Bảng Tổng Hợp Từ Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu


Mô hình nghiên cứu của Banjongprasert (2013)

Mô hình nghiên cứu của Tseng Lee 2014 Mô hình nghiên cứu của Bùi Quang Tuyến 2017 1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.


Mô hình nghiên cứu của Tseng & Lee (2014)

Mô hình nghiên cứu của Bùi Quang Tuyến 2017 Mô hình nghiên cứu của Drnevich 2

Mô hình nghiên cứu của Bùi Quang Tuyến (2017)

Mô hình nghiên cứu của Drnevich Kriauciunas 2011 Mô hình nghiên cứu của Wilden cộng 3


Mô hình nghiên cứu của Drnevich & Kriauciunas (2011)

Mô hình nghiên cứu của Wilden cộng sự 2013 Mô hình nghiên cứu của Protogerou 4


Mô hình nghiên cứu của Wilden & cộng sự (2013)

Mô hình nghiên cứu của Protogerou cộng sự 2012 Mô hình nghiên cứu của Rehman 5


Mô hình nghiên cứu của Protogerou & cộng sự (2012)

Mô hình nghiên cứu của Rehman Saeed 2015 Mô hình nghiên cứu của Torres cộng sự 6


Mô hình nghiên cứu của Rehman & Saeed (2015)

Mô hình nghiên cứu của Torres cộng sự 2018 PHỤ LỤC 2 BẢNG TỔNG HỢP TỪ TỔNG 7


Mô hình nghiên cứu của Torres & cộng sự (2018)

PHỤ LỤC 2 BẢNG TỔNG HỢP TỪ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Bảng tổng hợp 8


PHỤ LỤC 2: : BẢNG TỔNG HỢP TỪ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Bảng tổng hợp các thành tố năng lực động và sự ảnh hưởng của năng lực động tới kết quả hoạt động kinh doanh qua tổng quan tình hình nghiên cứu

Tác giả

Các thành tố năng lực động

Nghiên cứu trên khía cạnh DNBL

Sự tác động giữa các yếu tố NLĐ

Sự tác động tới Kết quả hoạt động kinh doanh

của DN

Teece & cộng sự (1997)

NL học hỏi

NL tái định

dạng và chuyển đổi

NL phối

hợp và tích hợp

-

-

-

-

-

-

-

Eisenhardt& Martin (2000)

NL thu nhận và giải phóng các nguồn

lực

NL tái định dạng các

nguồn lực

NL phối hợp và

tích hợp

-

-

-

-

-

-

-

Wang &

Ahmed (2007)

- NL hấp thụ

- NL thích ứng

NL đổi mới sáng

tạo

-

-

-

-

-

-

-

-

Menon & Mohanty (2008)

- NL học hỏi

NL tái định dạng

NL phối hợp và

tích hợp

-

-

-

- NL

cảm nhận

-

-

-

(Fang and Zou, 2009)

-

NL quản trị phát triển sản

phẩm

-

-

NL quản trị quan hệ khách

hàng

NL quản trị chuỗi cung ứng

-

-

-

Tích cực và trực tiếp

Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang

(2009)

Định hướng học hỏi

NL sáng tạo

-

-

Định hướng kinh doanh

NL

Marketing

Kỳ vọng cơ hội WTO

-

-

Tích cực và gián tiếp

Drnevich & Kriauciunas (2011)

-

-

-

-

-

- NL sáng tạo mối quan hệ với khách

hàng

-

-

-

Tích cực và gián tiếp

(Chien and

Năng lực hấp thụ:

-

-

-

-

-

-

-

-

Tích cực và trực

Xem tất cả 235 trang.

Ngày đăng: 23/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí