Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng TP Huế tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm - 12

3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .719 Approx. Chi-Square 148.327 Bartlett's Test of Sphericity df 3 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng TP Huế tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm - 11

1.7. Nguồn thông tin biết đến Mạng xã hội (Facebook) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không 52 38.2 38.2 38.2 Valid Có 84 61.8 61.8 100.0 Total 136 100.0 100.0 Người thân, bạn bè Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Không 89 65.4 65.4 65.4 ...

Trang 17, Trang 18, Trang 19, Trang 20, Trang 21, Trang 22, Trang 23, Trang 24, Trang 25, Trang 26,

Trang chủ Tài liệu miễn phí