Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - 15

ANOVA HDV Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Between Groups 3.279 5 .656 8.101 .000 Within Groups 18.780 232 .081 Total 22.058 237 Multiple Comparisons Dependent Variable:HDV (I) Nghe nghiep cua nguoi gui tien (J) Nghe nghiep cua nguoi gui tien Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - 14

Rotated Component Matrix a KMO and Bartlett's Test a.Rotation converged in 6 iterations. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance ...

Hình Thức Gửi Tiền Mà Người Gửi Tiền Ưa Chuộng.

PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát Xin chào anh/chị! PHIẾU KHẢO SÁT    Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Thủy , Học viên CH20 - Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiện nay, tôi đang nghiên cứu đề tài: “Phân tích ...

Kết Quả Kiểm Định Lsd Trong Hộp Thoại Post Hoc Test

Bảng 2.23: Kết quả kiểm định LSD trong hộp thoại Post Hoc Test Đơn vị tính: đơn vị Nghề nghiệp của người gửi tiền (I) Nghề nghiệp của người gửi tiền (J) Có sự khác biệt (I-J) Sai số chuẩn Sig. Độ tin cậy 95% Cận dưới Cận trên ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - 2

Bảng 2.19: Kết quả kiểm định LSD trong hộp thoại Post Hoc Test 53 Bảng 2.20: Thống kê mô tả sự khác biệt trong đánh giá khả năng HĐVTG đối với KHCN theo nghề nghiệp 54 Bảng 2.21: Kết quả kiểm định phương sai đánh giá khả năng HĐVTG ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thủy Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Huy Động Vốn Tiền Gửi Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi ...