Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 27

PHỤ LỤC 7: CHẠY CRONBACH ALPHA, EFA

Đối với nhóm chưa sử dụng Internet banking

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.896

5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 27

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ1

14.07

10.696

.728

.876

HQ2

14.24

11.024

.706

.881

HQ3

14.13

10.581

.790

.862

HQ4

14.04

10.593

.738

.874

HQ5

14.14

10.741

.754

.870

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.893

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL1

13.68

9.851

.759

.864

NL2

13.73

9.960

.739

.869

NL3

13.73

9.729

.746

.867

NL4

13.63

9.997

.726

.872

NL5

13.73

9.816

.716

.874

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.916

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

XH1

13.29

12.193

.774

.899

XH2

13.28

12.085

.788

.897

XH3

13.32

12.411

.768

.901

XH4

13.29

11.962

.757

.903

XH5

13.23

11.853

.841

.886


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.886

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DK1

10.13

5.541

.767

.847

DK2

10.08

5.774

.781

.843

DK3

10.02

5.755

.744

.856

DK4

9.96

5.562

.716

.868

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.878

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

10.68

5.874

.752

.837

BM2

10.66

5.864

.758

.835

BM3

10.61

6.123

.704

.855

BM4

10.59

5.963

.730

.846


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.895

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TL1

10.88

6.341

.769

.864

TL2

10.81

6.494

.777

.861

TL3

10.81

6.593

.724

.881

TL4

10.84

6.247

.801

.852

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.844

3

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

YD1

6.93

1.812

.710

.784

YD2

6.90

1.771

.703

.791

YD3

6.94

1.735

.719

.775

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.917

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

9902.775

df

351

Sig.

.000


Total Variance Explained


Factor


Initial


Eigenvalues


Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadingsa

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

1

9.510

35.220

35.220

9.176

33.987

33.987

6.278

2

2.900

10.739

45.959

2.561

9.485

43.472

5.793


3

2.119

7.849

53.808

1.800

6.665

50.137

6.011

4

1.990

7.369

61.177

1.651

6.114

56.252

5.326

5

1.878

6.957

68.135

1.538

5.698

61.950

4.930

6

1.505

5.574

73.708

1.179

4.366

66.315

4.755

7

.657

2.432

76.140

8

.530

1.963

78.103

9

.514

1.905

80.008

10

.467

1.731

81.739

11

.433

1.603

83.342

12

.411

1.521

84.863

13

.368

1.363

86.226

14

.362

1.339

87.566

15

.348

1.289

88.855

16

.335

1.241

90.096

17

.300

1.113

91.209

18

.281

1.041

92.250

19

.272

1.007

93.257

20

.263

.975

94.232

21

.248

.920

95.151

22

.244

.902

96.054

23

.225

.834

96.887

24

.223

.825

97.712

25

.218

.807

98.519

26

.210

.776

99.295

27

.190

.705

100.000

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.


Pattern Matrixa


Factor

1

2

3

4

5

6

XH5 XH3

XH1

.963

.792

.789XH4

.786


XH2

.777


NL3


.842

NL1


.812

NL2


.786

NL5


.762

NL4


.738

HQ1.878
HQ3.835
HQ4.764
HQ5.739
HQ2.719
TL2
.859TL4
.840TL1
.814TL3
.762DK1

.864


DK2

.861


DK3

.799


DK4

.712


BM4


.827

BM1


.815

BM2


.800

BM3


.760

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.729

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

683.485

df

3

Sig.

.000


Total Variance Explained


Factor

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.288

76.280

76.280

1.933

64.427

64.427

2

.368

12.266

88.546
3

.344

11.454

100.000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.Factor Matrixa

Factor

1

YD3 YD1

YD2

.816

.802

.790

Extraction Method:

Principal Axis Factoring.

a. 1 factors extracted. 7 iterations required.


Nhóm đang sử dụng Internet banking

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.876

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ1

15.23

8.251

.645

.863

HQ2

15.58

8.018

.691

.852

HQ3

15.44

7.805

.772

.833

HQ4

15.31

7.952

.686

.854

HQ5

15.43

7.857

.733

.842Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.909

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL1

15.03

8.621

.735

.896

NL2

15.00

8.340

.789

.885

NL3

15.01

8.346

.799

.882

NL4

14.98

8.476

.761

.890

NL5

15.01

8.398

.764

.890


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.908

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

XH1

13.92

10.101

.763

.889

XH2

13.91

9.890

.797

.881

XH3

14.03

9.735

.778

.886

XH4

13.90

10.159

.711

.899

XH5

13.93

9.964

.792

.882

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.858

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DK1

10.88

4.902

.700

.821

DK2

10.72

5.004

.724

.811

DK3

10.76

4.917

.740

.805

DK4

10.85

5.006

.652

.842


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.888

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

11.25

5.490

.763

.852

BM2

11.24

5.246

.785

.843

BM3

11.28

5.497

.739

.861

BM4

11.26

5.503

.728

.865


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.876

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TL1

TL2

11.60

11.63

5.003

5.001

.735

.715

.841

.850

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *