Phương Thức Nhờ Thu (Collection Of Payment) Định Nghĩa

(5) NH trả tiền báo nợ tài khoản NH chuyển tiền. (6) NH trả tiền báo có tài khoản người hưởng lợi. Nếu NH chuyển tiền và NH trả tiền không có quan hệ đại lý với nhau, KH phải cung cấp thêm thông tin về một NH trung gian có quan hệ ...

Khái Quát Về Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Techcombank

Hoạt động TTQT ở đây l nguồn ngoại tệ phát sinh trong hoạt động mua bán ngoại tệ của NH. Nếu nguồn ngoại tệ này ổn định v đáp ứng đầy đủ cho hoạt động TTQT thì sẽ tạo điều kiện cho hoạt động TTQT phát triển Ngược lại ...

Doanh Số Và Doanh Thu Giao Dịch Ttqt Của Techcombank, 2007 - 2010

Bảng 2.8: Doanh số và doanh thu giao dịch TTQT của Techcombank, 2007 - 2010 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 Doanh số giao dịch (tỷ USD) 2,72 3,37 3,84 5,52 Doanh thu (tỷ đồng) 86 176 333 480 Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động TTQT của Techcombank năm 2007 – 2010 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí