Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng

Xem tất cả 102 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 12 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 12

- Lựa chọn 10 giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng nguồn nước cấp trung trung của thành phố Uông Bí, trong đó có 8 giải pháp kỹ thuật và 2 giải pháp quản lý, bao gồm: 1: Thay thế nguồn nước Vàng ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 11 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 11

TT Tên giải pháp Đánh giá GPKT2: Điểm mạnh: SI.2 Điểm yếu: WI.2 Bảo vệ nguồn nước đầu vào - Hạn chế được các yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước - Đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu vào - Giảm thiểu chi phí xử lý nước, đó ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 10 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 10

Tầng cấp nước và quá trình phân phối cũng là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp đầu ra của hệ thống. Nguồn nước sông Vàng Danh tại đập Lán Tháp là nguồn cấp nước đầu vào cho hệ thống xử lý của nhà máy ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 9 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 9

Biều đồ 3- 22: Giá trị pH của nước cấp đầu ra Giá trị pH của nước cấp đầu ra của hai nhà máy xử lý nước : Vàng Danh và Đồng Mây khá tương đồng, ổn đinh theo mùa, không có nhà máy nào có giá trị pH vượt giới hạn chất lượng ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 8 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 8

Kim loại nặng là các thành phần nguyên tố kim loại tồn tại dạng vi lượng trong nguồn nước ngầm. Trong nguồn nước ngầm tại các lỗ khoan 458, 462, 462A hàm lượng các kim loại như As, Hg, Cd tồn tại ở dạng lượng vết rất nhỏ, nhỏ hơn ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 7 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 7

Bảng 3- 9: Bảng tính chỉ số WQI của sông Vành Danh – Đợt tháng 12/2013 Địa điểm quan trắc WQI DO WQI BOD WQI COD WQI N-NH4 WQI P-PO4 WQI TSS WQI Độ đục WQI coliform WQI pH WQI NM1 66 98 100 100 100 100 100 100 100 98 NM2 68 99 100 100 100 100 100 100 100 98 NM3 67 ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 6 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 6

Của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Kết quả cụ thể thể hiện trong các biểu đồ 3-2 đến biểu đồ 3-22, cụ thể như sau:  Nhiệt độ: Biều đồ 3- 2: Nhiệt độ nước sông Vàng Danh, hồ Yên Lập Nhiệt độ nguồn nước mặt ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 5 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 5

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Kết quả điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung thành phố Uông Bí 3.1.1. Hiện trạng nguồn nước đầu vào  Nguồn nước mặt a, Hồ Yên Lập [11] Hồ Yên Lập là hồ nước ngọt ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 4 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 4

Diện tích, dân số thực tế thường trú thành phố Uông Bí phân theo đơn vị hành chính năm 2013 như sau: Bảng 1- 1: Thống kê diện tích và dân số thành phố Uông Bí Stt Tên đơn vị hành chính Diện tích Tự nhiên (ha) Dân số thực tế thường ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 3 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 3

Chloride là ion chính trong nước thiên nhiên và nước thải. Vị mặn của Chloride thay đổi tùy theo hàm lượng và thành phần hóa học của nước. Với mẫu chứa 25mg Cl - /lít người ta đã có thể nhận ra vị mặn nếu trong nước có chứa ion Na ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 2 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 2

Biều đồ 3- 20: Hàm lượng Pb trong nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A 47 Biều đồ 3- 21: Hàm lượng Fe trong nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A 47 Biều đồ 3- 22: Giá trị pH của nước cấp đầu ra 56 Biều đồ 3- 23: Độ màu của nước ...

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 1 thumb

Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường Đinh Thị Huệ Chi Đánh Giá Hiện Trạng Nước Cấp Tập Trung Của Thành Phố Uông Bí Và Đề Xuất Giải Pháp Đảm Bảo Chất Lượng Chuyên Ngành: Môi Trường Trong Phát ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số