Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 9


Ý KIẾN CỦA PTGĐ QHKH (GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/PGĐ QHKH)

(phần này dùng trong trường hợp thiếu chứng từ giải ngân hoặc Giám đốc Chi nhánh yêu cầu PGĐ QHKH phê duyệt đề xuất giải ngân)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 20....…

(Ký, ghi rõ họ tên)


IV- Ý KIẾN CỦA TTDVKH/ PHÒNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG:


- Những khoản vay đủ điều kiện, đề nghị giải ngân:


TT

Mục đích

Số tiền

Các chứng từ làm căn cứ giải ngân

1
2
CộngCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 76 trang: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 9

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………….)

+ Lãi suất:

+ Phí (nếu có):

+ Thời hạn: .... tháng, từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...


+ Biện pháp đảm bảo tín dụng:

+ Các điều kiện tín dụng khác:

- Những khoản vay chưa đủ điều kiện giải ngân:

+ ……….

+ ……….

Lý do: …………..Cán bộ QTTD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo TTDVKH/Lãnh đạo

Phòng QTTD

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


Ngày … tháng … năm 200…


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số