Định Hướng Mục Tiêu Hoàn Thiện Hệ Ngân Hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào


ngân hàng một trách nhiệm nặng nề là phải thu thập và cung cấp đủ nhu cầu thông tin đến tất cả các đơn vị hoạt động tín dụng trên để góp phần ngăn ngừa, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Nền tảng kỹ

thuật công nghệ

tin học cũng là một yếu tố

vô cùng

quan trọng cần phải xem xét đối với tiềm năng phát triển của hệ thống

TTTD ngân hàng đó chính là nền tảng công nghệ

tin học. Công nghệ

tin

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 206 trang tài liệu này.

học bao gồm cả yếu tố phần cứng, phần mềm, truyền tải, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin đóng vai trò to lớn trong việc phát triển hệ thống TTTD

ngân hàng. Hiện tại nền tảng công nghệ tin học của CHDCND Lào nói

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 19

chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng đã khá phát triển. Các TCTD, kể cả các chi nhánh đều đã được trang bị máy tính phục vụ cho việc hạch toán và xử lý nghiệp vụ tín dụng, vì vậy thông tin cơ bản đã được lưu trữ trong máy tính và từng ngân hàng đã kết nối từ chi nhánh về hội sở chính, thuận tiện cho việc thu thập, báo cáo, truyền dẫn số liệu từ các chi nhánh về hội sở chính và từ hội sở chính về Trung tâm TTTD. Đồng thời hệ thống máy tính ở các TCTD, chi nhánh TCTD phát triển cũng thuận lợi rất nhiều cho việc khai thác sử dụng TTTD.

Tại Trung tâm TTTD, cũng như các trung tâm thông tin của các bộ, ngành chính phủ và tổ chức phi chính phủ thì nền tảng công nghệ cũng đã

đạt đến trình độ tương đối cao, do đó cũng thuận lợi cho việc trao đổi

thông tin ngoài ngành với các trung tâm thông tin nói trên. Nếu so với trước đây 10 năm khi công nghệ tin học còn chưa phát triển thì hoạt động TTTD rất khó khăn. Việc thu thập tin hầu như phải làm bằng thủ công, trả lời tin

bằng văn bản và việc truyền dẫn, xử

lý, lưu trữ

thông tin cũng rất khó

khăn, tốn kém đã làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin.


3.1.2. Định hướng mục tiêu hoàn thiện hệ ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

thống thông tin tín dụng

3.1.2.1. Định hướng phát triển hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng là một đòi hỏi khách quan tất

yếu, Nhưng phát triển thế

nào để

đảm bảo đồng bộ

với hoạt động tín

dụng ngân hàng, phát triển thế nào về quy mô, về nâng cao chất lượng là những vấn đề cần phải xem xét kỹ khi đưa ra giải pháp phù hợp để việc

đầu tư tiền vốn, lao động, tri thức cho phát triển hệ thống này một cách

khoa học, hiệu quả nhất, tránh khuynh hướng hoặc là đầu tư quá mức cho phát triển trong khi chưa cần thiết, hoặc đầu tư cầm chừng, dàn trải, không

đồng bộ. Từ

đó, có thể

đưa ra quan điểm về

phát triển hệ

thống TTTD

ngân hàng như sau:

Mt là, về quy mô phát triển đúng tầm, tương xứng với quy mô phát triển của thông tin ngân hàng và của quy mô phát triển hoạt động tín dụng

ngân hàng trước mắt cũng như

tương lai. Đây là một quan điểm về

phát

triển đồng bộ. Quan điểm này đòi hỏi quy mô của hệ thống TTTD phải

tăng lên, sự tăng lên quy mô thể hiện ở các mặt: về số tổ chức tham gia vào

hoạt động hệ

thống TTTD cần phải tăng, kể

cả về

quy mô của từng tổ

chức cũng phải tăng dần cả về số lượng lao động, khả năng lưu trữ xử lý của hệ thống thông tin.

Hai là, về chiều sâu đòi hỏi phải không ngừng mở rộng đầy đủ các dịch vụ TTTD và không ngừng nâng cao chất lượng đối với từng dịch vụ. Để phát triển về chiều sâu (hay chất lượng) đòi hỏi phải đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc phát triển nghiệp vụ TTTD và các giải pháp tác động đến sự phát triển nói chung của hệ thống hệ thống thông tin.


Để hoạt động TTTD ngày càng có hiệu quả, phù hợp với việc xây

dựng kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng, định

hướng trọng tâm của hoạt động TTTD cần phải thực hiện là: Đẩy nhanh hoạt động TTTD cả về số lượng và chất lượng, chú trọng các giải pháp mới hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng, tăng cường việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra thông tin cảnh báo sớm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn, bền vững; Mở rộng dịch vụ TTTD; Hiện đại

hoá hoạt động TTTD, tiến tới tự nghiệp vụ TTTD.

động hoá tất cả

các công đoạn xử lý


Lào:

Định hướng phát triển hệ

thống TTTD ngân hàng CHDCND


­ Chuyển toàn diện hoạt động của Trung tâm TTTD sang thực hiện

cơ chế sự nghiệp độc lập, chịu trách nhiệm về máy hoạt động của Trung tâm TTTD.

nhiệm vụ

và tổ

chức bộ

­ Tăng cường khuôn khổ pháp lý, bổ sung điều khoản quy định về

hoạt động TTTD vào Luật NHNN và Luật TCTD để

làm cơ sở

đề nghị

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn quy định cho hoạt động TTTD NHNN.

­ Nâng cao năng lực hoạt động và tạo lập kho dữ liệu TTTD quốc gia; vừa cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho NHNN và trao đổi TTTD cho các TCTD, tổ chức khác; vừa phối hợp và kiểm soát hoạt

động TTTD của các TCTD và tổ chức khác nhằm thực hiện mục tiêu an

toàn hệ thống ngân hàng, hỗ trợ các TCTD nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo tính minh bạch của thông tin và quyền bình đẳng của người đi vay.


­ Làm đầu mối hệ

thống TTTD trong cả

nước, giúp Thống đốc

NHNN quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TTTD. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc NHNN giao.

­ Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tiến tới hoạt động tự động hóa hệ thống TTTD.

3.1.2.2. Mục tiêu chiến lược

Để hoạt động TTTD đáp ứng được kế hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội trong lĩnh vực ngân hàng đến năm 2015, định hướng trong tâm của hoạt động TTTD trong giai đoạn tới này cần phải đẩy nhanh hoạt động TTTD cả về số lượng và chất lượng, chú trọng các giải pháp mới hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng, tăng cường thông tin cảnh báo sớm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn, bền vững. Mở rộng dịch vụ TTTD; hiện đại hóa hoạt động TTTD, tiến tới tự động hóa tất cả các công đoạn xử lý nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ và hội nhập thông tin quốc tế.

Từ quan điểm định hướng và các mục tiêu chiến lược chung, có thể

đề xuất mục tiêu chiến lược riêng về

hoàn thiện hệ

thống TTTD ngân

hàng CHDCND Lào như sau:

­ Xây dựng hệ

thống thông tin tín dụng đủ

mạnh đáp

ứng nhu cầu

thông tin của NHTM. Các TCTD cần phải nhận thức đúng việc báo cáo và khai thác sử dụng thông tin tín dụng là nghĩa vụ và quyền lợi của các TCTD nhằm phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng.

­ Tạo ra nhiều sản phẩm thông tin phong phú, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, đảm bảo thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, phù hợp với sự phát triển ngày càng đa dạng của hoạt động tín dụng, giúp cho người sử


dụng có thể tự động khai thác thông tin qua phần tự động báo cáo thông tin, góp phần hạn chế phòng ngừa rủi ro của các TCTD.

­ Nâng cao chất lượng thông tin, xây dựng dự án phân tích, đánh giá

xếp loại tín dụng doanh nghiệp, chủ động khai thác các nguồn thông tin

liên quan đến doanh nghiệp ở trong và ngoài ngành nhằm đa dạng hoá chất lượng thông tin, thúc đẩy hoạt động thông tin tín dụng phát triển.

­ Phát triển hệ thống TTTD đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực, hiện đại về công nghệ, chuyên sâu về nghiệp vụ, đủ năng lực quản lý

rủi ro tín dụng khách hàng vay vốn nhằm góp phần đảm bảo hệ ngân hàng phát triển bền vững và hạn chế rủi ro tín dụng.

thống

­ Phát triển nhanh, nâng cấp hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND

Lào đến năm 2020 đạt mức độ Nam và Malaysia).

khá ở

khu vực (kịp bằng Thái Lan, Việt

3.1.2.3. Định hướng hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng và tầm nhìn năm 2020

­ Tạo môi trường pháp lý đồng bộ, đầy đủ cho toàn Hệ thống TTTD

phát triển.

NHNN sớm hoàn thành nghị

định về

hoạt động TTTD trình

Chính phủ (cuối quý năm 2015). Dự kiến Nghị định sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động TTTD, các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động tín dụng. Đề nghị bổ sung một số điểm vào 2 Luật NHNN và Luật các TCTD cho phù hợp thực tiễn. Ban hành các chuẩn thông tin, xét duyệt các quy trình xử lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác sử dụng thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển mới và phù hợp các chuẩn quốc tế.

­ Nâng cao năng lực, vai trò trung tâm hệ

thống TTTD.

Trung tâm

TTTD phát huy mạnh hơn những nguồn lực hiện có, tập trung triển khai tốt cấu phần trong dự án phát triển hệ thống TTTD (về hiện đại hoá ngân


hàng trung ương và hệ thống thông tin quản lý); tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động theo hướng tăng cường chặt chẽ quản lý nhà nước và

phát triển mạnh khâu dịch vụ; năng động, chủ động, sáng tạo, áp dụng

hiệu quả công nghệ mới; sớm đưa hệ thống TTTD điện tử liên tục hoạt

động (24h/7 ngày/tuần); tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài nước, mở rộng nguồn tin, đi sâu nghiên cứu, học tập, phát triển nhiều sản phẩm,

dịch vụ

TTTD; phát triển nguồn nhân lực đủ

mạnh; xây dựng văn hoá

Trung tâm TTTD, nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp, khách quan, trung thực, không vụ lợi. Nâng cao chất lượng, quy mô kho dữ liệu TTTD quốc gia đến 2020 lên triệu hồ sơ khách hàng, gấp 10 lần hiện có.

­ Các TCTD, tổ chức khác có hoạt động tín dụng cần khẩn trương tập trung, chỉ đạo để thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc chia sẻ TTTD; thực hiện quản trị rủi ro tín dụng, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin khách hàng vay cho Trung tâm TTTD; xây dựng quy trình quản trị thông tin khoa học, tiên tiến; có những quy định bắt buộc, kiểm soát trong việc sử dụng TTTD vào việc đánh giá khách hàng vay, đối tác của khách hàng; nâng cao trình độ và phẩm chất cán bộ chuyên trách thông tin và cán bộ tín dụng; Xây dựng tổ chức bộ phận đầu mối đủ mạnh để quản lý, hướng dẫn, triển khai trong toàn hệ thống về nghiệp vụ TTTD.

­ Các Vụ, cục, đơn vị

NHNN phối hợp chặt chẽ

với Trung tâm

TTTD đẩy mạnh trao đổi thông tin, tăng cường khai thác sử dụng thông tin

phục vụ quản lý nhà nước của NHTW, phục vụ thanh tra, giám sát đảm

bảo an toàn hệ thống, kiểm soát chất lượng tín dụng; Tổng hợp tình hình các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn, tổng dư nợ lớn. Chuyển phần thông tin có liên quan đến tín dụng khách hàng vay trong và


ngoài nước từ

NHTW cho Trung tâm TTTD để

đầy đủ, phong phú hơn

nguồn thông tin người vay, cung cấp cho các TCTD. Phối hợp với Trung tâm TTTD để kiểm soát độ chính xác số liệu từ nguồn tổng hợp báo cáo thống kê và TTTD.

­ Hình thành tổ

chức xếp hạng tín dụng doanh nghiệp để

phù hợp

thông lệ quốc tế, tăng tính minh bạch, khách quan. Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn quốc tế, ngoài việc các TCTD tiến hành xếp hạng tín dụng nội bộ, thì cần phải tham khảo thông tin xếp hạng tín dụng doanh nghiệp từ bên ngoài. Để tham khảo thông tin xếp hạng tín dụng bên ngoài

hệ thống, đặc biệt là các khách hàng vay lớn, cần phải có tổ chức xếp

hạng tín dụng độc lập uy tín, trung thực. Đây là một việc không dễ dàng,

để hỗ trợ cho tổ chức này ra đời, hoạt động tốt, Nhà nước cần có chính

sách

ưu đãi, lộ

trình dài hạn, tính toán, cân nhắc sao cho thích hợp nhất,

sớm tạo mội trường thông tin đầy đủ.

­ NHNN tăng cường biện pháp mạnh về


xử phạt hành chính trong

lĩnh vực ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân làm sai, không chấp hành

đúng quy định cung cấp và khai thác sử dụng thông tin. Kết hợp khen

thưởng, kích thích các chủ thể tham gia Hệ thống TTTD. Kết hợp hài hoà

phương thức bắt buộc với giảm mức thu dịch vụ nhằm nâng cao chất

lượng thông tin và đáp ứng tốt mục tiêu chia sẻ thông tin tín dụng.

­ NHNN và các TCTD tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ tin học, đặc biệt chú trọng phần mềm thu thập, xử lý và cung cấp, phân phối thông tin.

Tăng cường đào tạo chuyên sâu cho cán bộ

nghiệp vụ, có kế

hoạch xây

dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia phân tích


đánh giá các hoạt động kinh tế nhau.

theo ngành, theo lĩnh vực hoạt động khác

­ Góp phần tích cực vào việc nâng cao văn hoá tín dụng của toàn xã

hội thông qua việc tuyên truyền, vận động về yêu cầu, lợi ích của hoạt

động TTTD đến các TCTD, các tổ chức, cá nhân khác.

3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Để hoạt động thông tin tín dụng thực hiện đúng định hướng, mục

tiêu đã đề ra, đáp ứng ngày càng tốt hơn việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước cũng như thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ tại NHTM trong thời gian tới, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ sau đây:

3.2.1. Giải pháp đối với Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào

3.2.1.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động hệ thống TTTD

Với vai trò là đầu mối hướng dẫn, chỉ

đạo nghiệp vụ

TTTD trong

toàn hệ thống ngân hàng nói chung và tại Trung tâm TTTD nói riêng, trong thời gian tới Trung tâm TTTD cần phải cơ cấu lại bộ máy tổ chức và hoạt động theo mô hình của một cơ quan thông tin tín dụng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của cơ chế thị trường, tiến tới đủ điều kiện hội nhập với các hãng TTTD trong khu vực và quốc tế:

­ Trước hết, cần tổ chức lại Trung tâm TTTD cho thích ứng với môi

trường kinh doanh trong nền kinh tế

thị

trường. Muốn vậy, Trung tâm

TTTD phải mở rộng dịch vụ thông tin tín dụng, mở rộng cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và cá nhân. Đối tượng khách hàng tư nhân có những yêu cầu mang tính đặc thù riêng khác hẳn đối tượng khách hàng là các TCTD, do vậy Trung tâm TTTD phải xây dựng cấu trúc theo hướng hình

Xem tất cả 206 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *