Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh Hà Nội - 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Mai Văn Bạn (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản tài chính.

2. Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NHà xuất bản Thống kê.

3. Nguyễn Minh Kiều (2005), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.

4. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.


76


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 73 trang tài liệu này.

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh Hà Nội - 8

Xem tất cả 73 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 17/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *