Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH


ĐỖ ĐOAN TRANG


MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG


LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ


Chuyên ngành: Tài chính –Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01

Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Lê Thị Mận


TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan luận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tiến sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận án này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận án.

Tác Giả


Đỗ Đoan Trang


MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN I

MỤC LỤC II

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII

DANH SÁCH BẢNG BIỂU IX

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, HÌNH XI

LỜI MỞ ĐẦU XII

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI. XII

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XIV

2.1 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN XIV

2.2 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN XIX

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU XXI

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU XXII

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XXII

6. NGUỒN SỐ LIỆU THU THẬP XXIV

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN XXV

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 1

1.1.1 Khái quát về cây công nghiệp dài ngày 1

1.1.1.1 Khái niệm 1

1.1.1.2 Đặc điểm 1

1.1.2 Phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày 2

1.1.2.1 Nội dung phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày 2

1.1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày 4

1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY 5

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 5

1.2.1.1 Khái niệm mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 5

1.2.1.2 Đặc điểm mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 6

1.2.1.3 Vai trò mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 9

1.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 11

1.2.2.1 Gia tăng số lượng khách hàng vay vốn trong lĩnh vực cây công nghiệp dài ngày 11

1.2.2.2 Gia tăng quy mô tín dụng ngân hàng đối với cây công nghiệp dài ngày

.........................................................................................................................13 1.2.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng: ............................................................16

1.2.3 Các lý thuyết tài chính ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng 17

1.2.3.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 17

1.2.3.2 Lý thuyết chi phí đại diện 19

1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 21

1.2.4.1 Quy hoạch phát triển kinh tế địa phương 22

1.2.4.2 Chính sách tín dụng của ngân hàng 22

1.2.4.3 Năng lực hoạt động của ngân hàng 23

1.2.4.4 Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của khách hàng. 24

1.2.5 Xây dựng mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển cây công nghiệp dài ngày 25

1.2.5.1 Mô hình đánh giá năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại để mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày 25

1.2.5.2 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng và số tiền vay của các hộ trồng cây công nghiệp dài ngày 29

1.2.6 Bài học kinh nghiệm 41

1.2.6.1 Kinh nghiệm một số quốc gia 41

1.2.6.2 Bài học cho Việt Nam 44

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 46

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 47

2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG. 47

2.1.1Điều kiện tự nhiên tỉnh Bình Dương 47

2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 48

2.1.3 Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương 50

2.1.4. Sự phù hợp cho sự phát triển cây công nghiệp dài ngày ở Bình Dương..52

2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG. 53

2.2.1 Thực trạng phát triển cây công nghiệp dài ngày 53

2.2.1.1 Thực trạng phát triển cây công nghiệp dài ngày tại Việt Nam 53

2.2.1.2 Phát triển cây công nghiệp dài ngày tại Bình Dương 56

2.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 66

2.2.2.1 Gia tăng số lượng khách hàng vay vốn ngân hàng trong lĩnh vực cây công nghiệp dài ngày tại tỉnh Bình Dương 66

2.2.2.2 Gia tăng quy mô tín dụng ngân hàng đối với cây công nghiệp dài ngày tại tỉnh Bình Dương 67

2.2.2.3 Chất lượng tín dụng đối với cây công nghiệp dài ngày 78

2.2.3 Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 83

2.2.3.1 Năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại để mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương 83

2.2.3.2. Kết quả đánh giá tác động của năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại đến mở rộng tín dụng cho phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua mô hình Thompson - Strickland. 87

2.2.3.3. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng và số tiền vay từ phía các hộ trồng cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh Bình Dương 102

2.2.4 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 109

2.2.4.1 Những kết quả đạt được và nguyên nhân 109

2.2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 112

Chất lượng tín dụng, thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu, mặc dù cao hơn so với chất lượng tín dụng chung, nhưng vẫn cần tiếp tục cải thiện hơn nữa. Tỷ lệ nợ xấu còn khá cao đối với nhóm khách hàng hộ tiểu thương và doanh nghiệp; và xét về các loại cây CNDN thì cao nhất đối với cây điều. Trong các NHTM, Agribank có dư nợ tín dụng cây CNDN lớn nhất, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu lại đáng lo ngại hơn cả 113

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 126

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 127

3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG. 127

3.1.1 Định hướng phát triển cây công nghiệp dài ngày 127

3.1.1.1. Định hướng phát triển cây công nghiệp dài ngày của Việt Nam 127

3.1.1.2 Định hướng phát triển cây công nghiệp dài ngày của tỉnh Bình Dương

.......................................................................................................................129

3.1.2 Định hướng mở rộng tín dụng ngân hàng cho phát triển cây công nghiệp dài ngày của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương. 130

3.1.3 Các hạn chế trong mở rộng tín dụng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

..........................................................................................................................132

3.1.3.1 Hạn chế trong chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại cho cây công nghiệp dài ngày 132

3.1.3.2 Năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại 132

3.1.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng chưa cao 133

3.1.3.4 Hạn chế trong nhận thức về vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng đối với hoạt động sản xuất cây công nghiệp dài ngày của khách hàng 134

3.1.3.5 Hạn chế khác 134

3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 134

3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại. 134

3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. 137

3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng 145

3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng 147

3.2.5. Nhóm giải pháp quản trị rủi ro trong việc mở rộng tín dụng 148

3.2.6 Giải pháp khác 150

3.3 KIẾN NGHỊ 152

3.3.1 Kiến nghị với chính quyền tỉnh Bình Dương. 152

3.3.1.1 Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung 152

3.3.1.2 Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật trồng cây công nghiệp dài ngày

.......................................................................................................................152

3.3.1.3 Hình thành tổ chức sản xuất của người trồng cây công nghiệp dài ngày 153

3.3.1.4 Nâng cao giá trị gia tăng trong khâu chế biến sản phẩm: 153

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 154

3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 155

3.3.3.1 Chính sách đất đai 155

3.3.3.2 Thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư cây công nghiệp dài ngày 155

3.3.3.3 Chính sách trợ giá, tạm trữ và bảo hiểm 156

3.3.3.4 Ổn định khâu tiêu thụ 156

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 157

KẾT LUẬN 158

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTỪ VIẾT TẮT

VIẾT ĐẦY ĐỦ BẰNG TIẾNG VIỆT

VIẾT ĐẦY ĐỦ BẰNG TIẾNG ANH

ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ

phần Á Châu

Asia Commercial Joint Stock Bank

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development


BIDV

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam

CNDN

Công nghiệp dài ngày


SCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Sai Gon Commercial Joint Stock Bank

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

Gross Domestic Product

MB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Military Commercial Joint Stock Bank

NHNN

Ngân hàng Nhà nước


NHTM

Ngân hàng thương mại


STB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

QTRR

Quản trị rủi ro


TCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

TPP

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement

VCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

VIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

Vietinbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry

WCED

Ủy ban Môi trường và Phát triển thế giới

World Commission on Environment and Development

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 156 trang: Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương - 1


DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Trang

Bảng 1.1 Các biến trong mô hình Logit 36

Bảng 1.2 Các biến trong mô hình Tobit 37

Bảng 2.1 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây công nghiệp dài ngày ở 53

Việt Nam 53

Bảng 2.2 Doanh số cho vay lĩnh vực cây công nghiệp dài ngày tại Bình Dương 67

Bảng 2.3 Mức tăng và tỷ lệ tăng doanh số cho vay lĩnh vực cây công nghiệp dài ngày tại Bình Dương 68

Bảng 2.4 Dư nợ tín dụng cây công nghiệp dài ngày phân theo ngân hàng 71

Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng cây công nghiệp dài ngày phân theo khách hàng 72

Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng phân theo cây công nghiệp 74

Bảng 2.7 Dư nợ tín dụng cây công nghiệp dài ngày phân theo mục đích sử dụng...75 Bảng 2.8 Dư nợ tín dụng cây công nghiệp dài ngày phân theo phương thức cấp 77

tín dụng 77

Bảng 2.9 Tỷ lệ nợ quá hạn theo nhóm ngân hàng 80

Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu phân theo nhóm ngân hàng 82

Bảng 2.11 Tầm quan trọng của các nhân tố cấu thành năng lực hoạt động các ngân hàng thương mại 88

Bảng 2.12 Kiểm định độ tin cậy của thang đo 89

Tiếp theo, tác giả tiến hành tính điểm cho từng nhân tố trong thang đo năng lực hoạt động của các NHTM ở Bình Dương. 90

Bảng 2.13 Năng lực hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Bình Dương 90

Bảng 2.14 Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại 91

Bảng 2.15 Năng lực quản trị điều hành của các ngân hàng thương mại 92

Bảng 2.16 Chất lượng dịch vụ các ngân hàng thương mại 93

Bảng 2.17 Năng lực cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng thương mại 94

Bảng 2.18 Phân tích EFA thành phần thang đo các nhân tố ảnh hưởng 96

Bảng 2.19. Kiểm định đa cộng tuyến 97

Bảng 2.20. Kiểm định phương sai thay đổi. 98

Bảng 2.21. Kết quả ước lượng mô hình 99

Bảng 2.22. Tóm tắt mô hình 100

Bảng 2.23 Số hộ vay ngân hàng phân theo huyện 102

Bảng 2.24 Thống kê mô tả các biến định tính 103

Bảng 2.25 Thống kê mô tả các biến định lượng 104

Bảng 2.26 Kết quả hồi quy mô hình 105


DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, HÌNH

Trang

Biều đồ 2.1 Diện tích gieo trồng cây công nghiệp dài ngày 56

Biểu đồ 2.2 Diện tích gieo trồng các cây công nghiệp dài ngày chủ yếu 58

Biểu đồ 2.3 Giá trị sản lượng cây công nghiệp dài ngày 60

Biểu đồ 2.4 Giá trị xuất khẩu cây công nghiệp dài ngày 61

Biểu đồ 2.5 Năng suất cây công nghiệp dài ngày 62

Biểu đồ 2.6 Biến động diện tích cây công nghiệp dài ngày ở Bình Dương 65

Đơn vị: nghìn ha 65

Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ tăng số lượng khách hàng vay vốn ngân hàng trong lĩnh vực cây công nghiệp dài ngày ở Bình Dương 66

Biểu đồ 2.8 Tổng dư nợ tín dụng cây công nghiệp dài ngày tại Bình Dương 69

Biểu đồ 2.9 Tỷ trọng dư nợ tín dụng cây công nghiệp dài ngày trên tổng dư nợ tại Bình Dương 70

Biểu đồ 2.10 Nợ quá hạn cây công nghiệp dài ngày 78

Biểu đồ 2.11 Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Bình Dương 81

Biểu đồ 2.12. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên dư nợ cho vay của các Ngân hàng thương mại 83

Biểu đồ 2.13 Dư nợ tín dụng trên tổng tài sản có của các Ngân hàng thương mại tại Bình Dương 84

Biểu đồ 2.14 Tỷ lệ thanh khoản của tài sản 85

Biểu đồ 2.15 Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi 86

Biểu đồ 2.16 Nguyên nhân không tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 121

Biểu đồ 2.17 Nguyên nhân ngân hàng từ chối cấp tín dụng 122

Biểu đồ 2.18 Nguyên nhân không trả được nợ ngân hàng 124

-----------------

Hình 1.1. Mô hình tác động của năng lực hoạt động ngân hàng đến mở rộng tín dụng cho phát triển cây công nghiệp dài ngày 28

Hình 3.1. Các cấu phần quản trị rủi ro chủ yếu 149

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số