Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 14

PHỤ LỤC IV

Bảng IV.3: Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Công nghiệp nặng
Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ
100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
< < <
Nhóm chỉ tiêu thanh khoản                              
1.Khả năng thanh toán ngắn
hạn
2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 2,2 1,6 1,2 0,8 0,8 2,4 1,9 1,4 1,0 1,0
2.Khả năng
thanh toán nhanh
1,2 0,9 0,6 0,4 0,4 1,3 1,0 0,7 0,5 0,5 1,4 1,1 0,8 0,5 0,5
Nhóm chỉ tiêu hoạt động                              
3.Vòng quay hàng tồn kho 4,5 4,0 3,5 2,5 2,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0
4.Vòng quay
vốn lưu động
3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0
5.Vòng quay các
khoản phải thu
5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,5 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0
6.Hiệu quả sử
dụng tài sản
1,8 1,5 1,2 1,0 1,0 1,8 1,5 1,2 1,0 1,0 1,8 1,5 1,2 1,0 1,0
Nhóm chỉ tiêu cân nợ                              
7.Nợ phải
trả/Tổng tài sản
45 50 60 70 70 45 50 55 65 65 40 45 50 55 55
8.Nợ phải trả/Vốn chủ sở
hữu
122 150 185 233 233 100 122 150 185 185 82 100 122 150 150
Nhóm chỉ tiêu thu nhập                              
9.LNTT/Doanh
thu
5,5 5 4 3 3 6 5 4 2,5 2,5 6,5 6 5 4 4
10.LNTT/TTS 6 5.5 5 4 4 6,5 5 4 2,5 2,5 7 6,5 6 5 5
11.LNTT/VCSH 14,2 13,7 13,3 13 13 14,2 13,3 13 12,2 12,2 13,3 13 12,9 12,5 12,5
(Nguồn: đề xuất của đề tài)

PHỤ LỤC IV

Bảng IV.4: Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Công nghiệp nhẹ
Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ
100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
< < <
Nhóm chỉ tiêu thanh khoản                              
1.Khả năng
thanh toán ngắn hạn
2,1 1,6 1,1 0,6 0,6 2,3 1,8 1,3 0,9 0,9 2,5 2,0 1,5 1,1 1,1
2.Khả năng
thanh toán nhanh
1,3 1,0 0,7 0,4 0,4 1,4 1,1 0,8 0,5 0,5 1,5 1,2 0,9 0,6 0,6
Nhóm chỉ tiêu
hoạt động
                             
3.Vòng quay
hàng tồn kho
5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 6,0 5,1 4,3 3,5 3,5 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0
4.Vòng quay
vốn lưu động
4,0 3,3 2,6 2,0 2,0 4,0 3,3 2,6 2,0 2,0 4,0 3,3 2,6 2,0 2,0
5.Vòng quay các
khoản phải thu
6,0 5,5 4,0 4,5 4,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,5 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0
6.Hiệu quả sử
dụng tài sản
2,0 1,6 1,3 1,0 1,0 2,2 1,8 1,4 1,0 1,0 2,4 1,9 1,4 1,0 1,0
Nhóm chỉ tiêu cân nợ                              
7.Nợ phải
trả/Tổng tài sản
45 50 60 70 70 45 50 55 65 65 40 45 50 55 55
8.Nợ phải trả/Vốn chủ sở
hữu
122 150 185 233 233 100 122 150 185 185 82 100 122 150 150
Nhóm chỉ tiêu
thu nhập
                             
9.LNTT/Doanh
thu
5,5 5 4 3 3 6 5 4 2,5 2,5 6,5 6 5 4 4
10.LNTT/TTS 6 5.5 5 4 4 6,5 5 4 2,5 2,5 7 6,5 6 5 5
11.LNTT/VCSH 14,2 13,7 13,3 13 13 14,2 13,3 13 12,2 12,2 13,3 13 12,9 12,5 12,5
(Nguồn: đề xuất của đề tài)

PHỤ LỤC IV

Bảng IV.5: Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Đầu tư xây dựng cơ bản
Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô nhỏ
100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20
< < <
Nhóm chỉ tiêu thanh khoản                              
1.Khả năng thanh toán ngắn
hạn
1,9 1.4 0,9 0,5 0,5 2,1 1,6 1,1 0,6 0,6 2,3 1,7 1,2 0,7 0,7
2.Khả năng
thanh toán nhanh
0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 1,0 0,7 0,5 0,3 0,3 1,2 0,9 0,7 0,5 0,5
Nhóm chỉ tiêu hoạt động                              
3.Vòng quay hàng tồn kho 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5
4.Vòng quay
vốn lưu động
2,0 1,5 1,0 0,8 0,8 2,0 1,5 1,0 0,8 0,8 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0
5.Vòng quay các
khoản phải thu
4,0 3,3 2,6 2,0 2,0 4,5 4,0 2,6 2,2 2,2 4,5 3,8 3,1 2,5 2,5
6.Hiệu quả sử
dụng tài sản
1,2 1,0 0,8 0,6 0,6 1,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,6 1,3 1,0 0,7 0,7
Nhóm chỉ tiêu cân nợ                              
7.Nợ phải
trả/Tổng tài sản
55 60 65 70 70 50 55 60 65 65 45 50 55 60 60
8.Nợ phải trả/Vốn chủ sở
hữu
69 100 150 233 233 69 100 122 150 150 66 69 100 122 122
Nhóm chỉ tiêu thu nhập                              
9.LNTT/Doanh
thu
8 7 6 5 5 9 8 7 6 6 10 9 8 7 7
10.LNTT/TTS 6 4,5 3,5 2,5 2,5 6,5 5,5 4,5 3,5 3,5 7,5 6,5 5,5 4,5 4,5
11.LNTT/VCSH 9,2 9 8,7 8,3 8,3 11,5 11 10 8,7 8,7 11,3 11 10 9,5 9,5
(Nguồn: đề xuất của đề tài)
Bảng V.1: Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính của Công ty CP A bằng mô hình sửa đổi theo đề xuất của đề tài
Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Điểm ban đầu Trọng số Điểm trọng số
Nhóm chỉ tiêu thanh khoản          
1.Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,48 60 14% 8,4
2.Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,37 80 8% 6,4
Nhóm chỉ tiêu hoạt động          
3.Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,53 80 8% 6,4
4.Vòng quay vốn lưu động Vòng 0,19 20 8% 1,6
5.Vòng quay các khoản phải thu Vòng 0,2 20 8% 1,6
6.Hiệu quả sử dụng tài sản Lần 0,14 20 4% 0,8
Nhóm chỉ tiêu cân nợ          
7.Nợ phải trả/Tổng tài sản % 38,5 100 15% 15
8.Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 62,5 100 15% 15
Nhóm chỉ tiêu thu nhập          
9.Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 1,55 20 8% 1,6
10. Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản % 0,21 20 6% 1,2
11. Lợi nhuận trước thuế /Vốn chủ sở hữu % 0,35 20 6% 1,2
Tổng điểm trọng số 59,2
(Nguồn: Chấm điểm theo mô hình đề xuất của đề tài)
Bảng V.2: Xác định chỉ số nguy cơ vỡ nợ của Công ty CP A bằng hàm thống kê Z-score của Altman
Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị
Tổng tài sản (TA) Triệu đồng 489.595
Tài sản ngắn hạn (CA) Triệu đồng 247.546
Nợ ngắn hạn (CL) Triệu đồng 167.304
Vốn lưu động (CA-CL) Triệu đồng 80.242
Lợi nhuận giữ lại (RE) Triệu đồng 1.332
Lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) Triệu đồng 1.769
Tài sản vô hình (IA) Triệu đồng 16.743
Giá trị sổ sách của nợ (TL) Triệu đồng 188.263
Giá trị sổ sách của vốn cổ phần (BV=TA-IA-TL) Triệu đồng 284.589
Doanh thu thuần (SL) Triệu đồng 67.350
X1 = (CA-CL)/TA   0,164
X2 = RE/TA   0,002
X3 = EBIT/TA   0,003
X4 = BV/TL   1,511
X5 = SL/TA   0,137
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,64X4 + 0,999X5   1,313
(Nguồn: Chấm điểm theo mô hình đề xuất của đề tài)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 14

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 17/11/2021
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số