Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 26


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ1

19.70

11.929

.510

.918

HQ2

19.50

10.296

.785

.881

HQ3

19.84

10.300

.842

.872

HQ4

19.78

10.216

.858

.870

HQ5

19.42

10.698

.711

.892

HQ6

19.76

10.513

.732

.889

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 26


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.918

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ2

15.60

7.673

.796

.899

HQ3

15.94

7.853

.806

.897

HQ4

15.88

7.700

.845

.889

HQ5

15.52

7.887

.757

.907

HQ6

15.86

7.837

.748

.908


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.886

6


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL1

19.02

9.693

.487

.900

NL2

18.94

8.343

.809

.847

NL3

18.48

9.438

.684

.869

NL4

18.96

8.407

.788

.851

NL5

18.66

8.515

.761

.855

NL6

18.84

9.198

.687

.868Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.900

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL2

15.38

6.036

.801

.866

NL3

14.92

6.891

.702

.889

NL4

15.40

6.204

.742

.880

NL5

15.10

6.010

.806

.865

NL6

15.28

6.655

.714

.886


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.848

6


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

XH1

17.98

10.061

.773

.795

XH2

18.04

10.080

.778

.795

XH3

18.26

10.645

.654

.819

XH4

18.02

9.653

.822

.784

XH5

18.04

10.080

.844

.784

XH6

18.36

13.582

.073

.926


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.926

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

XH1

14.60

8.857

.795

.911


XH2

14.66

8.882

.799

.910

XH3

14.88

9.128

.740

.921

XH4

14.64

8.562

.823

.906

XH5

14.66

8.841

.878

.896


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.866

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DK1

14.96

6.447

.718

.831

DK2

14.86

6.164

.736

.826

DK3

14.70

6.296

.763

.820

DK4

14.74

6.360

.729

.828

DK5

14.34

7.127

.508

.881


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.881

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DK1

10.90

4.255

.731

.852

DK2

10.80

4.041

.741

.848

DK3

10.64

4.194

.753

.843

DK4

10.68

4.181

.744

.847


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.766

6


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

18.92

10.932

.680

.701

BM2

18.84

10.913

.560

.720

BM3

18.92

10.116

.742

.676

BM4

18.70

10.786

.596

.712

BM5

19.14

9.674

.568

.716

BM6

19.28

12.124

.148

.847


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.847

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

15.44

8.415

.739

.800

BM2

15.36

8.113

.675

.810

BM3

15.44

7.639

.812

.774

BM4

15.22

8.134

.682

.808

BM5

15.66

7.984

.468

.884


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.884

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

11.82

4.926

.767

.846

BM2

11.74

4.686

.696

.871

BM3

11.82

4.396

.816

.823

BM4

11.60

4.653

.721

.861Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.895

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TL1

11.76

3.819

.789

.856

TL2

11.90

3.888

.716

.884

TL3

11.88

3.781

.778

.860

TL4

11.74

3.870

.788

.857


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy.

Measure of Sampling

.673

Bartlett's Test

of Approx. Chi-Square

1181.388

Sphericity

df

351


Sig.

.000


Total Variance ExplainedCom pone nt


Initial


Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulati ve %


Total

% of Variance

Cumulati ve %


Total

% of Variance

Cumulati ve %

1

8.947

33.138

33.138

8.947

33.138

33.138

4.273

15.827

15.827

2

3.533

13.085

46.223

3.533

13.085

46.223

4.110

15.222

31.050

3

3.165

11.722

57.945

3.165

11.722

57.945

4.008

14.845

45.895

4

2.689

9.961

67.906

2.689

9.961

67.906

3.216

11.911

57.805

5

1.776

6.580

74.486

1.776

6.580

74.486

3.046

11.280

69.086

6

1.209

4.477

78.962

1.209

4.477

78.962

2.667

9.877

78.962

7

.832

3.082

82.0448

.712

2.638

84.6829

.581

2.153

86.83610

.564

2.088

88.92411

.469

1.738

90.663
12

.356

1.318

91.98113

.319

1.182

93.163

14

.279

1.035

94.198

15

.262

.972

95.170

16

.243

.898

96.068

17

.185

.686

96.754

18

.177

.657

97.411

19

.142

.526

97.937

20

.121

.449

98.386

21

.104

.386

98.773

22

.088

.328

99.100

23

.080

.297

99.397

24

.069

.255

99.652

25

.046

.169

99.821

26

.028

.104

99.925

27

.020

.075

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

HQ2

.846


HQ4

.835
HQ3

.828
HQ5

.798
HQ6

.748
XH2


.876XH5


.841XH4


.815XH3


.748XH1


.739NL5.903


NL2.889


NL6.737


NL3.723


NL4.712


TL4
.888


TL1
.887TL3

.872TL2

.823BM3


.885


BM4


.871


BM1


.860


BM2


.804


DK2.836

DK4.770

DK3.689

DK1.548

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.898

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

MD1

10.32

5.447

.742

.879

MD2

10.52

5.806

.735

.882

MD3

10.42

4.983

.829

.847

MD4

10.38

5.383

.790

.862


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy.

Measure of Sampling

.762

Bartlett's Test

of Approx. Chi-Square

121.842

Sphericity

df

6


Sig.

.000


Total Variance Explained


Comp onent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

2

3.064

.457

76.606

11.423

76.606

88.029

3.064

76.606

76.606


3

4

.305

.173

7.636

4.335

95.665

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component Matrixa


Component

1

MD3

.910

MD4

.887

MD1

.852

MD2

.851

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *