Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng TP Huế tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm - 12

3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến phụ thuộc

KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.719

Approx. Chi-Square

148.327

Bartlett's Test of Sphericity df

3

Sig.

.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 102 trang tài liệu này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng TP Huế tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm - 12


Total Variance Explained


Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.229

74.303

74.303

2.229

74.303

74.303

2

.422

14.052

88.355
3

.349

11.645

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.Component MatrixaComponent

1

QĐ2

.878

QĐ3

.856

QĐ1

.852

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

4. Kết quả phân tích tương quan

CorrelationsSK

UT

SP

G

SC

CM


Pearson Correlation

1

.668**

.511**

.579**

.604**

.271**

-.055

Sig. (2-tailed)


.000

.000

.000

.000

.001

.524


N

136

136

136

136

136

136

136


Pearson Correlation

.668**

1

.430**

.565**

.549**

.220**

.075

SK

Sig. (2-tailed)

.000


.000

.000

.000

.010

.385


N

136

136

136

136

136

136

136


Pearson Correlation

.511**

.430**

1

.344**

.416**

.449**

.060

UT

Sig. (2-tailed)

.000

.000


.000

.000

.000

.487


N

136

136

136

136

136

136

136


Pearson Correlation

.579**

.565**

.344**

1

.498**

.120

-.037

SP

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000


.000

.164

.668


N

136

136

136

136

136

136

136


Pearson Correlation

.604**

.549**

.416**

.498**

1

.361**

.009

G

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000


.000

.921


N

136

136

136

136

136

136

136


Pearson Correlation

.271**

.220**

.449**

.120

.361**

1

.175*

SC

Sig. (2-tailed)

.001

.010

.000

.164

.000


.041


N

136

136

136

136

136

136

136


Pearson Correlation

-.055

.075

.060

-.037

.009

.175*

1

CM

Sig. (2-tailed)

.524

.385

.487

.668

.921

.041N

136

136

136

136

136

136

136

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Kết quả phân tích hồi quy

Variables Entered/Removeda


Model

Variables Entered

Variables

Removed

Method

1

SC, SP, UT, G,

SKb

.

Enter

a. Dependent Variable: QĐ

b. All requested variables entered.

Model Summaryb


Model

R

R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1

.766a

.586

.570

.35276

1.743

a. Predictors: (Constant), SC, SP, UT, G, SK

b. Dependent Variable: QĐ


ANOVAa


Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Regression

22.933

5

4.587

36.857

.000b

1

Residual

16.177

130

.124
Total

39.110

135
a. Dependent Variable: QĐ

b. Predictors: (Constant), SC, SP, UT, G, SK


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


(Constant)

.009

.330


.028

.977
SK

.364

.081

.340

4.501

.000

.558

1.793


1

UT

.187

.065

.199

2.868

.005

.661

1.512


SP

.237

.084

.202

2.807

.006

.616

1.623


G

.270

.085

.235

3.167

.002

.580

1.725


SC

-.002

.055

-.003

-.039

.969

.745

1.343

a. Dependent Variable: QĐ

6. Kết quả kiểm định One Sample T- test

6.1. “Nhận thức về sức khỏe”

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

SK1

136

4.31

.627

.054

SK2

136

3.90

.687

.059

SK3

136

3.86

.690

.059

SK4

136

3.82

.595

.051


One-Sample TestTest Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95%

Differ

Confidence

ence

Interval

of

the

Lower

Upper

SK1

24.353

135

.000

1.309

1.20

1.42

SK2

15.347

135

.000

.904

.79

1.02

SK3

14.532

135

.000

.860

.74

.98

SK4

16.146

135

.000

.824

.72

.92


6.2. “Uy tín công ty

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

UT1

136

4.03

.666

.057

UT2

136

3.92

.689

.059

UT3

136

3.83

.684

.059

UT4

136

3.93

.716

.061


One-Sample TestTest Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95%

Differ

Confidence

ence

Interval

of

the

Lower

Upper

UT1

18.025

135

.000

1.029

.92

1.14

UT2

15.554

135

.000

.919

.80

1.04

UT3

14.172

135

.000

.831

.71

.95

UT4

15.084

135

.000

.926

.80

1.05

6.3. “Đặc điểm sản phẩm”

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

SP1

136

4.51

.544

.047

SP2

136

3.96

.522

.045

SP3

136

3.57

.706

.061

SP4

136

4.01

.627

.054


One-Sample TestTest Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95%

Differ

Confidence

ence

Interval

of

the

Lower

Upper

SP1

32.297

135

.000

1.507

1.42

1.60

SP2

21.510

135

.000

.963

.87

1.05

SP3

9.475

135

.000

.574

.45

.69

SP4

18.750

135

.000

1.007

.90

1.11


6.4. “Nhận thức về giá”

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

G1

136

4.18

.533

.046

G2

136

3.68

.569

.049

G3

136

3.89

.717

.061

G4

136

3.56

.568

.049


One-Sample TestTest Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95%

Differ

Confidence

ence

Interval

of

the

Lower

Upper

G1

25.884

135

.000

1.184

1.09

1.27

G2

13.856

135

.000

.676

.58

.77

G3

14.477

135

.000

.890

.77

1.01

G4

11.477

135

.000

.559

.46

.66

6.5. “Quyết định lựa chọn”

One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

QĐ1

136

4.43

.497

.043

QĐ2

136

4.09

.683

.059

QĐ3

136

3.97

.688

.059


One-Sample TestTest Value = 3

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95%

Differ

Confidence

ence

Interval

of

the

Lower

Upper

QĐ1

33.615

135

.000

1.434

1.35

1.52

QĐ2

18.586

135

.000

1.088

.97

1.20

QĐ3

16.454

135

.000

.971

.85

1.09

Xem tất cả 102 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí