Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 25

PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SƠ BỘ

* Sơ bộ Ý định sử dụng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.899

6

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 25


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ1

19.03

14.257

.396

.925

HQ2

19.05

12.240

.757

.877

HQ3

19.27

11.749

.808

.868

HQ4

19.16

11.684

.838

.864

HQ5

19.11

11.842

.759

.876

HQ6

19.14

11.512

.811

.867


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.925

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

HQ2

15.13

9.822

.735

.922

HQ3

15.35

9.166

.838

.902

HQ4

15.24

9.184

.850

.900

HQ5

15.19

9.286

.778

.914

HQ6

15.22

9.014

.826

.904


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.869

6Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL1

18.19

14.447

.371

.890

NL2

18.40

12.340

.805

.828

NL3

18.17

11.243

.796

.822

NL4

18.56

11.638

.666

.848

NL5

18.30

11.730

.668

.847

NL6

18.38

11.982

.735

.835


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.890

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

NL2

14.59

10.085

.795

.858

NL3

14.37

9.139

.776

.856

NL4

14.75

9.063

.732

.868

NL5

14.49

9.512

.660

.884

NL6

14.57

9.700

.737

.866


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.812

6


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

XH1

XH2

17.40

17.33

10.792

10.452

.750

.736

.746

.745


XH3

17.37

9.687

.854

.713

XH4

17.32

11.123

.679

.761

XH5

17.35

10.618

.762

.741

XH6

17.44

15.412

-.089

.922


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.922

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

XH1

14.00

10.323

.791

.906

XH2

13.94

9.899

.793

.906

XH3

13.97

9.515

.834

.898

XH4

13.92

10.590

.731

.918

XH5

13.95

9.949

.848

.895


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.889

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DK1

13.90

7.023

.845

.838

DK2

13.94

7.222

.766

.857

DK3

13.90

6.862

.864

.833

DK4

13.89

7.455

.748

.861

DK5

13.76

8.797

.446

.923


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.923

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

DK1

10.32

4.994

.856

.887

DK2

10.35

5.102

.794

.908

DK3

10.32

4.898

.862

.885

DK4

10.30

5.311

.772

.915


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.764

6


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

17.94

9.544

.628

.703

BM2

17.94

9.899

.590

.714

BM3

17.94

9.480

.577

.712

BM4

17.78

9.337

.692

.689

BM5

18.24

9.410

.397

.765

BM6

18.19

9.415

.335

.792


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.865

4Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

BM1

11.16

3.813

.762

.808

BM2

11.16

4.200

.661

.849

BM3

11.16

3.845

.663

.851

BM4

11.00

3.806

.780

.801


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.929

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TL1

11.24

5.249

.818

.913

TL2

11.33

5.065

.843

.905

TL3

11.21

5.328

.837

.907

TL4

11.27

4.974

.843

.905


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy.

Measure of Sampling

.714

Bartlett's Test

of Approx. Chi-Square

1547.357

Sphericity

df

351


Sig.

.000


Total Variance ExplainedCom pone nt


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulati ve %


Total

% of Variance

Cumulati ve %


Total

% of Variance

Cumulati ve %

1

9.824

36.387

36.387

9.824

36.387

36.387

3.991

14.781

14.781


2

3.272

12.120

48.506

3.272

12.120

48.506

3.980

14.740

29.521

3

2.522

9.340

57.846

2.522

9.340

57.846

3.699

13.699

43.220

4

2.434

9.015

66.861

2.434

9.015

66.861

3.614

13.385

56.605

5

1.832

6.784

73.644

1.832

6.784

73.644

3.279

12.144

68.749

6

1.544

5.717

79.362

1.544

5.717

79.362

2.865

10.613

79.362

7

.716

2.653

82.0148

.690

2.556

84.5719

.557

2.062

86.63310

.519

1.921

88.55411

.429

1.589

90.14312

.381

1.412

91.55413

.339

1.256

92.81114

.297

1.099

93.91015

.269

.998

94.90816

.245

.907

95.81517

.205

.758

96.57318

.182

.676

97.24919

.158

.584

97.83320

.133

.492

98.32521

.115

.427

98.75122

.087

.323

99.07523

.080

.295

99.37024

.061

.227

99.59625

.049

.180

99.77726

.040

.148

99.92527

.020

.075

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

HQ4

HQ3 HQ5

.870

.846

.826HQ6

.809


HQ2

.667


XH2


.886

XH5


.870

XH3


.822

XH1


.819

XH4


.729

NL3.856
NL2.846
NL4.834
NL5.761
NL6.734
DK4
.879DK1
.861DK3
.858DK2
.820TL3

.878


TL4

.819


TL2

.799


TL1

.757


BM3


.838

BM1


.820

BM4


.786

BM2


.719

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.942

3


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

YD1

7.29

3.143

.870

.923

YD2

7.24

3.152

.902

.898

YD3

7.25

3.225

.866

.926KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy.

Measure of Sampling

.764

Bartlett's Test

of Approx. Chi-Square

166.946

Sphericity

df

3


Sig.

.000


Total Variance Explained


Comp onent

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings


Total

% of Variance

Cumulative

%


Total

% of Variance

Cumulative

%

1

2.690

89.655

89.655

2.690

89.655

89.655

2

.185

6.168

95.823
3

.125

4.177

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component Matrixa


Component

1

YD2 YD1

YD3

.958

.942

.940

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


* Sơ bộ Mức độ


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.905

6

Xem tất cả 290 trang.

Ngày đăng: 28/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí