Bryan A. Garner, Từ Điển Black's Law Dictionary Deluxe 11 Th Edition , Thomson Reuters, 2010, Usa.


48. Phạm Xuân Hảo (2017), “Thấm nhuần chữ “dân” để thực sự là “công bộc” của dân”, Tạp chí Tuyên giáo, (2), tr. 36-38.

49. Phạm Xuân Hảo (2017), “Hiểu về phản biện xã hội”, Tạp chí Tuyên giáo,

(10), tr.33-35.

50. Phạm Xuân Hảo (2018), “Tạo dựng, củng cố, phát huy đồng thuận xã hội”, Tạp chí Tuyên giáo, (1), tr.61-64.

51. Phạm Xuân Hảo (2018), “Bảo đảm trật tự xã hội để phát triển bền vững,

Tạp chí Tuyên giáo”, (4), tr.34-36.

52. Phạm Xuân Hảo (2021), “Về mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật”,

Tạp chí Tuyên giáo, (2), tr.33-36.

53. Lê Ngọc Hùng (2014), “Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: Từ Ludwig von Bertalanffy đến Talcott Parsons”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, (3), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 212 trang tài liệu này.

54. Lê Ngọc Hùng (2013), Lý thuyết xã hội học hiện đại, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

55. Lê Ngọc Hùng (2008), Lịch sử & lý thuyết xã hội học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 22

56. Lê Ngọc Hùng (2016), Tổng quan về lý thuyết cấu trúc - chức năng, tại trang http://viennccspt.hcma1.vn/ly-thuyet/tong-quan-ve-ly-thuyet-cau-truc-chuc-nang:-gs-.ts-le-ngoc-hung-a379.html[Truy cập ngày 6/9/2019]

57. Lê Ngọc Hùng (2014), “Lý thuyết về phân hóa xã hội: Từ Emile Durkheim đến Peter Blau”, Tạp chí xã hội học, (1), tr 95-101.

58. Lê Ngọc Hùng (2010), Xã hội học về lãnh đạo, quản lý, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

59. Phạm Quang Huy (2014), “Chính quyền địa phương ở Việt Nam, Trung Quốc, Thụy Điển, Hoa kỳ và một số kiến nghị”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (24), tr 57-63.

60. Huyện ủy Phú Xuyên, Đề án số 01-ĐA/HU ngày 20/2/2021 về cơ cấu, tổ chức bộ máy của HĐND huyện, HĐND cấp xã huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021- 2026, Hà Nội.


61. Tô Duy Hợp (1996), “Đặc điểm tiếp cận hệ thống trong xã hội học”, Tạp chí Xã hội học, (4).

62. Tô Duy Hợp (Chọn lọc và giới thiệu, 1997), Xã hội học nông thôn (Tài liệu tham khảo nước ngoài), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

63. H.Korte (1997), Nhập môn lịch sử xã hội học, NXB Thế giới, Hà Nội.

64. Nguyễn Thị Lan (2014), “ iám sát của Nhân dân đối với đại biểu dân cử ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội, (1), tr 47-56.

65. Hoàng Thế Liên (2015), “Về hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nướ cphasp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Na”, Tạp chí Xã hội học, (2) tr.13-19.

66. Vũ Thị Loan (2010), “Hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu HĐND ở Việt Nam hiện nay”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

67. Nguyễn Thị Tuyết Mai (2015), “Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã góp phần quản lý phát triển xã hội”, Tạp chí Lý luận Chính trị, (2), tr 62- 65.

68. Lê Văn Minh (2018), Tổ chức và hoạt động của HĐND xã ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật, Hà Nội.

69. Nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội.

70. Phạm Thị Phương Nga (2006), “Về phân cấp chính quyền địa phương tại Cộng hòa Liên bang Đức”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, (129), tr.58-60.

71. Hoàng Văn Nghĩa (2003), Dân chủ và việc thực hiện quyền dân chủ, tại trang http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210141 [Truy cập ngày 06/9/2019].

72. Jean-Claude Passeron (2002), Lý luận xã hội học, NXB Thế giới, Hà Nội

73. Bùi Xuân Phái (2004), “Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã”, Tạp chí Luật học, (3), tr 43-48.

74. Bùi Thị Phương (2019), “Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng: từ góc nhìn xã hội học và pháp lý”, Tạp chí Xã hội học, (3), tr.60-70.


75. Đặng Thị Việt Phương (2014), “Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và chính quyền địa phương: Nghiên cứu định tính tại 2 xã đồng bằng sông Hồng”, Tạp chí Xã hội học, (2), Tr.49-57.

76. Nguyễn Minh Phương (2015), “Vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, (11), tr 18-27.

77. Phạm Hồng Quang (2004), “Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở Nhật Bản”, Tạp chí luật học, (5), tr61-68.

78. Vũ Hào Quang (2016), “Lý thuyết hành động xã hội và phân biệt các khái niệm hành vi, hành động, hành vi xã hội, hành động xã hội, hoạt động, tương tác xã hội và quan hệ xã hội”, Tạp chí Xã hội học, (4), tr.108-117.

79. Vũ Hào Quang (2004), Xã hội học quản lý, NXB Đại học quốc gia, Hà

Nội.

80. Đỗ Văn Quân (2009), “Vai trò của phản biện xã hội ở Việt Nam hiện

nay”, Tạp chí Lý luận chính trị, (2), tr.59-63.

81. Quốc hội (2019), Luật Đầu tư công, NXB Chính trị Quốc gia sự thật, Hà

Nội.

82. Quốc hội (2015), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, NXB Chính trị

Quốc gia, Hà Nội.

83. Quốc hội (2015), Luật Ngân sách nhà nước 2015, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

84. Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

85. Bùi Tiến Quý, Dương Danh Mỵ (1998) "Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

86. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

87. Hoàng Đức Sơn (2009), “Phát huy quyền lực chính trị của dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở”, Tạp chí Lý luận chính trị, (5), tr.54-58.


88. Trần Văn Tân (2016), Pháp luật về tổ chức Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sỹ Luật học, Đại học Luật, Hà Nội

89. Bùi Đình Thanh (2002), “ óp phần tìm hiểu lý thuyết cơ cấu - chức năng”, Tạp chí Xã hội học, (80), tr.13-19.

90. Lưu Kiếm Thanh (2015), “Vai trò của chính quyền tự quản địa phương trong nền dân chủ Đan Mạch”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (228), tr.86-88.

91. Nguyễn Quý Thanh (2015),”Sự tham gia vào các nhóm và tổ chức tự nguyện như một hình thức của liên kết dân sự: so sánh nông thôn với đô thị”, Tạp chí nghiên cứu con người, (6), tr17-30.

92. Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên) (2015), Vốn xã hội và phát triển, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội

93. Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên) (2016), Phép đạc tam giác về vốn xã hội của người Việt Nam: Lạng lưới quan hệ - Lòng tin - Sự tham gia, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

94. Phan Sĩ Thanh (2014), Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay, Luận án Tiến sĩ Khoa học chính trị, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.

95. Đinh Xuân Thảo (2013), “Tổ chức chính quyền địa phương - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị, (1), tr.19-24.

96. Trần Thị Minh Thi (2017), Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

97. Lê Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Đại (2006), Tổ chức chính quyền địa phương Cộng hòa Liên bang Đức, NXB Tư pháp, Hà Nội.

98. Văn Tất Thu (2009), “Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan nhà nước nước”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (10), tr.3-8.

99. Thường trực HĐND xã An Phú, Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 24/12/2021 về tổ chức và hoạt động của HĐND xã An Phú nhiệm kỳ 2016-2021, Hà Nội.


100. Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ (2018), “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh”, Kỷ yếu Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 4, Thanh Hóa.

101. Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ (2018), “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Chương Mỹ”, Hội nghị tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, Hà Nội.

102. Thường trực HĐND huyện Đông Anh (2020), “Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2016-2021”, Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 16/4/2020, Hà Nội.

103. Thường trực HĐND tỉnh ia Lai (2014), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp tỉnh ia Lai”, Đề tài khoa học cấp tỉnh, Gia Lai.

104. Thường trực HĐND huyện ia Lâm (2018), “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện ia Lâm”, Hội nghị tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, Hà Nội.

105. Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội (2014), “Kết quả giám sát của TT HĐND TP tình hình, kết quả thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo NQ của HĐND TP; hoạt động HĐND cấp huyện, xã năm 2013 và 2014 gắn với thực hiện đề án 04- ĐA/TU”, Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 14/11/2014 của HĐND thành phố Hà Nội, Hà Nội.

106. Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội (2020), “Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 26/5/2020, Hà Nội.

107. Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội (2016), “Tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016”, Hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, Hà Nội.


108. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội (2017), “Vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh”, Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 3, Hà Nội.

109. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội (2018), “Kết quả giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”, Báo cáo số 78/BC- HĐND ngày 05/11/2018, Hà Nội.

110. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội (2017), “Việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”, Báo cáo tham luận, Hà Nội.

111. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội (2020), “Xây dựng, củng cố HĐND các cấp, phát huy tinh thần dân chủ góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Hội thảo khoa học về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), Hà Nội.

112. Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội (2019), “Số liệu thống kê về số lượt đại biểu HĐND các cấp tham gia tiếp công dân từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 7/2019”, Hội nghị giao ban chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp, Hà Nội.

113. Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội (2021), “Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021”, Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 19/1/2021, Hà Nội

114. Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội (2019), “Tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2019”, Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2019, Hà Nội.

115. Thường trực HĐND xã Hùng Tiến (2021), “Tình hình tổ chức và hoạt động HĐND xã, các Ban HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021”, Báo cáo số 03/BC- HĐND ngày 25/02/2021, Hà Nội


116. Thường trực HĐND xã Hương Sơn (2021), “Tình hình tổ chức và hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021”, Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 25/12/2021, Hà Nội.

117. Thường trực HĐND xã Khai Thái (2021), “Kết quả hoạt động của HĐND xã Khai Thái từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2020”, Báo cáo số 12/BC- HĐND ngày 28/12/2021, Hà Nội.

118. Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên (2020), “Tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND các cấp huyện Phú Xuyên từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”, Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 30/3/2020, Hà Nội.

119. Thường trực HĐND xã Phượng Dực (2021), “Tổng kết hoạt động của HĐND xã Phượng Dực nhiệm kỳ 2016-2021”, Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 28/12/2021, Hà Nội.

120. Thường trực HĐND xã Phú Yên (2021), “Tổng kết hoạt động của HĐND xã Phú Yên từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”, Báo cáo số 34/BC- HĐND ngày 25/12/2021, Hà Nội.

121. Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa (2015), “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họpcủa Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa”, Đề tài khoa học cấp tỉnh, Thanh Hóa.

122. Nguyễn Tiến Toàn (2019), Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay, Luận án Tiến sỹ Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội

123. Trương Xuân Trường (2020), “Một số vấn đề tiếp cận văn hóa cộng đồng trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay”, Tạp chí Xã hội học, (4), tr. 37-51.

124. Trần Văn Túy (2020), “Về vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân”, http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Lyluan-Thuctien- Kinhnghiem/2020/14297/Ve-vai-tro-lanh-dao-cua-Dang-trong-bau-cu-dai- bieu.aspx. [Truy cập ngày 06/9/2019]


125. Bryan A. Garner, Từ điển Black's Law Dictionary Deluxe 11th Edition, Thomson Reuters, 2010, USA.

126. Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh (2020), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN 5 năm giai đoạn 2016 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đông Anh, Hà Nội.

127. Viện Nghiên cứu lập pháp, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)(2013), “Tổ chức chính quyền địa phương - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, Tài liệu Hội thảo, Cần Thơ.

Xem tất cả 212 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí