Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế - 10


III. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo: Nhóm biến Máy và Thẻ ATM

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.849

7

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 87 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp quốc tế Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế - 10


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

NH co he thong may

atm phan bo rong

20.6688

13.317

.711

.813

khap

cac dv tren may atm

duoc thiet ke de su

20.2000

13.972

.617

.827

dung

dia diem dat may atm hop ly de nhan biet


20.5625


12.839


.703


.813

noi dat may atm sach

se, khong gian thoang

19.9375

15.719

.446

.849

mat

NH co chinh sach phi dv the atm hop ly


20.4063


14.431


.557


.836

NH co duong day

nong tu van dich vu

20.1688

13.852

.656

.821

the 24/24

danh muc tien ich the atm phong phu


20.3312


13.908


.568


.835Nhóm Biến Đáp ứng:


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.684

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

NV phuc vu KH tan tinh


11.2188


3.052


.382


.668

NV san sang giup do KH


11.2375


2.509


.569


.550

NV huong dan thu tuc KH day du de hieu


11.4750


2.477


.485


.608

NV giai dap nhanh chong yeu cau KH


11.5188


2.729


.440


.635


Nhóm biến Đồng cảm:


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.665

3


Item-Total StatisticsScale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

NV hieu duoc nhu cau KH


7.3500


1.487


.525


.527

NH the hien su quan tam den ca nhan KH


7.4500


1.142


.529


.499

NH luon chu y den nhu cau KH


7.4875


1.421


.400


.671


Nhóm biến Tin cậy:


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.653

3


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

NH thuc hien cac dv

the dung nhu nhung gi

7.7062

2.209

.304

.735

da gioi thieu

NH dam bao van de

bao mat doi voi cac

thong tin ca nhan cua

7.7562

1.305

.519

.483

KH


Item-Total StatisticsScale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

NH thuc hien cac dv

the dung nhu nhung gi

7.7062

2.209

.304

.735

da gioi thieu

NH dam bao van de

bao mat doi voi cac

thong tin ca nhan cua

7.7562

1.305

.519

.483

KH

NH cung cap cac dich

vu the dung vao thoi

7.6000

1.386

.609

.339

diem da hua


Cronbach's Alpha

N of Items

.695

3

Nhóm biến Năng lực phục vụ: Reliability Statistics


Item-Total Statistics


Scale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

NH co chung tu giao

dich va tai lieu ro

7.1312

1.725

.500

.358

rang khong sai sot

NV cung cap thong

tin dich vu the can

6.9125

2.256

.491

.639

thiet cho KH


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items


NV xu li nghiep vu nhanh chong, chinh

xac


7.2562


1.387


.353


.432

Nhóm biến Hài lòng chung:


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.718

3


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

Anh/Chi hoan toan

hai long voi CLDV

7.6562

1.372

.408

.770

atm cua NH

Anh/Chi van se tiep

tuc su dung the atm

7.6812

1.024

.647

.489

cua NH

Anh/Chi se gioi thieu

dv atm cua NH cho

7.8125

.983

.579

.579

nhung nguoi khac


IV. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội:

Variables Entered/Removeda


Mode l

Variables Entered

Variables Removed


Method

1

DC

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

2

MT

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

3

DA

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

4

NL

.

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: HL


Model Summarye

Mode l


R


R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin- Watson

1

.536a

.287

.283

.42075


2

.632b

.399

.392

.38738


3

.671c

.450

.440

.37187


4

.683d

.467

.453

.36726

1.882

a. Predictors: (Constant), DC

b. Predictors: (Constant), DC, MT

c. Predictors: (Constant), DC, MT, DA

d. Predictors: (Constant), DC, MT, DA, NL

e. Dependent Variable: HL


ANOVAe


Model

Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

1

Regression

Residual

11.262

27.971

1

158

11.262

.177

63.618

.000a


Total

39.233

159
2

Regression

15.673

2

7.837

52.221

.000b


Residual

23.560

157

.150
Total

39.233

159
3

Regression

17.660

3

5.887

42.568

.000c


Residual

21.573

156

.138
Total

39.233

159
4

Regression

18.327

4

4.582

33.971

.000d


Residual

20.906

155

.135
Total

39.233

159
a. Predictors: (Constant), DC

b. Predictors: (Constant), DC, MT

c. Predictors: (Constant), DC, MT, DA

d. Predictors: (Constant), DC, MT, DA, NL

e. Dependent Variable: HL


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1

(Constant)

2.020

.233


8.671

.000
DC

.495

.062

.536

7.976

.000

1.000

1.000

2

(Constant)

1.312

.251


5.225

.000
DC

.434

.058

.470

7.459

.000

.963

1.038


MT

.275

.051

.342

5.421

.000

.963

1.038

3

(Constant)

.808

.275


2.934

.004
DC

.361

.059

.391

6.108

.000

.860

1.162


MT

.244

.049

.302

4.925

.000

.935

1.069


DA

.233

.062

.244

3.791

.000

.849

1.178

4

(Constant)

DC

.733

.329

.274

.060


.357

2.677

5.482

.008

.000


.812


1.231
MT

.183

.056

.226

3.255

.001

.710

1.408

DA

.215

.061

.225

3.497

.001

.833

1.201

NL

.132

.060

.163

2.224

.028

.643

1.556

a. Dependent Variable: HL


Collinearity Diagnosticsa

Mode l

Dime nsion

Eigenvalu e

Condition Index

Variance

Propor

tions

(Constant)

DC

MT

DA

NL

1

1

1.990

1.000

.01

.01

2

.010

13.932

.99

.99

2

1

2.968

1.000

.00

.00

.00
2

.022

11.570

.03

.29

.87


3

.009

17.681

.96

.71

.13

3

1

3.956

1.000

.00

.00

.00

.002

.024

12.939

.01

.12

.92

.06


3

.013

17.782

.01

.72

.01

.59


4

.008

21.764

.98

.16

.07

.35

4

1

4.940

1.000

.00

.00

.00

.00

.00


2

.026

13.896

.02

.12

.42

.09

.09


3

.014

18.644

.04

.13

.32

.15

.65


4

.012

20.310

.00

.57

.18

.43

.25


5

.008

24.379

.93

.18

.09

.34

.01

a. Dependent Variable: HL

V. Kết quả kiểm định T-Test:

One-Sample Test


Test Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper


NH thuc hien cac dvthe dung nhu nhung gi

-3.631

159

.000

-.17500

-.2702

-.0798

da gioi thieuNH thuc hien cac dvthe dung ngay tu lan

-3.224

159

.002

-.22500

-.3628

-.0872

dau tienNH cung cap cac dichvu the dung vao thoi

-1.106

159

.270

-.06875

-.1915

.0540

diem da hua
One-Sample Test


Test Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

NV phuc vu KH tan tinh


-1.347


159


.180


-.06875


-.1695


.0320

NV san sang giup do KH


-1.534


159


.127


-.08750


-.2002


.0252

NV huong dan thu tuc KH day du de hieu


-5.155


159


.000


-.32500


-.4495


-.2005

NV giai dap nhanh chong yeu cau KH


-6.370


159


.000


-.36875


-.4831


-.2544


One-Sample Test


Test Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper


NH co chung tu giaodich va tai lieu ro rang

-7.836

159

.000

-.48125

-.6025

-.3600

khong sai sotNV cung cap thong tindich vu the can thiet

-4.772

159

.000

-.26250

-.3711

-.1539

cho KHthe atm duoc su dungthanh toan hang hoa,

-7.943

159

.000

-.60625

-.7570

-.4555

dich vu de dang
One-Sample Test


Test Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

NH co he thong mayatm phan bo rong

-13.883

159

.000

-.95625

-1.0923

-.8202

khapcac dv tren may atmduoc thiet ke de su

-7.283

159

.000

-.48750

-.6197

-.3553

dungdia diem dat may atm hop ly de nhan biet


-11.205


159


.000


-.85000


-.9998


-.7002

noi dat may atm sachse, khong gian thoang

-4.175

159

.000

-.22500

-.3314

-.1186

matNH co chinh sach phi dv the atm hop ly


-10.648


159


.000


-.69375


-.8224


-.5651

NH co duong daynong tu van dich vu

-6.948

159

.000

-.45625

-.5859

-.3266

the 24/24
One-Sample TestTest Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

NH co he thong mayatm phan bo rong

-13.883

159

.000

-.95625

-1.0923

-.8202

khapcac dv tren may atmduoc thiet ke de su

-7.283

159

.000

-.48750

-.6197

-.3553

dungdia diem dat may atm hop ly de nhan biet


-11.205


159


.000


-.85000


-.9998


-.7002

noi dat may atm sachse, khong gian thoang

-4.175

159

.000

-.22500

-.3314

-.1186

matNH co chinh sach phi dv the atm hop ly


-10.648


159


.000


-.69375


-.8224


-.5651

NH co duong daynong tu van dich vu

-6.948

159

.000

-.45625

-.5859

-.3266

the 24/24danh muc tien ich the atm phong phu


-8.598


159


.000


-.61875


-.7609


-.4766


One-Sample Test


Test Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper


NV hieu duoc nhu cau KH


-4.388


159


.000


-.20625


-.2991


-.1134

NH the hien su quan tam den ca nhan KH


-5.038


159


.000


-.30625


-.4263


-.1862

NH luon chu y den nhu cau KH


-6.126


159


.000


-.34375


-.4546


-.2329


One-Sample Test


Test Value = 4


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

DA

-5.167

159

.000

-.21250

-.2937

-.1313

DC

-6.715

159

.000

-.28542

-.3694

-.2015

TC

-3.351

159

.001

-.15625

-.2483

-.0642

NL

-9.332

159

.000

-.45000

-.5452

-.3548

MT

-12.576

159

.000

-.61250

-.7087

-.5163

Xem tất cả 87 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022