Đặc Điểm Của Đài Phát Thanh Truyền Hình Địa Phương

Các tác giả G.V Cu dơ nhet xốp, X.L. Xvich, A.La.Iu rốp xki trong cuốn Báo chí truyền hình quan niệm về “ bản tin thời sự ” như sau: Nhiều khi người ta còn gọi “bản tin thời sự” là “bản tin ngắn”. “Bản tin thời sự” là sự ghi ...

Hạn Chế Của Bản Tin Thời Sự Phát Thanh Địa Phương

Hiểu cụ thể, sát thực hơn về vấn đề đang quan tâm như tin Phòng bệnh chuyển mùa ở trẻ nhỏ (Bản tin Thời sự ngày 03/12/2014 ) , Xuất hiện bệnh chân tay miệng và thủy đậu ở trẻ (Bản tin thời sự phát thanh 20 giờ đài Bắc Giang ...

Nguyên Nhân Thành Công Và Hạn Chế Của Bản Tin Thời Sự

Việc thông tin bất cân đối giữa các địa phương sẽ dẫn đến thực trạng những mảng thông tin quá nhiều, và ngược lại có những nơi thông tin quá ít, làm phá vỡ đi tính đa dạng của một bản tin. Những hạn chế về mặt nội dung nêu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí