Hệ Số Skewness Và Hệ Số Kurtosis Của Các Biến Nghiên Cứu

Bảng 2.21: Hệ số Skewness và Hệ số Kurtosis của các biến nghiên cứu Nhân tố Skewness Kur tosis Statistic Std. Error Statistic Std. Error Máy và Thẻ ATM -0,447 0,192 0,178 0,381 Mức độ đáp ứng -0,419 0,192 0,014 0,381 Đồng cảm -0,400 0,192 0,267 0,381 Tin ...