Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Mua Người Tiêu Dùng

Philip Kotler (2007): Hành vi người tiêu dùng (hay còn gọi là khách hàng) là những hành vi cụ thể của một cá nhân khi thực hiện các quyết định mua sắm, sử dụng và vứt bỏ sản phẩm hay dịch vụ. Tóm lại, có thể hiểu rằng: Hành vi của ...

Mô Hình Giải Thích Hành Vi Mua Của Người Tiêu Dùng

Lối sống của một người có thể thay đổi theo thời gian và biến động của môi trường sống, vì thế hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng thường xuyên thay đổi. Điều này đòi hỏi người làm marketing cần nghiên cứu và cập nhật ...

Cơ Sở Thực Tiễn Về Hành Vi Lựa Chọn Thực Phẩm Hữu Cơ

Sẵn có của sản phẩm; giá; sự quan tâm đến môi trường và truyền thông đại chúng. - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội của Lê Thùy Hương ...

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh Và Giá Trị Cốt Lõi Tầm Nhìn

Cửa hàng 2: Cửa hàng thực phẩm nông sản hữu cơ Quế Lâm. Địa chỉ: 108 Đặng Thái Thân, TP.Huế. Các sản phẩm của công ty hiện nay gồm:  Gạo hữu cơ Quế Lâm  Thịt heo hữu cơ Quế Lâm  Siêu thị thực phẩm hữu cơ  Cà phê ...

Tình Hình Tiêu Thụ Thực Phẩm Hữu Cơ Theo Cửa Hàng

Trong các loại hàng mà công ty cung cấp, mặt hàng thịt – trứng, rau củ quả và đồ khô là những sản phẩm chủ lực của công ty. Cụ thể ,trong năm 2017, thịt – trứng đạt 5.3 tỷ đồng, chiếm đến 37,46% trong tổng doanh thu bán hàng. Rau ...

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Nhân Tố Uy Tín Công Ty

 Đánh giá của khách hàng đối với Uy tín công ty Bảng 2.19: Đánh giá của khách hàng về nhân tố Uy tín công ty Giá trị kiểm định bằng 3 t Trung bình Giá trị Sig. TPHC Quế Lâm có danh tiếng tốt 18.025 4.03 0.000 TPHC Quế Lâm được tôi nghĩ ...

Số Liệu Được Xử Lý Bằng Phần Mềm Spss

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài Liệu Tham Khảo Tiếng Việt Tài liệu sách 1. TS. Nguyễn Thị Minh Hòa & cộng sự (2015), Quản trị Marketing, (NXB Đại học Huế) 2. Philip Kotler (2007), Kotler bàn về tiếp thị, (Nhà xuất bản trẻ, TP.HCM). 3. Hoàng Trọng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí