0 Là Tập Hợp Các Trạng Thái Ban Đầu Chấp Nhận Được,

Kết hợp (2.22a) và (2.22b) ta thu được công thức nghiệm tổng quát cho hệ (2.20) x () k ()(  ) P  I  x k  P  0  x k   0  1  I  2      P  I  k  I   1  k  1 A k  i  1 B u i  P  0  h  1 N i B u k ...

Tính Quan Sát Được Của Chuỗi Thời Gian Hữu Hạn

2.1.3 Điều khiển được nhân quả Xét chuỗi thời gian hữu hạn (2.1). Chọn điều khiển theo liên hệ ngược dạng tuyến tính u () k ()(  ) Kx k  v k , k  0,1,., L , (2.12) trong đó K   m  n là ma trận hằng, còn v () k là một điều ...

Tính Điều Khiển Được Của Chuỗi Thời Gian Hữu Hạn

Bởi duy nhất điều kiện ban đầu x(0) và các đầu vào u(0), u(1),…,u(k) . Nếu ngược lại thì chuỗi thời gian hữu hạn (1.19) không có tính chất nhân quả. Hiển nhiên, theo công thức nghiệm (1.23a), hệ phương trình sai phân thường là hệ có ...