Phương Pháp Điều Tra Thu Thập Thông Tin Và Số Liệu Thứ Cấp

3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin và số liệu thứ cấp - Thu thập thông tin, số liệu sẵn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Thu thập tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan. Tiến hành thu thập ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí