Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 9


Ý KIẾN CỦA PTGĐ QHKH (GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/PGĐ QHKH)

(phần này dùng trong trường hợp thiếu chứng từ giải ngân hoặc Giám đốc Chi nhánh yêu cầu PGĐ QHKH phê duyệt đề xuất giải ngân)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 20....…

(Ký, ghi rõ họ tên)


IV- Ý KIẾN CỦA TTDVKH/ PHÒNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG:


- Những khoản vay đủ điều kiện, đề nghị giải ngân:


TT

Mục đích

Số tiền

Các chứng từ làm căn cứ giải ngân

1
2
CộngCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 76 trang tài liệu này.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 9

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………….)

+ Lãi suất:

+ Phí (nếu có):

+ Thời hạn: .... tháng, từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...


+ Biện pháp đảm bảo tín dụng:

+ Các điều kiện tín dụng khác:

- Những khoản vay chưa đủ điều kiện giải ngân:

+ ……….

+ ……….

Lý do: …………..Cán bộ QTTD

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo TTDVKH/Lãnh đạo

Phòng QTTD

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


Ngày … tháng … năm 200…


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Xem tất cả 76 trang.

Ngày đăng: 20/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí