Kinh tế du lịch Phần 2 - 20

- Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, được xác định thông qua các chỉ tiêu: H CSVC = Kết quả kinh doanh Chi phí cơ sở vật chất Trong đó, chi phí cơ sở vật chất kỹ thuật được đo lường bằng chi phí khấu hao tài sản cố ...

Bản Chất Kinh Tế - Xã Hội Của Hiệu Quả

Doanh nghiệp, đây cũng được coi là chế độ đãi ngộ thực tế cho nhân viên tại thời điểm lương bị hạn chế, trong khi những khoản thất thoát về chi phí hoạt động phục vụ đã được thuế bù trừ. 7.3.3. Hiệu quả kinh tế theo quy mô ...

Chi Phí Và Lợi Nhuận Dựa Trên Vị Trí (% Doanh Thu)

Trọng như nhau đối với tất cả các địa điểm của khách sạn. Thực tế là các khách sạn ở thành phố có xu hướng sử dụng chi phí lao động cao hơn do có mức công suất cao hơn so với các nhóm khách sạn khác, với giả định rằng thuế ...

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Kinh Doanh

Mặt khác, doanh nghiệp du lịch còn thu được phần lợi nhuận không nhỏ khi khai thác tài nguyên du lịch phục vụ cho du khách. 7.2.2. Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ % so sánh giữa tổng mức lợi nhuận và tổng ...

Cơ Cấu Và Nguồn Vốn Kinh Doanh Du Lịch

Kết quả so sánh đó, rút ra quy luật diễn biến của một loại nguồn vốn nào đó. Phương pháp này sử dụng quy luật trên để dự toán nhu cầu vốn cho các năm kế tiếp. Các bước thực hiện: - Biểu diễn các số liệu về tài sản ngắn ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí