Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng Internet Banking của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Việt Nam - 29Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

No_Luc

<-->

Bao_Mat

.177

.028

6.319

***

No_Luc

<-->

Tien_Loi

.222

.032

6.974

***

No_Luc

<-->

Y_Dinh

.283

.027

10.523

***

No_Luc

<-->

Dieu_Kien

.192

.028

6.791

***

Xa_Hoi

<-->

Bao_Mat

.233

.033

7.103

***

Xa_Hoi

<-->

Tien_Loi

.273

.037

7.446

***

Xa_Hoi

<-->

Y_Dinh

.338

.030

11.186

***

Xa_Hoi

<-->

Dieu_Kien

.254

.033

7.660

***

Bao_Mat

<-->

Tien_Loi

.281

.033

8.391

***

Bao_Mat

<-->

Y_Dinh

.291

.027

10.713

***

Bao_Mat

<-->

Dieu_Kien

.215

.029

7.374

***

Tien_Loi

<-->

Y_Dinh

.357

.031

11.682

***

Tien_Loi

<-->

Dieu_Kien

.287

.034

8.546

***

Y_Dinh

<-->

Dieu_Kien

.277

.027

10.391

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 290 trang tài liệu này.

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Hieu_Qua

<-->

No_Luc

.530

Hieu_Qua

<-->

Xa_Hoi

.536

Hieu_Qua

<-->

Bao_Mat

.341

Hieu_Qua

<-->

Tien_Loi

.452

Hieu_Qua

<-->

Y_Dinh

.653

Hieu_Qua

<-->

Dieu_Kien

.289

No_Luc

<-->

Xa_Hoi

.492

No_Luc

<-->

Bao_Mat

.331

No_Luc

<-->

Tien_Loi

.363

No_Luc

<-->

Y_Dinh

.678

No_Luc

<-->

Dieu_Kien

.361

Xa_Hoi

<-->

Bao_Mat

.368

Xa_Hoi

<-->

Tien_Loi

.377

Xa_Hoi

<-->

Y_Dinh

.683

Xa_Hoi

<-->

Dieu_Kien

.403

Bao_Mat

<-->

Tien_Loi

.459

Bao_Mat

<-->

Y_Dinh

.694

Bao_Mat

<-->

Dieu_Kien

.402

Tien_Loi

<-->

Y_Dinh

.745

Tien_Loi

<-->

Dieu_Kien

.470

Y_Dinh

<-->

Dieu_Kien

.664

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua


.606

.053

11.429

***

No_Luc

.533

.052

10.258

***

Xa_Hoi

.749

.058

12.891

***

Bao_Mat

.536

.051

10.544

***

Tien_Loi

.700

.056

12.521

***

Y_Dinh

.328

.030

11.047

***

Dieu_Kien

.532

.052

10.273

***

e1

.294

.023

13.025

***

e2

.371

.027

13.768

***

e3

.249

.021

12.128

***

e4

.387

.027

14.389

***

e5

.397

.028

14.161

***

e6

.379

.027

14.047

***

e7

.327

.024

13.794

***

e8

.337

.025

13.598

***

e9

.294

.022

13.309

***

e10

.272

.021

12.852

***

e11

.218

.018

11.861

***

e12

.389

.027

14.149

***

e13

.318

.023

14.031

***

e14

.298

.022

13.421

***

e15

.316

.023

13.737

***

e16

.338

.025

13.263

***

e17

.356

.026

13.732

***

e18

.265

.023

11.719

***

e19

.279

.023

12.047

***

e20

.224

.020

11.189

***

e21

.358

.026

14.027

***

e22

.265

.021

12.730

***

e23

.300

.023

12.956

***

e24

.187

.013

14.194

***

e25

.190

.014

13.995

***

e26

.197

.014

14.083

***

e27

.374

.027

13.905

***

e28

.293

.022

13.431

***

e29

.190

.017

11.167

***

e30


.245

.021

11.890

***


Estimate

DK1


.708

DK2

.737

DK3

.624

DK4

.587

YD3

.645

YD2

.651

YD1

.636

TL1

.679

TL2

.691

TL3

.602

TL4

.758

BM1

.682

BM2

.697

BM3

.578

BM4

.613

XH1

.677

XH2

.698

XH3

.653

XH4

.643

XH5

.775

NL1

.671

NL2

.643

NL3

.622

NL4

.606

NL5

.584

HQ1

.587

HQ2

.564

HQ3

.720

HQ4

.622

HQ5


.674


NHÓM KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNGEstimates Group number 1 Default model Scalar Estimates Group number 1 Default model 1


Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

HQ5

<---

Hieu_Qua

1.000
HQ4

<---

Hieu_Qua

.952

.064

14.858

***

HQ3

<---

Hieu_Qua

1.024

.059

17.212

***

HQ2

<---

Hieu_Qua

.945

.063

15.043

***

HQ1

<---

Hieu_Qua

.873

.063

13.876

***

NL5

<---

No_Luc

1.000
NL4

<---

No_Luc

.988

.053

18.805

***

NL3

<---

No_Luc

1.039

.051

20.497

***

NL2

<---

No_Luc

1.044

.052

20.201

***

NL1

<---

No_Luc

.956

.053

18.156

***

XH5

<---

Xa_Hoi

1.000
XH4

<---

Xa_Hoi

.927

.054

17.235

***

XH3

<---

Xa_Hoi

1.024

.053

19.503

***

XH2

<---

Xa_Hoi

1.025

.048

21.317

***

XH1

<---

Xa_Hoi

.959

.050

19.046

***

BM4

<---

Bao_Mat

1.000
BM3

<---

Bao_Mat

1.031

.056

18.350

***

BM2

<---

Bao_Mat

1.079

.057

18.796

***

BM1

<---

Bao_Mat

1.028

.054

18.979

***

TL4

<---

Tien_Loi

1.000
TL3

<---

Tien_Loi

1.011

.054

18.856

***

TL2

<---

Tien_Loi

1.041

.056

18.461

***

TL1

<---

Tien_Loi

1.037

.055

18.890

***

DK4

<---

Dieu_Kien

1.000
DK3

<---

Dieu_Kien

1.019

.065

15.777

***

DK2

<---

Dieu_Kien

1.005

.064

15.763

***

DK1

<---

Dieu_Kien

1.014

.068

14.908

***

MD1

<---

Muc_Do

1.000
MD2

<---

Muc_Do

.960

.052

18.313

***

MD3

<---

Muc_Do

1.039

.054

19.218

***

MD4

<---

Muc_Do

.964

.050

19.375

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

HQ5

<---

Hieu_Qua

.797

HQ4

<---

Hieu_Qua

.750

HQ3

<---

Hieu_Qua

.844

HQ2

<---

Hieu_Qua

.758

HQ1

<---

Hieu_Qua

.710

NL5

<---

No_Luc

.830

NL4

<---

No_Luc

.835

NL3

<---

No_Luc

.881

NL2

<---

No_Luc

.873

NL1

<---

No_Luc

.816

XH5

<---

Xa_Hoi

.857

XH4

<---

Xa_Hoi

.772

XH3

<---

Xa_Hoi

.834

XH2

<---

Xa_Hoi

.879

XH1

<---

Xa_Hoi

.822

BM4

<---

Bao_Mat

.808

BM3

<---

Bao_Mat

.852

BM2

<---

Bao_Mat

.867

BM1

<---

Bao_Mat

.873

TL4

<---

Tien_Loi

.842

TL3

<---

Tien_Loi

.838

TL2

<---

Tien_Loi

.826

TL1

<---

Tien_Loi

.839

DK4

<---

Dieu_Kien

.763

DK3

<---

Dieu_Kien

.828

DK2

<---

Dieu_Kien

.827

DK1

<---

Dieu_Kien

.787

MD1

<---

Muc_Do

.853

MD2

<---

Muc_Do

.802

MD3

<---

Muc_Do

.826

MD4

<---

Muc_Do

.830

Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua

<-->

No_Luc

.336

.037

8.984

***

Hieu_Qua

<-->

Xa_Hoi

.281

.037

7.627

***

Hieu_Qua

<-->

Bao_Mat

.269

.035

7.678

***

Hieu_Qua

<-->

Tien_Loi

.278

.035

8.029

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua

<-->

Dieu_Kien

.268

.035

7.645

***

Hieu_Qua

<-->

Muc_Do

.330

.035

9.307

***

No_Luc

<-->

Xa_Hoi

.251

.035

7.185

***

No_Luc

<-->

Bao_Mat

.263

.034

7.727

***

No_Luc

<-->

Tien_Loi

.280

.034

8.254

***

No_Luc

<-->

Dieu_Kien

.280

.035

8.018

***

No_Luc

<-->

Muc_Do

.329

.035

9.510

***

Xa_Hoi

<-->

Bao_Mat

.273

.037

7.444

***

Xa_Hoi

<-->

Tien_Loi

.197

.033

5.906

***

Xa_Hoi

<-->

Dieu_Kien

.240

.035

6.803

***

Xa_Hoi

<-->

Muc_Do

.297

.035

8.490

***

Bao_Mat

<-->

Tien_Loi

.339

.037

9.045

***

Bao_Mat

<-->

Dieu_Kien

.333

.038

8.652

***

Bao_Mat

<-->

Muc_Do

.345

.036

9.520

***

Tien_Loi

<-->

Dieu_Kien

.321

.037

8.699

***

Tien_Loi

<-->

Muc_Do

.345

.035

9.792

***

Dieu_Kien

<-->

Muc_Do

.341

.036

9.352

***

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Hieu_Qua

<-->

No_Luc

.722

Hieu_Qua

<-->

Xa_Hoi

.547

Hieu_Qua

<-->

Bao_Mat

.568

Hieu_Qua

<-->

Tien_Loi

.600

Hieu_Qua

<-->

Dieu_Kien

.589

Hieu_Qua

<-->

Muc_Do

.762

No_Luc

<-->

Xa_Hoi

.486

No_Luc

<-->

Bao_Mat

.552

No_Luc

<-->

Tien_Loi

.602

No_Luc

<-->

Dieu_Kien

.612

No_Luc

<-->

Muc_Do

.755

Xa_Hoi

<-->

Bao_Mat

.519

Xa_Hoi

<-->

Tien_Loi

.383

Xa_Hoi

<-->

Dieu_Kien

.476

Xa_Hoi

<-->

Muc_Do

.617

Bao_Mat

<-->

Tien_Loi

.716

Bao_Mat

<-->

Dieu_Kien

.715

Bao_Mat

<-->

Muc_Do

.777

Tien_Loi

<-->

Dieu_Kien

.707Estimate

Tien_Loi <--> Muc_Do

Dieu_Kien <--> Muc_Do

.796

.802

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Hieu_Qua


.462

.054

8.619

***

No_Luc

.468

.050

9.316

***

Xa_Hoi

.571

.059

9.751

***

Bao_Mat

.485

.055

8.896

***

Tien_Loi

.462

.049

9.432

***

Dieu_Kien

.446

.055

8.072

***

Muc_Do

.406

.042

9.702

***

e1

.265

.025

10.636

***

e2

.326

.029

11.299

***

e3

.196

.020

9.596

***

e4

.307

.027

11.212

***

e5

.348

.030

11.689

***

e6

.211

.019

11.091

***

e7

.198

.018

11.016

***

e8

.145

.015

9.919

***

e9

.158

.016

10.162

***

e10

.215

.019

11.301

***

e11

.206

.020

10.161

***

e12

.332

.029

11.560

***

e13

.263

.025

10.693

***

e14

.177

.019

9.502

***

e15

.252

.023

10.907

***

e16

.257

.023

11.081

***

e17

.195

.019

10.233

***

e18

.187

.019

9.821

***

e19

.160

.017

9.626

***

e20

.190

.019

10.167

***

e21

.201

.020

10.271

***

e22

.233

.022

10.520

***

e23

.210

.020

10.248

***

e27

.320

.029

11.074

***

e28

.213

.021

9.896

***

e29

.208

.021

9.912

***

e30


.282

.026

10.728

***

Xem tất cả 290 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *