Kinh Tế, Văn Hóa - Xã Hội Tỉnh Phú Thọ Trước Năm 2008

Hữu hiệu về vấn đề thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Điều đó cũng tác động không nhỏ đến xây dựng nông thôn vì nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn gắn liền với nhau, tác động lẫn nhau cùng phát triển. ...

Chủ Trương Của Đảng Về Xây Dựng Nông Thôn Mới

Qua nhiều kênh thông tin. Có những xã đã có internet càng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nông dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đông đảo bà con đồng tình hưởng ứng, nhiều hủ ...

Quá Trình Chỉ Đạo Thực Hiện Của Đảng Bộ Tỉnh Phú Thọ

Đối với nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả của chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí