Cải cách hệ thống ngân hàng trung quốc và một số bài học kinh nghiệm cho tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Ncs. Đinh Mai Long Cải Cách Hệ Thống Ngân Hàng Trung Quốc Và Một Số Bài Học Kinh Nghiệm Cho Tiến Trình Tái Cấu Trúc Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam Ngành: Kinh Tế Quốc Tế Mã ...