Huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 14


25. Lê Thị Thanh Hằng (2004), Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân Hàng, Hà Nội.

26. Đỗ Thị Kim Hảo (2005), Giải pháp quản lý rủi ro lãi xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

27. Nguyễn Hữu Huấn (2005), Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

28. Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại. Nxb Thống kê, Hà Nội.

29. Lê Minh Hưng (2007), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào triển khai thực hiện cam kết gia nhập WTO”, Tạp chí Ngân hàng, (3,4).

30. Lê Hùng (2004), Các giải pháp nâng cao cạnh tranh của NH thương mại có trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo đề tài khoa học cấp học viên, Học viện Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

31. Nguyễn Đức Hưởng (2008), Chuyển ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thành Tập đoàn tài chính, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

32. Trịnh Thanh Huyền (2006), “Để các ngân hàng Việt Nam vững vàng trong sân chơi lớn”, Tạp chí Ngân hàng, (9).

33. Kỷ yếu khoa học (2006), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang: Huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

34. Trần Xuân Kiên (1998), Chiến lược huy động và sử dụng vốn trong nước cho phát triển nền công nghiệp Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội


Huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 14

35. Trần Kiên (1999), Chiến lược huy động vốn và các nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

36. Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Nxb Thống kê, Hà Nội.

37. Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

38. Tùng Lâm (2015), “Ông lớn” ngân hàng đua nhau báo lãi, tại trang www.cafef.vn. [truy cập ngày 12/1/2015].

39. Trương Thái Phương (2000), Chiến lược đổi mới chính sách huy động các nguồn vốn nước ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

40. Michael E Porter (2008), Lợi thế cạnh tranh quốc gia, Nxb trẻ, TP Hồ Chí Minh.

41. Michael E Porter (2009), Lợi thế cạnh tranh, Nxb trẻ, TP Hồ Chí Minh.

42. Trần Quang (1999), Chiến lược tạo vốn để công nghiệp hóa và phát triển kinh tế ở một số nước trên thế giới. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

43. Quốc hội (2010), Luật các tổ chức tín dụng. Nxb Chính trị - Hành chính. Hà Nội.

44. Nguyễn Thị Mùi (2015), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội.

45. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2006), Kế hoạch triển khai đề án cơ cấu lại giai đoạn (2006 -2010), Hà Nội.

46. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2006), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, Hà Nội.

47. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, Hà Nội.


48. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2008), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, Hà Nội.

49. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, Hà Nội.

50. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, Hà Nội.

51. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2011), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, Hà Nội.

52. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Hà Nội.

53. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Hà Nội.

54. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Hà Nội.

55. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Hà Nội.

56. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2016), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Hà Nội.‌

57. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Sổ tay nghiệp vụ ngân hàng (lưu hành nội bộ), Hà Nội.

58. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Chiến lược kinh doanh 2011-2015 và tầm nhìn 2020, Hà Nội.

59. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội.

60. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Bảng cân đối thanh khoản, Bảng tổng kết tài sản, Hà Nội.

61. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo


tình hình nợ xấu giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội.

62. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo tổng quát về huy động vốn giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.

63. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Sổ tay nghiệp vụ ngân hàng (lưu hành nội bộ), Hà Nội.

64. Ngân hàng Nhà nước, vụ Chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Công nghệ và dịch vụ ngân hàng hiện đại, Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội.

65. Ngân hàng Nhà nước (2010), Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

66. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 - 2010, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội.

67. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010), Báo cáo thường niên năm 2010, Hà Nội.

68. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, phát triển dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội.

69. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, xây dựng mô hình Tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.

70. Nguyễn Thủy Nguyên (2006), WTO Thuận lợi và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh.

71. Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội.

72. Phan Hồng Quang (2007), Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội.

73. Phan Hồng Quang (2007), "Nhân tố chủ yếu kiến tạo năng lực cạnh tranh


của ngân hàng thương mại khi hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Ngân hàng, (7).

74. Peter S. Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại. Nxb Tài chính, Hà Nội.

75. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.

76. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng, Nxb Lao động, Hà Nội.

77. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

78. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Doanh nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

79. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng, số 47/2010, Hà Nội.

80. Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập, Nxb Lý luận chính trị, Hà Hội.

81. Trần Sửu (2005), Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa, Nxb Lao động, Hà Nội.

82. Nguyễn Đình Tài (1997), Sử dụng công cụ tài chính – tiền tệ để huy động vốn cho đầu tư phát triển. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

83. Nguyễn Thị Tâm (2011), Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

84. Lê Văn Tề (1999), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại. Nxb Thống kê, Hà Nội.

85. Nguyễn Tám (2007), Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trên thị trường tài chính, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng, thành phố Hồ Chí Minh.

86. Nguyễn Trọng Tài (2008), "Cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhìn từ


góc độ lý luận và thực tiễn tại Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, (4).

87. Đoàn Văn Thắng (2003), Giải pháp hoàn thiện hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

88. Kiều Hữu Thiện, Nguyễn Trọng Tài (2012), Quản trị rủi ro tài chính, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội.

89. Nguyễn Văn Tiến (2002), Giáo trình quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.

90. Nguyễn Thị Hoài Thu (2014), Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

91. Nguyễn Thị Thư (2015), Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sỹ tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

92. Trịnh Quốc Trung (2009), Marketing ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.

93. Nguyễn Minh Tú (1996), Các chính sách huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế Nhật Bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

94. Lê Văn Tư (1997), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội.

95. Đoàn Vĩnh Tường (2009), Giải pháp về vốn đối với phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

96. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội.

97. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong giai đoạn mới, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội.


98. Trương Quang Thông (2005), Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh.

99. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ban hành quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Hà Nội.

100. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010, TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của các tổ chức tín dụng, Hà Nội.

101. Nguyễn Đồng Tiến (2006), “Tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng”, Tạp chí Ngân hàng, (2).

102. Nguyễn Đào Tố (2008), "Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ những ứng dụng nguyên tắc Basel về quản lý nợ xấu", Tạp chí Ngân hàng, (5).

103. Tổng Cục thống kê (2015), Niên giám thống kê các năm từ 2010 đến 2015, Hà Nội.

104. Lê Khắc Trí (2006), “Những vấn đề cấp bạch trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống NH Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (16).

105. Trung tâm Từ điển Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa, tập I, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

106. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh (2004), Tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.

107. Hoàng Minh Tuấn (2006), "Bàn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập", Tạp chí Ngân hàng. (5).

108. Kiều Trọng Tuyến (2006), Xây dựng văn hóa ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để phát triển bền vững và hội nhập, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.

109. Lê Văn Tư (2006), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Tài chính,


Hà Nội.

* Tiếng Anh:

110. The Banker (2006), Top 200 Banks in Asia: Commentary, Analysis and listing, p45-53, Sep/2006.

111. Fredric S. Mishkin (1990): The Economics of Money, banking and financial market, seventh edition.

112. Goerge H. Hempel S. Donald O. Simenson (1999): “Bank Management

113. Joel Bessis (1998): “Risk Management”

114. Josep F. Sinkey (1998): “Commercial Bank Financial Management”

115. Micheal Poter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p.10, The Free Press.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số