Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Sự Hài Lòng Chung Của Khách Hàng

Bảng 2.12: Kết quả phân tích nhân tố sự hài lòng chung của khách hàng Biến Quan Sát Component Trong thời gian tới, anh/chị vẫn sẽ tiếp tục sử dụng thẻ ATM của ngân hàng 0,871 Anh/chị sẽ giới thiệu dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng cho ...

Hệ Số Skewness Và Hệ Số Kurtosis Của Các Biến Nghiên Cứu

Bảng 2.21: Hệ số Skewness và Hệ số Kurtosis của các biến nghiên cứu Nhân tố Skewness Kur tosis Statistic Std. Error Statistic Std. Error Máy và Thẻ ATM -0,447 0,192 0,178 0,381 Mức độ đáp ứng -0,419 0,192 0,014 0,381 Đồng cảm -0,400 0,192 0,267 0,381 Tin ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí