Các Socket Và Port Trong Mối Nối Tcp.

Liên lạc theo chế độ đồng bộ hay không đồng bộ (blocking / non-blocking) : khi một tiến trình trao đổi thông tin với một tiến trình khác, các tiến trình có cần phải đợi cho thao tác liên lạc hoàn tất rồi mới tiếp tục các xử lý khác ...

Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân - 7

Giải thuật này đặc biệt không phù hợp với các hệ phân chia thời gian, trong các hệ này, cần cho phép mỗi tiến trình được cấp phát CPU đều đặn trong từng khoảng thời gian. Chiến lược phân phối xoay vòng (Round Robin) Nguyên tắc : Danh ...

Sơ Đồ Chuyển Trạng Thái Giữa Các Tiến Trình

Tóm tắt và bài tập‌ Tiến trình là một chương trình đang hoạt động. Để sử dụng hiệu quả CPU, sự đa chương cần được đưa vào hệ thống Sự đa chương được tổ chức bằng cách lưu trữ nhiều tiến trình trong bộ nhớ tại ...

Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân - 4

Bài tập tự giải‌ Câu hỏi củng cố bài học 1. Hệ điều hành là gì? 2. Có mấy loại hệ điều hành ? Việc phân loại này dựa trên những tiêu chuẩn nào ? 3. Nêu các thành phần chính của hệ điều hành và chức năng của mỗi thành ...

Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân - 3

Hình 1.2 Cấu trúc của MS-DOS Mặc dù MS-DOS có cấu trúc nhưng giữa giao diện và chức năng không có sự phân chia rõ rệt. Các chương trình ứng dụng có thể truy xuất trực tiếp các thủ tục nhập xuất cơ bản và ghi trực tiếp lên màn hình ...

Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân - 2

Một lý do nữa là độ tin cậy. Các chức năng được xử lý trên nhiều bộ xử lý và sự hỏng hóc của một bộ xử lý sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Hệ thống đa xử lý thông thường sử dụng cách đa xử lý đối xứng , ...

Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân - 1

Giáo Trình Hệ Điều Hành Biên Tập Bởi: Giảng Viên . Lê Khắc Nhiên Ân Giáo Trình Hệ Điều Hành Biên Tập Bởi: Giảng Viên . Lê Khắc Nhiên Ân Các Tác Giả: Giảng Viên . Trần Hạnh Nhi Phiên Bản Trực Tuyến: Http://voer.edu.vn/c/a039Fa79 Mục Lục ...

Tổ chức hạch toán kế toán 1709052486 - 11

 Các kế toán phần hành có thể chuyên môn hoá theo từng phần hành hoặc có thể kiêm nhiệm một số phần hành theo nguyên tắc chung của tổ chức công tác kế toán.  Các kế toán phần hành có trách nhiệm liên hệ với kế toán tổng hợp ...

Tổ chức hạch toán kế toán 1709052486 - 10

- Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cở sở nào? Có phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay không? (5) Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính a) Đối với chứng khoán ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí