Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014 - 13

10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 6771/CT – BNN – PTNT, Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2006 – 2010.

11. Vũ Kim Biên (1999), Văn hiến làng xã vùng đất Tổ Hùng Vương, Nxb Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam, Hà Nội.

12. Nguyễn Văn Bích – Chu Quang Tiến (1996), Chính sách kinh tế và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

13. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2009), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2008, Nxb Thống kê, Hà Nội.

14. Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986 – 2002), NXB Thống kê, Hà Nội.

15. Đỗ Kim Chung (2010), Vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 1, tr.52 – 58.

16. Nguyễn Cúc (2008), Chính sách Nhà nước đối với nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, tạp chí cộng sản số 5, tr.60 – 61.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, số 21- CT/TW (1997), Chỉ thị về một số vấn đề cấp bách ở nông thôn hiện nay.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam (1981), Văn kiện Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa V, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.

20. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

21. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014 - 13

22. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị quyết Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

23. Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

24. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

26. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương khóa IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

27. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

28. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

29. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2006), Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2005-2010, Việt Trì.

30. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2010), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015, Phú Thọ.

31. HĐND Tỉnh Phú Thọ, Số 196/2009/ NQ – HĐND, Nghị quyết về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

32. Cát Chí Hoa (2009), Từ nông thôn mới đến đất nước mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

33. Trần Lê Hưng (2013), Tài liệu tập huấn về phát triển nông thôn mới cho cán bộ cấp cơ sở ở mô hình xã thí điểm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

34. HĐND tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết 196/2009/NQ – HĐND (16/12/2009), Nghị quyết về việc quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

35. Đặng Kim Oanh (2009), Quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, tr.26 – 31.

36. Trần Anh Phương (2008), Hội nghị Trung ương 7 khóa X – Bước phát triển đường lối của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11/2008, tr.39 – 45.

37. Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và mai sau, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

38. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ (2010), Kế hoạch số 263 thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

39. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 1245/QĐ-SNN (19/11/2010), Quyết định về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2020.

40. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 403/SNN-PTNT (11/5/2010), Hướng dẫn về việc xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

41. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 612/HD-SNN, Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ năm 2012.

42. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, Số 1033/SNN – PTNT, Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận tiêu chí đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới.

43. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, Số 356/SNN – PTNT, Hướng dẫn thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ (nguồn vốn TPCP).

44. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 636/HD-SNN (24/6/2011), Về việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2011.

45. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 612/SNN, Hướng dẫn về việc thực hiện dự án hỗ trợ PTSX, ngành nghề nông thôn và nâng cao hiệu quả các hình thức TCSX thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ năm 2012.

46. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 198/HD-SNN, Hướng dẫn về việc Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ năm 2014.

47. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 395/SNN – TT (15/04/2011), v/v Báo cáo tổng kết vụ đông 2010, sơ kết sản xuất vụ chiêm 2010 – 2011, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2011.

48. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 12/BC – TĐSXNLN (26/04/2012), Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/4/2012.

49. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 13/BC – TĐSXNLN (7/5/2012), Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 5/5/2012.

50. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ, số 329/BC-SNN (2014), Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch 2016-2020.

51. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 06-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển sản xuất lương thực 1997 – 2000.

52. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 15-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

53. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 21-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển tiểu thủ công nghiệp Phú Thọ thời kỳ 2001 – 2005.

54. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 01-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 1997 – 2000.

55. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 02-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển sản xuất lương thực giai đoạn 2001 – 2005.

56. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 13-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển thủy lợi vùng đồi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001 -2010.

57. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 42-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển tiểu thủ công nghiệp thời kỳ 2006 – 2010.

58. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 10-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm giai đoạn 2006 – 2010.

59. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 11-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2006 – 2010.

60. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 19-NQ/TƯ, Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp Thể dục – Thể thao đến năm 2010.

61. Tỉnh ủy Phú Thọ, số 28-NQ/TU, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới đến năm 2020.

62. Thủ tướng Chính phủ, số 24/2008/NQ-CP (28/10/2008), Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 NQ/ TW hội nghị lần thứ 7 BCH TW.

63. Thủ tướng Chính phủ, số 135/2009/QĐ-TTg (04/11/200)9, Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

64. Thủ tướng Chính phủ, số 18/ CT – TTg, Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

65. Thủ tướng Chính phủ, số 491/QĐ-TTg (16/4/2009), Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

66. Thủ tướng Chính phủ, số 372/ QĐ – TTg, Quyết định về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

67. Ngô Đăng Tri (2005), Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Hà Nội.

68. Ngô Đăng Tri (2010), 80 năm (1930 – 2010) Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử, NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội.

69. UBND tỉnh Phú Thọ (2010), số 4150/KH-UBND, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 của tỉnh Phú Thọ.

70. UBND tỉnh Phú Thọ (2009), Quy hoạch phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

71. UBND tỉnh Phú Thọ (2009), số 4646/2009/QĐ-UBND, Quyết định về việc duyệt Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

72. UBND tỉnh Phú Thọ, số 759/KH-UBND, Triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

73. UBND tỉnh Phú Thọ, số 3883/QĐ-UBND, Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

74. UBND Tỉnh Phú Thọ, Số 759/KH – UBND, Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

75. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 2686/KH – UBND, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015.

76. UBND tỉnh Phú Thọ, số 3359/KH-UBND (2010), Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”

77. UBND tỉnh Phú Thọ, số 3221/KH – UBND, Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2015.

78. UBND tỉnh Phú Thọ, số 1948/UBND-KT5, (21/6/2011), Văn bản về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựngNTM

79. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 3077/ QĐ – UBND, Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

80. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 3549/UBND – KT 5, Về việc phân công trách nhiệm chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

81. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 2535/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

82. UBND tỉnh Phú Thọ, số 23/BC-UBND (2011), Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả mô hình chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2011.

83. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 40/BC – UBND (26/03/2012), Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQGXDNTM năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

84. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 20/TB – UBND (06/03/2012), Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

85. UBND Tỉnh Phú Thọ, số 50/BC – UBND (09/04/2012), Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

86. UBND tỉnh Phú Thọ, số 4140/UBND-KT5 (9/10/2013), Về việc đánh giá, công nhận tiêu chí đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới.

87. UBND tỉnh Phú Thọ, số 3751/UBND-KT5 (17/9/2013), hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

88. UBND tỉnh Phú Thọ, số 3048/QĐ-UBND (27/11/2013), Quyết định về việc ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình giao thông nông thôn phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

89. UBND tỉnh Phú Thọ, số 1788/QĐ-UBND (17/7/2013), Quyết định về ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cấp xã có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản để áp dụng cơ chế đặc thù trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

90. UBND tỉnh Phú Thọ, số 471/QĐ-UBND (28/02/2014), Quyết định về việc giao vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014.

91. UBND tỉnh Phú Thọ (2014), Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

92. UBND tỉnh Phú Thọ, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM, Số 28/BC-BCĐ (9/3/2015), Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

93. UBND tỉnh Phú Thọ, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM, số 277/BC-BCĐ (30/10/2015), Báo cáo Tổng kết thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015.

Xem tất cả 128 trang.

Ngày đăng: 10/12/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí