Tăng Cường Số Lượng Và Chất Lượng Thông Tin Đa Dạng Hóa Các Nguồn Thu Thập Thông Tin


thành một hệ thống dịch vụ bán lẻ vừa đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ một cách tiện lợi cho từng đối tượng vừa đảm bảo khả năng quản lý

một cách thông suốt. Để làm được điều này Trung tâm TTTD cần phải

trang bị thêm hệ

thống máy móc thiết bị hiện đại, với công suất đủ

lớn,

tiến tới cập nhật thông tin trong ngày, bên cạnh đó phải xây dựng chương trình phần mềm quản lý tất cả các đối tượng khai thác sử dụng TTTD để cùng một lúc các khách hàng có thể truy cập khai thác thông tin mà không bị nghẽn mạch. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của tất cả các đối tượng khai thác dịch vụ TTTD.

­ Cùng với việc thay đổi cấu trúc, công tác quản trị hệ thống TTTD tất yếu phải thay đổi cho phù hợp. Hệ thống chỉ đạo nghiệp vụ, hệ thống thông tin hai chiều và hỗ trợ quyết định sẽ vừa là cơ sở vừa là công cụ của công tác quản lý. Công tác quản lý phải vừa đảm bảo tính thống nhất và thông suốt trong toàn hệ thống, vừa đảm bảo tính độc lập trách nhiệm ở từng cấp thực hiện, đảm bảo khả năng đánh giá phân tích hiệu quả kinh tế đối với từng dịch vụ và từng đơn vị thực hiện. Hệ thống TTTD ngân hàng bao gồm Trung tâm Thông tin tín dụng của NHNN và các Bộ phận TTTD

của các NHTM. Trong đó Trung tâm TTTD đóng vai trò là cơ quan trung

gian, đầu mối để kết nối thông tin tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng. Đồng thời vai trò của các bộ phận TTTD của các NHTM trong hệ thống cũng rất quan trọng, là cơ sở của cả hệ thống. Nếu các bộ phận này hoạt

động không tốt, không có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm TTTD thì

hoạt động chung của cả hệ thống sẽ bị giảm hiệu lực, kém hiệu quả. Thời gian qua, Trung tâm TTTD chưa quản lý được những thông tin của chi nhánh NHNN cung cấp. Vấn đề đặt ra là tiến tới phải quản lý được việc cung cấp thông tin của chi nhánh NHNN (đối tượng được cung cấp, chất lượng thông tin, v.v...), các chi nhánh NHNN phải chịu trách nhiệm với những thông tin đã cung cấp.


­ Hoạt động TTTD đòi hỏi phải quan tâm đồng thời cả hai yếu tố: Trình độ công nghệ và kỹ năng của con người. Do các nghiệp vụ ngân hàng

luôn phát triển, đổi mới hàng ngày, nên để đảm bảo vai trò là người chỉ

đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn hệ thống, yêu cầu cán bộ TTTD phải được đào tạo, am hiểu tất cả các mặt có liên quan, đồng thời phải có kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu và đưa ra được những thông tin cảnh báo sớm. Như vậy, đòi hỏi phải có cán bộ chuyên sâu ở từng nghiệp vụ cụ thể, đồng thời phải tiến hành hoạch định chiến lược cụ thể về con người trong những năm tiếp theo.

Vì vậy, Trung tâm TTTD nên sớm hoàn thiện bộ tiện tổ chức như sau:

máy trên phương

Trung tâm TTTD là đơn vị sự nghiệp thuộc bộ máy NHNN, có con dấu giao dịch riêng và hoạt động với chức năng thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban Giám đốc, phòng nghiên cứu tổng

hợp, phòng thu thập và xử công nghệ thông tin.

lý thông tin, phòng cung cấp thông tin, phòng


Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng nghiên cứu và tổng hợp

Phòng thu thập, xử lý thông tin

Phòng cung cấp thông tin

Phòng công nghệ thông tin


Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức hoàn thiện của Trung Tâm TTTD

Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:


­ Tổ

chức thực hiện nhiệm vụ

của Trung tâm TTTD và chịu trách

nhiệm trước Thống đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm TTTD.

­ Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm TTTD và áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

­ Ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc:


­ Chấp hành sự

phân công của Giám đốc; giúp Giám đốc chỉ

đạo,

điều hành một số lĩnh vực công tác của Trung tâm TTTD và chịu trách

nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

­ Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm thay

mặt Giám đốc điều hành, giải quyết các công việc của Trung tâm TTTD, chịu trách nhiệm về công việc đã giải quyết và phải báo cáo lại khi Giám đốc có mặt.

Phòng nghiên cứu và tổng hợp:


Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn thông tin trong lĩnh vực thông tin tín dụng; xây dựng các mẫu sản phẩm và dịch vụ thông tin tín dụng; giới thiệu và phát triển sản phẩm mới; kiểm soát hoạt động nội bộ; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ tài liệu; quan hệ đối ngoại.

Phòng thu thập và xử lý thông tin:

Thu nhận, xử

lý, kiểm soát thông tin từ

các Tổ

chức tín dụng theo

quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng; hỗ trợ các TCTD về công tác trong hoạt động thông tin tín dụng.

Phòng cung cấp thông tin:

Tạo lập báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ quản lý của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các sản phẩm thông tin tín dụng cho các TCTD, tổ chức khác và cá nhân khác có nhu cầu.

Phòng công nghệ thông tin:

Quản lý, vận hành, cập nhật dữ liệu và đảm bảo hoạt động hệ

thống công nghệ

thông tin của Trung tâm TTTD; hỗ

trợ

các chi nhánh

NHNN về công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin tín dụng.

3.2.1.2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực

Hoạt động TTTD muốn thành công, cần phải quan tâm vấn đề nguồn nhân lực. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, xin kiến nghị các vấn đề liên quan tới việc phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống TTTD trên các góc độ cụ thể: tuyển dụng, đào tạo và chính sách động viên đối với cán bộ viên chức.

Tuyển dụng nhân lực:

Việc tuyển dụng nhân lực cho hoạt động TTTD cần được chuẩn hoá và công khai. Hoạt động của TTTD là nhằm thúc đẩy sự phát triển của hoạt


động Ngân hàng. Vì vậy, chất lượng nhân lực tuyển dụng cần tương xứng

với mặt bằng chất lượng của cán bộ, viên chức của các tổ chức tham gia

TTTD. Hơn nữa, việc tuyển dụng cán bộ, viên chức cần phải tiến hành trên cơ sở nhu cầu công việc để lựa chọn cán bộ cần tuyển dụng cho phù hợp. Trung tâm TTTD cần sớm có chính sách tuyển dụng qua sát hạch và thi tuyển trên cơ sở một số yêu cầu nghề nghiệp và kỹ năng cơ bản: có tư cách đạo đức, có sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về ngân hàng, kiến thức về kinh tế vĩ mô và vi mô, kiến thức về vi tính, kiến thức về ngoại ngữ, khả năng tư duy

độc lập và lao động sáng tạo, khả năng chịu đựng áp lực khó khăn về thu

nhập ở mức bình thường mà đòi hỏi sự cống hiến và lao động hướng tới mục tiêu phát triển cao trong tương lai.

Đào tạo cán bộ, viên chức:


Chúng ta biết rằng hoạt động TTTD là cung cấp dịch vụ hàng hoá

công, không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động TTTD phòng ngừa rủi ro cho các TCTD là chính. Trung tâm TTTD cần có kế hoạch đào tạo cán bộ, viên

chức thích hợp với sự phát triển không ngừng của hoạt động ngân hàng.

Cán bộ của Trung tâm TTTD cần phải được trang bị kiến thức, đặc biệt là môn kinh tế học công cộng. Môn học này trang bị kiến thức về bản chất,

phương thức, cách thức quản lý, các nguyên lý về hàng hoá công cộng,

v.v..., đồng thời cũng trang bị cho người học kiến thức về hàng hoá công một cách có hệ thống xét trên giác độ nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường.

Chương trình đào tạo qua công việc có thể thực hiện theo phương

pháp phân công công việc tác nghiệp cụ

thể, nhưng có kế

hoạch luân

chuyển theo định kỳ qua hầu hết các nghiệp vụ cơ bản, đồng thời cần giao thêm các nhiệm vụ có tính chất nghiên cứu và tư duy. Nội dung đào tạo kỹ năng quản lý cần tập trung vào:


­ Đào tạo kỹ năng tổ chức triển khai công việc;

­ Đào tạo kỹ năng tập hợp quần chúng, kỹ năng mở rộng quan hệ và hợp tác trong công việc;

­ Đào tạo kỹ năng làm việc độc lập, tự chủ và sáng tạo;

­ Đào tạo tính kiên quyết, có trách nhiệm, khả hoạch có thời hạn;

năng hoàn thành kế

­ Đào tạo khả năng chịu áp lực cao của công việc.

Đây là một đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng cao trong chiến lược dài hạn. Nhận thức và định hướng về vấn đề này là cần thiết ngay cả trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, kế hoạch này có tính khả thi cao khi nó được sự ủng hộ, chuẩn bị ngay trong giai đoạn trước mắt.

Chính sách động viên cán bộ, viên chức:

Thúc đẩy phát triển hoạt động TTTD là một tất yếu, đồng thời để làm được điều đó đòi hỏi nỗ lực lớn của cán bộ, viên chức của hệ thống

TTTD và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và cá nhân có liên quan. Để

động viên sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, Trung tâm TTTD cần có chính sách động viên cán bộ, viên chức thi đua lao động sáng tạo, yên tâm công tác, phục vụ và cống hiến lâu dài cho sự nghiệp phát triển của hệ thống TTTD. Để thực hiện, Trung tâm TTTD cần quan tâm đến một số vấn đề sau đây:

­ Phân công công tác hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức phát huy khả năng, kiến thức được đào tạo và sở trường của mình;

­ Có đánh giá động viên kịp thời và khách quan đối với cá nhân và tập thể khi có sáng kiến trong công việc;

­ Công tác bổ nhiệm cán bộ cần được quan tâm hơn nữa, phẩm chất và năng lực của cán bộ cần được xem là tiêu chí hàng đầu trong bổ nhiệm cán bộ.


Làm được như vậy sẽ có tác dụng khuyến khích cán bộ, viên chức rèn luyện phong cách làm việc, học tập, thi đua cống hiến để được trưởng thành và có điều kiện để thu hút người tài tham gia vào hoạt động TTTD.

Tóm li, trong công tác cán bộ cần quán triệt tinh thần củng cố tổ

chức của Đảng trong giai đoạn hiện nay là thiết kế cho được bộ máy của tổ chức trong đó tập hợp được ba loại cán bộ: cán bộ có năng lực tư duy sáng tạo, cán bộ có năng lực tư duy phản biện, và cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện.

3.2.1.3. Tăng cường số lượng và chất lượng thông tin Đa dạng hóa các nguồn thu thập thông tin

Để tăng cường chất lượng các bản báo cáo TTTD, Trung tâm TTTD

cần phải đa dạng hoá các nguồn thông tin, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và liên quan đến nhiều phương diện khác nhau, bằng cách khai thác thông tin đa chiều, đa nguồn, cán bộ mới có đủ dữ kiện và số liệu để đánh giá khách hàng, phân tích thông tin trong các bản báo cáo cung cấp cho người sử dụng, như vậy, thông tin cung cấp ra có giá trị và có sức hấp dẫn đối với người mua.

Ngoài việc khai thác thông tin từ

các cơ

quan hữu quan của Nhà

nước, như

Bộ Kế

hoạch và Đầu tư, Sở Kế

hoạch đầu tư

của các thành

phố lớn, thu thập báo cáo tài chính từ Tổng Cục thống kê, trong thời gian tới Trung tâm TTTD nên mở rộng nguồn thu thập thông tin đối với Tổng cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp (đây là những nơi lưu trữ báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phục vụ rất nhiều cho việc phân tích, xếp loại

tín dụng doanh nghiệp), Trung Tâm giao dịch đảm bảo của Bộ Tư pháp,

những thông tin về tài sản đảm bảo tiền vay mà các TCTD khi cho vay

phải đăng ký với Trung Tâm này (đây là nguồn thu thập thông tin rất tốt để cập nhật, bổ sung vào kho dữ liệu) và các nguồn khác như nêu tại sơ đồ 3.2.Các loại tin

Nguồn thu thậpHồ sơ pháp lý khách hàngThông tin về khách hàng trong nước

Tình hình tài chính khách hàng
Tình hình phi tài chính của khách hàng
Quan hệ tín dụng và đảm bảo tiền vay của khách hàngCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 206 trang tài liệu này.

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 20


Thông tin có liên quan khác

Các cơ quan thông tin báo chí; cơ quan thông tin của các bộ, ngành; cơ quan thông tin doanh nghiệp


Thông tin doanh nghiệp nước ngoài

Cơ quan thông tin nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, interpol, Bộ ngoại giao, Bộ công an


Cơ quan thành lập doanh nghiệp; cơ quan cấp phép kinh doanh; Ban đổi mới doanh nghiệp, Trung tâm thông tin khác

Tổng cục Thống kê, cơ quan thuế, thị trường chứng khoán, kiểm toán

DN; cơ quan quản lý DN; cơ quan thông tin DN; thông tin báo chí; TCTD

TCTD, các quỹ đầu tư, Trung tâm đăng ký tài sản đảm bảo

Sơ đồ 3.2: Mở rộng nguồn thu thập thông tin

Thông tin khai thác từ

chính khách hàng đang có quan hệ

với ngân

hàng: Bên cạnh việc thu thập thông tin về khách hàng do TCTD báo cáo,

thông tin về cá nhân (người lãnh đạo doanh nghiệp) cũng cần được coi

trọng. Bởi lẽ bất cứ công việc gì muốn thành công thì nhân tố con người luôn là nhân tố quan trọng, do vậy để tiến tới chấm điểm Giám đốc trong phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp, giống như các nước tiên tiến đã áp dụng, cán bộ TTTD cũng phải khai thác thông tin về lãnh đạo, thông qua nhiều con đường khác nhau như trao đổi với khách hàng khác có cùng quan

hệ với khách hàng đó, qua nhân viên doanh nghiệp, tìm hiểu về trình độ

Xem tất cả 206 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *