Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 2018

Xem tất cả 42 trang, được chia thành 5 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 5 thumb

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 5

Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả chuyển quyền sử dụng đất theo thời gian từ năm 2016-2018 Các hình thức chuyển QSDĐ Năm Đối tượng Đối tượng Số trường hợp Diện tích (ha) Chuyển đổi QSDĐ 2016-2018 Cá nhân Cá nhân 0 0 Chuyển ...

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 4 thumb

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 4

Bảng 4.2: Diện tích, cơ cấu các loại đất chính của phường năm 2017 STT Loại đất Mã Diện tích ( ha ) Cơ cấu ( % ) Tổng diện tích tự nhiên 157,73 100,00 1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 10,46 6,63 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5,51 3,49 1.2 ...

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 3 thumb

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 3

Trung Quốc và qua đó sang các nước vùng Trung Á, Châu Âu và các nước khác). Chính vì vậy mà việc quản lý đất đai và sử dụng đất đai hợp lý phù hợp được đặt lên làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hàng năm được sự quan tâm ...

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 2 thumb

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 2

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: - Có Giấy ...

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 1 thumb

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Vũ Thành Vinh Tên Đề Tài: Đánh Giá Tình Hình Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Giai Đoạn 2016- 2018 Trên Địa Bàn Phường Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Khóa Luận Tốt ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số