Nhóm Các Giải Pháp Trực Tiếp Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Du Lịch Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Tăng cường tiếp nhận sinh viên và tình nguyện viên nước ngoài đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở các trường thuộc ĐH Huế và các viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh theo các chương trình thoả thuận và liên kết đào tạo..

- Thứ hai, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển ngành du lịch, tăng tích luỹ tạo điều kiện tăng đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch

Chiến lược phát triển KT – XH của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đưa tỉnh thoát ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển. Tuy nhiên, hiện nay Thừa Thiên Huế vẫn là một trong những tỉnh có trình độ phát triển thấp, dịch vụ du lịch được xác định là ngành mũi nhọn của tỉnh nhưng vẫn chưa tạo ra sự phát triển đột phá. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh phải đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, bởi phát triển kinh tế là khâu quan trọng nhất quyết định tăng tích luỹ cho nền kinh tế, tạo điều kiện để tăng đầu tư cho phát triển và sử dụng có hiệu quả NNL, cụ thể:

+ Đẩy mạnh chuyển dịch và hoàn thiện cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp dựa vào những lợi thế, tiềm năng vốn có của tỉnh.

+ Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cụ thể: Xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá, kết hợp những kênh và mạng thông tin toàn cầu để gửi thông điệp của Huế đến thế giới.

Đầu tư và tăng kinh phí cho xúc tiến quảng bá du lịch từ nguồn ngân sách nhà nước và đặc biệt từ các doanh nghiệp du lịch.

Nâng cấp website quảng bá du lịch về du lịch Huế, cập nhật thông tin cần thiết cho mọi người trong việc lựa chọn sản phẩm du lịch khi đến Huế.

Thiết kế các dự án trọng điểm của du lịch với tiêu chí hàng đầu là bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái

- Thứ ba, hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch

+Theo nguyên tắc xây dựng một bản quy hoạch, các nhà tư vấn chú ý đến các yếu tố như nhằm đáp ứng vai trò vị thế mới của một điểm đến du lịch trọng điểm quốc gia, nhằm thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo, các

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 155 trang tài liệu này.

dự án chiến lược ngành như dự án quy hoạch du lịch, dự án phát triển nhân lực du lịch sẽ có ảnh hưởng đến phát triển quy hoạch chung và các ngành kinh tế khác trong tỉnh và rõ nhất, nhằm phát huy những tiềm năng chưa được khai thác hết của du lịch Thừa Thiên Huế. Quy hoạch nhằm tìm kiếm và dự báo hướng đột phá cho sự phát triển của du lịch Huế thích ứng với thời điểm đầy biến động hiện nay của thế giới và của ngành du lịch toàn cầu. Đó cũng là những bước đi dài lâu bền vững cho hàng chục năm tới của du lịch Huế thế kỷ XXI, mà những mô hình đột phá này nếu chậm trễ sẽ mất cơ hội.

Việc quy hoạch phát triển nguồn nhân lực dựa trên đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của tỉnh trong hơn 10 năm qua, tuy nhiên vẫn chưa phản ánh đúng mức và đồng bộ nên đạt hiệu quả chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới cần hoàn thiện quy hoạch theo hướng: bản quy hoạch NNL phải chỉ rõ, nhấn mạnh ở những ngành, những lĩnh vực nào thừa hay thiếu, phải cần bổ sung và phân bố lại những ngành nào; có kế hoạch đột phá vào phát triển NNL chất lượng cao, nhân lực quản lý, những cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt; dựa trên các dự báo nhu cầu NNL cho từng năm, từng giai đoạn thì ngay trong quy hoạch phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực để giao cho các cơ sở đào tạo; sắp xếp lại các cơ sở đào tạo NNL như các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu một cách hợp lý cả về trường, lớp, bậc đào tạo, ngành nghề, giáo viên... nhằm đảm bảo việc đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. [7, tr169]

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế - 13

+ Bên cạnh đó, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch phát triển NNL, việc triển khai và thực hiện quy hoạch phát triển NNL cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, để quy hoạch đạt hiệu quả cần thực hiện các giải pháp: 1) Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng tới các cơ quan sử dụng LĐ, người LĐ, cán bộ, nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển NNL du lịch; 2) Xây dựng hệ thống thông tin, ngân hàng dữ liệu về nhu cầu nhân lực làm cơ sở để triển khai các chính sách đào tạo, sử dụng, quản lý NNL; 3) Hình thành Ban chỉ đạo phát triển NNL gồm đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành có liên quan, các khu kinh tế,

KCN, các cơ sở đào tạo, và doanh nghiệp lớn; 4) Sắp xếp lại các cơ sở đào tạo NNL như các trường THCN, CĐ, ĐH và viện nghiên cứu một cách hợp lý cả về trường, lớp, bậc đào tạo, ngành nghề, giáo viên... nhằm đảm bảo việc đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu phát triển KT - XH của tỉnh; 5) Nâng cao chất lượng đào tạo NNL, đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành, năng lực sáng tạo, khả năng thích nghi, tác phong công nghiệp nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường LĐ. Ngoài ra, phải tạo dựng được một môi trường xã hội thuận lợi khuyến khích người LĐ học tập nâng cao trình độ CMKT; 6) Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển NNL như thu hút cán bộ giảng dạy, cán bộ KH - CN nước ngoài đến làm việc, cử cán bộ đi học ở các cơ sở đào tạo của nước ngoài, khuyến khích du học bằng nhiều hình thức...

3.2.2. Nhóm các giải pháp trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thứ nhất, phát triển giáo dục - đào tạo là nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xu hướng hiện đại, từ nay đến năm 2020 nền giáo dục Thừa Thiên Huế phải thực hiện ngay cuộc cải cách và phát triển toàn diện nền giáo dục theo hướng:

+ Đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp. Từ nhiều năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn duy trì phương pháp giảng bài truyền thống : thầy giảng trò ghi chép, giáo viên chỉ chú trọng đến việc thông tin đầy đủ những nội dung cần truyền đạt theo quy định trong chương trình và chủ yếu giảng lý thuyết, ít gắn với thực hành; nội dung, chương trình đào tạo chậm đổi mới; số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên ở các trường CĐ, ĐH, đặc biệt ở các cơ sở đào tạo nghề còn yếu và thiếu. Vì vậy, làm cho người học thụ động, chỉ biết lắng nghe, ghi chép, học thuộc nên đã ảnh hưởng đến năng lực tư duy độc lập và sự vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học sau khi được tuyển dụng không đáp ứng được yêu cầu công

việc, đòi hỏi các cơ quan, doanh nghiệp và phải đào tạo lại. Do đó, trong thời gian tới, để GD - ĐT trở thành quốc sách hàng đầu trước hết cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung, chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cụ thể:

Về phương pháp dạy học: 1) Tuyên truyền để cán bộ quản lý và giáo viên có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và sự cần thiết phải tập trung trí tuệ, thời gian cho việc đổi mới phương pháp dạy học; 2) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước cho giáo viên về phương pháp dạy học hiện đạ i, nhằm tạo điều kiện để cán bộ giảng dạy học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, từ đó lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với chuyên ngành đào tạo mà họ đảm nhiệm;

3) Có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích giáo viên biên soạn chương trình, bài giảng thực hành, bài tập tình huống đưa vào phục vụ công tác giảng dạy;

Về nội dung, chương trình đào tạo: 1) Ở mỗi cấp và bậc đào tạo phải có chương trình khung thống nhất và phải được xây dựng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 2) Phải thường xuyên cập nhật, bổ sung khi có sự thay đổi về công nghệ, về kỹ năng nghề nghiệp nhưng phải đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình xây dựng nội dung và chương trình của từng môn học

Về đội ngũ giáo viên: 1) Căn cứ vào số lượng học sinh, sinh viên mà các cơ sở đào tạo tuyển sinh để tăng cường đội ngũ g iáo viên một cách tương ứng; 2) Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới và nâng cao trình độ cho giáo viên cho các cơ sở đào tạo; 3) Quan tâm nâng cao mức sống, điều kiện về nhà ở và điều ki ện làm việc cho giáo viên nhằm đảm bảo cho họ có cuộc sống ổn định để họ chuyên tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.

+ Đa dạng hóa các chương trình đào tạo.

Các cơ sở đào tạo cần thu thập ý kiến của các đơn vị kinh doanh, các tổ chức quản lý, hiệp hội,... để thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Nghiên cứu để tiến tới xây dựng chương trình đào tạo cho từng vị trí công việc trong Công nghiệp du lịch. Đặc biệt, cần có chương trình đào tạo riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình chung của các khoá học cần tăng thực hành, thực

tập tại các khách sạn; các Trường Trung học cần xây dựng chương trình đào tạo liên thông giữa các bậc từ thấp đến cao. Cần linh hoạt trong việc bố trí thực tập để tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội thực tập tốt hơn. Cải tiến chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh du lịch theo hướng: tăng thêm tỷ lệ số học phần các môn chuyên ngành, có một tỷ lệ nhất định các môn học chuyên sâu được lựa chọn theo nhu cầu của sinh viên, bổ sung nội dung đào tạo về kỹ năng thực hành.

Xây dựng chương trình đào tạo NNL riêng cho các cơ sở kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ, tổ chức đào tạo theo hướng đa nghề, đa kỹ năng phù hợp với yêu cầu bố trí lao động linh hoạt tại các cơ sở kinh doanh đó. - Xây dựng các chương trình đào tạo để mở các ngành đào tạo mới như: dịch vụ spa; tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo; dịch vụ thể thao trên biển,... - Xây dựng chương trình đào tạo tiếng Thái Lan hoặc tiếng Nga chuyên ngành khách sạn, nhà hàng. - Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo hàng năm trên cơ sở nghiên cứu sự thay đổi môi trường, quy mô và đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực.

Cần chú ý đầu tư đến công tác đào tạo ngoại ngữ cho lực lượng lao động thuộc lĩnh vực này, kỹ năng giao tiếp của nhân viên trực tiếp phục vụ khách du lịch với khách ảnh hưởng khá lớn đến sự đánh giá về mức độ hài lòng của khách du lịch đối với chất lượng cung ứng loại hình sản phẩm đặc biệt này

Tăng cường cơ sở vật chất của các đơn vị đào tạo nghề. Tập trung đầu tư, nâng cấp Trường Cao đẳng du lịch Huế, mở rộng phát triển Khoa Du lịch trở thành Đại học Du lịch trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động của ngành du lịch. Mặt khác, cần đa dạng hóa hình thức đào tạo theo hướng tăng kỹ năng thực hành cho học viên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng.

Khuyến khích các Trung tâm dạy nghề lồng ghép các chương trình, dự án tài trợ theo hướng xã hội hóa phát triển dạy nghề để mở các khóa dạy nghề ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức về du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành du lịch như: Các khóa đào tạo nghề theo định hướng thị trường về du lịch do Chương trình PLAN tài trợ cho Trung tâm dạy nghề thành phố Huế;


....

Tiếp tục tăng mức đầu tư trang thiết bị phù hợp với tiến bộ của công nghệ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các học viên và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du lịch.

+ Đa dạng hóa loại hình, phương thức đào tạo nghề du lịch

Quy mô đào tạo chính quy của các cơ sở dạy nghề ở tỉnh Thừa Thiên Huế không thể đủ cung cấp lao động cho các cơ sở kinh doanh trong điều kiện hiện tại cũng như trong tương lai. Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh các phương thức đào tạo khác như đào tạo tại chức, đào tạo tại chỗ, đào tạo theo năng lực, đào tạo theo hợp đồng... Cần tranh thủ các nguồn vốn đào tạo qua các kênh như đào tạo nghề nông thôn, đào tạo nghề theo các dự án tài trợ và đào tạo liên kết để tạo thêm NNL cung cấp cho các cơ sở kinh doanh. Hình thành kỹ năng mềm cho HSSV - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để hình thành kỹ năng mềm cho HSSV, tổ chức cho HSSV tham gia các câu lạc bộ (ngoại ngữ, khiêu vũ,...). - Tổ chức cho HSSV tham gia phục vụ các sự kiện của địa phương, của doanh nghiệp để có cơ hội rèn các kỹ năng qua thực tiễn và có thêm thu nhập.

Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Đào tạo đa cấp, đa ngành, đào tạo theo địa chỉ... nhằm cung ứng nhu cầu đa dạng của các loại hình dịch vụ du lịch. Hoàn thiện các chương trình đào tạo nghề của ngành du lịch theo hướng gắn đào tạo nghề với việc làm, đặc biệt là giải quyết việc làm tại chỗ nhằm tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho lao động địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh các khóa đào tạo nghề lưu động, đặc biệt các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng các nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ nhằm tạo thuận lợi cho người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tham gia các khóa học với những ngành nghề phù hợp; tạo cơ hội cho người lao động tại các địa phương có ngành du lịch phát ể tìm được việc làm phù hợp và ổn định.

Các cơ sở đào tạo cần cần bố trí thời gian thực tập của học sinh vào mùa cao điểm. Phối hợp với các doanh nghiệp để tạo cơ hội cho học sinh thực tập được tham gia đầy đủ các công việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ giáo viên cả về kiến thức, kỹ năng thực hành và phương pháp giảng dạy. Hàng năm, các trường trung học và dạy nghề du lịch cần bố trí cho giáo viên đến thực tập tại các DN du lịch - khách sạn để cập nhật kiến thức, kỹ năng và hiểu rõ hơn nhu cầu đào tạo.

Các doanh nghiệp cần phát triển hình thức Đào tạo tại chỗ, áp dụng quy trình chuẩn, xây dựng kế hoạch đào tạo cho DN. Các trường du lịch cần phối hợp với các trường đào tạo quản lý khách sạn của các nước để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng giám đốc khách sạn. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng cần gửi cán bộ quản lý đi đào tạo ở nước ngoài hoặc thuê chuyên gia nước ngoài đang làm công tác quản lý tại các khách sạn cao cấp kiêm công tác đào tạo tại chỗ nhằm giúp cán bộ quản lý sớm tiếp cận với công nghệ quản lý tiên tiến về du lịch - khách sạn.

+ Tăng cường và đa dạng hoá nguồn đầu tư cho GD – ĐT

Giáo dục- đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển nên ngoài nguồn vốn từ ngân sách của Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng dành một phần ngân sách của địa phương để đầu tư cho GD – ĐT. Trong thời gian tới tỉnh cần thực hiện đa dạng hoá các nguồn đầu tư, cụ thể: Tỉnh cần phải huy động sự đóng góp từ nhiều nguồn trên tinh thần khuyến khích đầu tư cho GD - ĐT bằng các chính sách thông thoáng nhằm tạo môi trường pháp lý để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, các thành phần kinh tế trong nước và cá nhân vào lĩnh vực GD - ĐT như: mở các cơ sở đào tạo 100% vốn của nước ngoài, các trường tư thục, dân lập; Tỉnh cần có những hình thức biểu dương kịp thời các cá nhân, các tổ chức hiến đất, ủng hộ tiền, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho sự nghiệp GD - ĐT.

Xây dựng danh mục dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch để huy động ODA, FDI và các hình thức đầu tư khác. Sử dụng có hiệu quả các dự án đang thực hiện và hình thành, tiếp nhận các dự án khác phục vụ phát triển nhân lực ngành du

lịch. Tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo liên kết, hợp tác song phương, đa phương với các cơ sở đào tạo quốc tế, trong Mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch ASEAN (ATTEN), Mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (APETIT)...

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho SV và GV thực tập

Đây là một lợi thế không chỉ có lợi cho SV mà còn cả GV chuyên ngành du lịch. Khi nhà trường và DN có tiếng nói chung, cùng đồng hành thì “học đi đôi với hành” mới thể hiện hết giá trị vốn có của nó. DN du lịch tạo điều kiện cho SV vừa học, vừa thực tập. Như vậy, sau khi ra trường số SV này có thể làm được việc ngay mà không còn bỡ ngỡ với kiến thức đã học ở trường. Điều quan trọng là trong quá trình SV học tập, DN có cơ hội tuyển chọn lao động đạt yêu cầu đề ra mà không tốn chi phí cũng như thời gian đào tạo lại.

Trong các kỳ thực tập, nhà trường cần hợp tác với DN tăng tính thực tế, phát huy được lợi ích của loại hình đào tạo này. Ở đó, DN sẽ trình bày rõ các nhiệm vụ mà SV cần làm, tiêu chí đánh giá, thông báo kết quả thực tập của SV cho giảng viên phụ trách. Bên cạnh đó, nhà trường thông báo yêu cầu, mục tiêu,… thực tập cho DN để điều chỉnh nội dung thực tập phù hợp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong học tập và tiếp nhận kiến thức thực tiễn.

- Thứ hai, nâng cao tình trạng sức khoẻ, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống của người lao động

Để có NNL trong ngành du lịch đạt chất lượng cao đáp ứng những mục tiêu của tỉnh, bên cạnh những giải pháp về giáo dục- đào tạo, tỉnh cũng cần quan tâm đúng mức đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động theo hướng:

+ Phát triển mạng lưới y tế cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế: Tổ chức mạng lưới y tế rộng khắp từ tuyến tỉnh đến xã, phường, thôn, bản đi đôi với việc tăng cường đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, tránh tình trạng quá tải ở tuyến tỉnh; tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Y tế, các tổ chức quốc tế và các nguồn lực khác để đầu tư hoàn thiện các thiết chế của Trung tâm Y tế chuyên sâu; Sở Y tế và các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng LĐ cần tổ chức khám định kỳ hàng năm cho nhân dân và người LĐ.

Xem tất cả 155 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 03/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *