã hội


8. Tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển giáo dục, y tế


9. Tham gia ý kiến vào mức đóng góp, hình thức đóng góp của nhân

dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng của xã


10. Tham gia ý kiến vào các thiêu chí cụ thể


11. Khác………………………………………………………………

……………………………………………………………………….


Câu hỏi 3.Ông bà, anh chị đóng góp ý kiên về Chương trình xây dựng nông thôn mới ở đâu, với ai? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Nội dung

Phương án

1. Đóng góp ý kiến tại các buổi họp dân ở làng, xóm


2. Đóng góp ý kiến tại các Hội nghị do HĐND xã tổ chức


3. Đóng góp ý kiến với trưởng xóm, trưởng thôn


4. Đóng góp ý kiến với cán bộ Ủy ban nhân dân xã


5. Đóng góp ý kiến với đại biểu Hội đồng nhân dân xã


6. Đóng góp ý kiến với Bí thư chi bộ thôn


7. Đóng góp ý kiến với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã


8. Đóng góp ý kiến trực tiếp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã


9. Khác…………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………


Câu hỏi 4. Gia đình, họ hàng ông bà, anh chị có người tham gia công tác ở vị trí nào sau đây? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Vị trí công tác

Phương án

1. Tham gia cấp ủy Đảng


2. Làm việc tại Ủy ban nhân dân xã


3. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã4. Tham gia các vị trí khác ở xã, thôn (Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Ban

Công tác mặt trận, Bí thư Đoàn thanh niên….)


5. Không có aiCâu hỏi 5. Ông bà, anh chị có theo dòi các kỳ họp của Hội đồng nhân dân x không?

1. Có

2. Không

3. Khó trả lời


Câu hỏi 6. Nếu có, ông bà anh chị đ theo dòi nội dung nào sau đây của các kỳ họp Hội đồng nhân dân x (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Nội dung theo dòi

Phương án

1. Nội dung thông qua về quy hoạch đất đai


2. Nội dung thông qua về xây dựng điện, đường, trường, trạm


3. Nội dung thông qua về chương trình xây dựng nông thôn mới


4. Nôi dung thông qua về phát triển ngành nghề


5. Nội dung thông qua về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã

hội


6. Nội dung thông qua, quyết định về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật

tự, an toàn xã hội


7. Nội dung thông qua, quyết định về nhân sự


8. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn của thành viên HĐND và UBND


9. Nội dung tổng hợp, phản ánh ý kiến của cử tri


10. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm với các vị trí chủ chốt


11. Khác………………………………………………………………

……………………………………………………………………………Câu hỏi 7. Ông bà, anh chị có theo dòi hoạt động giám sát của HĐND x không?

1. Có

2. Không

3. Khó trả lời

Câu hỏi 8. Nếu có, ông bà anh chị đ theo dòi nội dung giám sát nào sau đây của Hội đồng nhân dân x ? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Nội dung giám sát

Phương án

1. iám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới


2. iám sát việc triển khai các cơ chế, chính sách mới của Trung ương,

của Thành phố, của huyện trên địa bàn xã


3. iám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã


4. iám sát việc giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề

nổi cộm đang diễn ra


5. iám sát việc giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo tồn đọng

của nhân dân


6. Khác …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………Câu hỏi 9. Ông bà nắm được các thông tin về hoạt động của HĐND x từ đâu? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Nguồn thông tin

Phương án

1. Nghe qua đài truyền thanh xã


2. Nghe qua Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trân….


3. Tự tìm hiểu


4. Nghe phổ biến tại các buổi họp dân


5. Nghe cán bộ, đảng viên làm việc tại UBND xã thông tin


6. Nghe người dân bàn tán


7. Nghe phổi biến tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã


Xem tất cả 212 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí