Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 1ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------------------


ĐINH THỊ HUỆ CHI


ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC CẤP TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 102 trang tài liệu này.

Chuyên ngành: Môi trường trong Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)


Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng - 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG


Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

LỜI CẢM ƠN


Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Hà, Bộ môn Công nghệ môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô ở Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt cho tôi kiến thức trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn Xí nghiệp nước Uông Bí, Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh và các sở - ban – ngành có liên quan đã tạo điều kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu trong thời gian thực hiện đề tài.

Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn


Đinh Thị Huệ Chi

LỜI CAM ĐOAN


Tôi là Đinh Thị Huệ Chi xin cam đoan: Luận văn “Đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí và đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng” là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Hà, Bộ môn Công nghệ môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực, kết quả nghiên cứu trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình, đề tài khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn


Đinh Thị Huệ Chi

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI CAM ĐOAN 4

MỤC LỤC 5

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 7

DANH MỤC BẢNG 8

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 9

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 4

1.1. Hiện trạng cấp nước trên Thế giới và Việt Nam 4

1.1.1 Hiện trạng cấp nước trên Thế giới 4

1.1.2 Hiện trạng cấp nước ở Việt Nam 6

1.2. Các chỉ tiêu chất lượng nước cấp [1] 7

1.3. Ảnh hưởng của chất lượng nước cấp đến đời sống và sức khỏe con người.. 10

1.3.1 Ảnh hưởng của chất lượng nước đến đời sống con người 10

1.3.2 Ảnh hưởng của chất lượng nước đến sức khỏe con người 11

1.4. Các phương pháp xử lý nước cấp [1] 11

1.5. Tổng quan về khu vực nghiên cứu 12

1.5.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên [13] 12

1.5.2 Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội [13] 15

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18

2.1. Đối tượng nghiên cứu 18

2.2. Thời gian và phạm vi nghiên cứu 18

2.2.1. Thời gian nghiên cứu 18

2.2.3. Phạm vi nghiên cứu 18

2.3. Phương pháp nghiên cứu 18

2.3.1 Phương pháp luận 18

2.3.2: Phương pháp tổng quan tài liệu 19

2.3.3: Phương pháp điều tra và khảo sát thực địa , lấy mẫu 19

2.3.4. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 21

2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 23

2.3.6. Phương pháp đánh giá phân tích, so sánh 23

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24

3.1. Kết quả điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng nước cấp tập trung thành phố Uông Bí 24

3.1.1. Hiện trạng nguồn nước đầu vào 24

3.1.2. Đánh giá chất lượng nguồn nước đầu vào 29

3.1.3 Công nghệ xử lý nước cấp 48

3.1.4. Hệ thống cung cấp và phân phối nước tập trung 51

3.1.5. Hệ thống quản lý nước cấp tập trung 53

3.1.6. Chất lượng nước đầu ra 54

3.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước 61

3.2. Đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng nước cấp tập trung của thành phố Uông Bí. 64

3.2.1. Các giải pháp kỹ thuật 64

3.2.2. Các giải pháp quản lý 68

3.3. Đánh giá các giải pháp đề xuất và lựa chọn giải pháp 69

3.3.1. Đánh giá các giải pháp đề xuất 69

3.3.2 Lựa chọn giải pháp 78

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

PHỤ LỤC 83

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT


BOD5: Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (Bio oxygen demand) BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường

BYT: Bộ Y tế

COD: Nhu cầu oxy hóa học (Chemical oxygen demand) DO: Oxy hòa tan (Disolved oxygen)

ICP/MS: Phương pháp phổ khối lượng plasma cảm ứng (Inductively-Coupled Plasma - Mass Spectrometry)

ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế

(International Organization for Standardization) LHQ: Liên hiệp quốc

NCSH: Nước cấp sinh hoạt NM: Nước mặt

NN: Nước ngầm

OECD: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

(Organization for Economic Co-operation and Development) QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam

QĐ: Quyết định

SMEWW: Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải

(Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water SWOT: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities

(Cơ hội) và Threats (Thách thức) TCMT: Tổng cục môi trường

TCVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam

UNESCO: United Nation Educational, Scienetific and Cultural Organisation (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc)

UNICEF: United Nation Children’s Fund (Quỹ nhi đồng liên hợp quốc) WHO: World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới)

WQI: Water Quality Idex (Chỉ số chất lượng nước)

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1- 1: Thống kê diện tích và dân số thành phố Uông Bí 16

Bảng 2-1: Danh mục các điểm lấy mẫu nguồn cấp đầu vào 20

Bảng 2- 2: Danh mục các điểm lấy mẫu nguồn cấp đầu ra 21

Bảng 2- 3: Danh mục các phương pháp phân tích mẫu 22

Bảng 3- 1: Tọa độ các giếng khoan nước ngầm 26

Bảng 3- 2: Kết quả khoan thăm dò –khai thác LK 458, LK 462A, LK462 27

Bảng 3- 3: Tổng hợp lưu lượng khai thác và chế độ khai thác của các giếng 28

Bảng 3- 4: Phân bố lưu lượng cấp của từng nguồn cấp đầu vào hệ thống 28

Bảng 3- 5: Kết quả phân tích các thông số chất lượng nước hồ Yên Lập 30

Bảng 3- 6: Kết quả phân tích các thông số chất lượng nước sông Vàng Danh 31

Bảng 3- 7: Bảng tính chỉ số WQI của sông Vành Danh – Đợt tháng 8/2013 39

Bảng 3- 8: Bảng tính chỉ số WQI của hồ Yên Lập – Đợt tháng 8/2013 39

Bảng 3- 9: Bảng tính chỉ số WQI của sông Vành Danh – Đợt tháng 12/2013 40

Bảng 3- 10: Bảng tính chỉ số WQI của hồ Yên Lập – Đợt tháng 12/2013 40

Bảng 3- 11: Kết quả phân tích các thông số chất lượng nước ngầm 42

Bảng 3- 12: Kết quả phân tích các thông số chất lượng nước cấp đầu ra 55

Bảng 3- 13: Nhu cầu sử dụng nước của thành phố Uông Bí trong tương lai 60

Bảng 3- 14: Tổng hợp lưu lượng thài từ hoạt động khai thác than 62

Bảng 3- 15: Đánh giá các giải pháp đề xuất theo mô hình SWOT 70

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ


Hình vẽ

Hình 1- 1: Sơ đồ vị trí thành phố Uông Bí 13


Hình 3- 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt nhà máy nước Đồng Mây và nhà máy nước Lán Tháp 1

Hình 3- 2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm nhà máy nước Vàng Danh 1

Hình 3- 3: Mô hình quản lý của hệ thống cấp nước tập trung thành phố Uông Bí 53


Biểu đồ

Biều đồ 3- 1: Tỷ lệ phân bố lưu lượng cấp của từng nguồn cấp đầu vào 29

Biều đồ 3- 2: Nhiệt độ nước sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 32

Biều đồ 3- 3: Giá trị pH của sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 32

Biều đồ 3- 4: Giá trị DO của sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 33

Biều đồ 3- 5: Giá trị BOD của sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 34

Biều đồ 3- 6: Giá trị COD của sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 35

Biều đồ 3- 7: Giá trị amoni của sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 35

Biều đồ 3- 8: Giá trị photphat của sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 36

Biều đồ 3- 9: Hàm lượng TSS của nước mặt sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 37

Biều đồ 3- 10: Giá trị độ đục của nước mặt sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 37

Biều đồ 3- 11: Hàm lượng coliform trong nước mặt sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 38

Biều đồ 3- 12: Thang điểm WQI của nước sông Vàng Danh, hồ Yên Lập 41

Biều đồ 3- 13: Giá trị pH của nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A 43

Biều đồ 3- 14: Độ cứng của nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A 44

Biều đồ 3- 15: Hàm lượng tổng các chất rắn hòa tan trong nước ngầm 44

Biều đồ 3- 16: Hàm lượng COD của nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A 45

Biều đồ 3- 17: Hàm lượng amoni trong nước ngầm các 46

Biều đồ 3- 18: Hàm lượng amoni trong nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A.46 Biều đồ 3- 19: Hàm lượng As trong nước ngầm các lỗ khoan 458, 462, 462A 47

Xem tất cả 102 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí