Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. (2014). Quyết Định 969/qđ-Hđqt-Bks "ban Hành Quy Chế Về Tổ Chức Và Hoạt Động Kiểm Toán Nội

Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 23


Toạ đàm: “Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu tại Học viện Ngân hàng”, trang 67-74. NXB LĐXH.2014, số XB: 359/QĐ-NXBLĐXH (Cấp HV), thời gian công bố: Tháng 9/2014

10. Nguyễn Minh Phương 2015 , “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính NHTM của kiểm toán độc lập”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Chính sách tiền tệ - Tín dụng – Ngân hàng bảo đảm tăng trưởng bền vững kinh tế & duy trì lạm phát thấp” – Nhà xuất bản Lao động. QĐ xuất bản số: 425/QĐ-NXBLĐ, ngày 15/5/2015. Xác nhận ĐKXB số: 1144- 2015/CXBIPH/07-78/LD, trang 265-270 (Cấp Khoa)


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1. Bank training & consultancy (2010, 3). Cẩm nang đánh giá rủi ro.

2. Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam (2015, 12 29). Xét xử đại án ở Agribank: Bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt.

3. Bộ môn Kế toán Ngân hàng. (2009). Kiểm toán nội bộ NHTM. Hà Nội. Công ty in Tiến Bộ.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 215 trang: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

4. Bộ môn KTNH. (2011). Kế toán Ngân hàng thương mại. Công ty in Tiến Bộ.

5. Bộ tài chính (2012), Thông tư số 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 23

6. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trịnh Ngọc Khánh (2016). Quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 đặt bản lề cho chiến lược kinh doanh 2016 - 2020 và tầm nhìn 2025 của Agribank. http://www.agribank.com.vn/31/1901/tin-tuc/hoat-dong-agribank/agribank- 28-nam-lon-manh-cung-dn/2016/03/10172/quyet-tam-thuc-hien-thanh-cong- nhiem-vu-kinh-doanh-nam-2016-dat-ban-le-cho-chien-luoc-kinh-doanh- 2016---2020-va-tam-nhin-2025-cua-agribank.aspx

7. Ernst&Young. (2008). - Global Internal Audit Survey, A current state analysis with insights into future trends and leading practices’. Retrieved from www.theiia.org/download.cfm?file=31923

8. Ernst&Young.

(2013). Báo cáo thực trạng quản trị rủi ro của NHNo&PTNT VN.

(2014). Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong quản lý rủi ro theo yêu cầu của Basel II, ngày 1 tháng 10 năm 2014, trang 3.

9. FMIT Institute. (2014, May 7). Viện FMIT. Retrieved from http://fmit.vn/khoa-hoc/kiem-soat-noi-bo.

10. Giang, Đ. N. 2005 . Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNB tại NHNo&PTNT Việt Nam. Học viện Ngân hàng.


11. Hà, L. T. (2011). Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

12. Hiên, N. T. (2009). Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các NHTM Nhà Nước ở Việt Nam".

13. Hiền, T. L. (2015). Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ các NHTM Việt Nam theo các chuẩn mực quốc tế về thực hành kiểm toán nội bộ của hiệp hội kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA). Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.

14. Hoa, N. T. (2015). Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ tại NHNo&PTNT Việt Nam. Khoá luận tốt nghiệp, Học viện Ngân hàng.

15. Hưng, T. N. 2011 . Phân tích hoạt động kinh doanh. HN: NXB Tiến Bộ

16. Huyền, P. T. (2014, 5). Hoàn thiện tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ tại NHNo&PTNT Việt Nam.

17. Kiên, P. T. (2008). Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.

18. KPMG. (2013). Khảo sát ngành Ngân hàng Việt Nam 2013

19. Lê, N. V. 2014 . Tăng trưởng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện nên kinh tế vĩ mô bất ổn. Học viện Ngân hàng.

20. Linh, V. T. (2014). Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. Học viện tài chính.

21. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12

22. Nam, L. T. (2014). Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát, kiểm toán nội bộ nâng cao. Trường bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

23. Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 2011, 12 29 . Thông tư 44/2011/TT- NHNN. Quy định về hệ thống KSNB và KTNB của các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài.

24. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (2011), Quyết định 481/QĐ-HĐQT-BKS về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng kiểm toán nội bộ trong hệ thống NHNo&PTNT VN


25. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (2011), Quyết định 2077/QĐ-HĐTV-BKS về việc ban hành quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính trong hệ thống NHN0&PTNTVN.

26. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định 102/QĐ-HĐTV-KTNB, Ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ của NHNo&PTNTVN

27. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. (2014). Quyết định 969/QĐ-HĐQT-BKS "Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ"

28. Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Agribank overview 2015; Báo cáo thường niên 2014, 2013, 2012.

29. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. (2015, 3). Báo cáo kết quả và kế hoạch xử lý sau thanh kiểm tra năm 2015.

30. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. (2015). Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Báo cáo kết quả và kế hoạch xử lý sau thanh, kiểm tra năm 2015, ngày 3 tháng 5 năm 2015.

31. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Nội dung hướng dẫn kiểm toán đối với khách hàng (Phụ lục số 04/TD-KTNB)

32. Ngân, L. T. (2014). Một số gợi ý xây dựng kiểm toán nội bộ ngân hàng trong thời kỳ hội nhập. Retrieved 8 21, 2014, from Kiểm toán nhà nước: http://www.sav.gov.vn/2613-1-ndt/mot-so-goi-y-xay-dung-kiem-toan-noi- bo-ngan-hang-trong-thoi-ky-hoi-nhap.sav

33. Ngọc, H. T. (2005). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Thống kê.

34. Phương, N. M. (2015). Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng thương mại. Hội thảo Khoa h ọc cấp ngành về Kiểm toán báo cáo tài chính NHTM. Hà Nội: NXB Tiến Bộ.

35. Sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV

36. Thanh tra Chính phủ. (2014). Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật tại Agribank số 188/TB-TTCP


37. Thanh tra giám sát NHNN. (2014, 3 17). Triển khai thực hiện quy định an toàn vốn theo Basel II

38. Thanh, N. T. (2011, 3 18). Bàn về chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ NHTM. Retrieved from VNCPA:

39. Thọ, N. Đ. 2011 . Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.

Nhà xuất bản Lao động xã hội

40. Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

41. Thủy, L. T. (2014). Kiểm toán Nhà nước. Retrieved from http://www.sav.gov.vn/1680-1-ndt/xay-dung-he-thong-kiem-soat-noi-bo- huong-den-quan-ly-rui-ro-trong-doanh-nghiep.sav

42. Thúy, N. T. (2010). Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các tập đoàn kinh tế Việt Nam.

43. Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Công thương Việt Nam và E&Y. (2013). Kiểm soát nội bộ trong Ngân hàng, Tài liệu học tập.

44. Tuấn, T. A. (2012, 5 9). Kiểm soát nội bộ Ngân hàng: Tuỳ tiện, mỗi nơi một kiểu. Retrieved 21 8, 2014, from Diễn đàn kinh tế Việt Nam: http://vef.vn/2012-05-08-kiem-soat-noi-bo-nh-tuy-tien-moi-noi-mot-kieu

45. VP Bank. (2011). Quy chế kiểm toán nội bộ Ngân hàng Việt Nam Thịnh

ượng.

46. Yến, N. H. (2009). Giải pháp phát triển kiểm toán hoạt động tại NHNo&PTNT VN. Đề tài NCKH. Học viện Ngân hàng


TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH

47. ACCA. (2015). A Brief Guide to Internal Auditing. Retrieved from http://www.accaglobal.com/gb/en/member/internal-audit/learn-about- internal-audit/guide-internal-auditing.html

48. Al-Twaijry, A. B. (2003). The development of internal audit in Saudi Arabia: An institutional theory perspective', Critical Perspectives on Accounting, vol.


14, no. 5, pp. 507-31.

49. Aloulafas. (2010). Evaluating the effectiveness of Internal Audit. No. 54 Vol. 20 Issue 3 2010, http://www.aloulafas.com/en/images/PDF/dr.obeidahmed.pdf.

50. Anderson, R. J. (2010). Imperatives for changes: The IIA's Global Internal Audit Survey in Action. IIA.

51. Arena, M. &. (2009). Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness. International Journal of Auditing, vol. 13, no. 1, pp. 43-60.

52. Basel Commitee on Banking Supervision. (2002). Internal Audit in Banks and supervisor's relationship with auditors: A survey. Bank for International Settlements.

53. Basel Committee on Banking Supervision. (2001). Internal audit in banks and the supervisor's relationship with auditors

54. Basel Committee on Banking Supervision. (2012). The internal audit function in banks. Bank for international settelements.

55. Basle Committee on Banking Supervision. (1998, 9). Framework for internal control system in banking organisations

56. Brink, V. Z. (1942). Modern Internal Auditing.

57. COSO:

- COSO (2013). The Updated COSO Internal Control Framework. Retrieved May 9, 2014, from http://www.protiviti.com/en- US/Documents/Resource-Guides/Updated-COSO-Internal-Control- Framework-FAQs-Second-Edition-Protiviti.pdf

- COSO (2004), Enterprise risk management – Intergrated framework, Executive summary framework. Retrieved August 12, 2016, from http://coso.org/documents/Framework%20Reference%20Secured.pdf

58. Cristina Bota-Avram, I. P. (2010). Methods of measuring the performance of internal audit. The Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration Vol. 10, Special Number, 2010, Babes-Bolyai University,


Faculty of Economic Sciences and Business Administration, Cluj-Napoca, Romania.

59. Cristina, (2009). Measuring and assessment of internal audit's effective.

60. Ducu, C. M. (2011). Internal audit-a key element of corporate governance in credit institutions. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(2).

61. Griffiths, P. (2005). Risk-based Auditing.

62. Griffiths, P. (2006). Risk based auditing. Gower publisher.

63. Griffths, D. (2006). Risk based internal auditing - An Introduction. Retrieved from www.internalaudit.biz

64. Hutchinson, M. R. (2009). Internal audit quality, audit committee independence, growth opportunities and firm performance. In Corporate Ownership and Control (pp. 7(2). pp. 50-63.).

65. IAASB. (2013). ISA 610 (Revised 2013), Using the Work of Internal Auditors and Related Conforming Amendments.

66. IIA. (1978). Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

67. IIA. (1999). A Vision for the Future: Professional Practices Framework for Internal Auditing , Institute of Internal Auditors. Altamonte Springs, Florida.

68. IIA. (2009). IIA Position Paper: The role of Internal Audit in Enterprise - wide risk management.

69. IIA.

a. (2013). International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Retrieved from https://na.theiia.org/standards- guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20English.pdf

b. (2011). Practice advisories under International Proffessional Practice Framework (IPPF) http://www.theiia.org/bookstore/downloads/freetomembers/0_2032.dl_pa s.pdf

70. IIA. (n.d.). Code of Ethics. Retrieved 5 2016, from https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-


Ethics.aspx

71. IIA. (n.d.). Definition of Internal Audit. Retrieved 2016, from https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory- guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx

72. Ioan, S. E. (2011). The Role of Internal Audit in Controlling the Business Risk.

73. IPPF. (2013). Revised standards, International Standards for the Proffessional Practice of Internal Auditing.

74. J. Hair, R. A. (1998). Multivariate Data Analysis 5th edition . London: Prentice Hall International

75. J. Hair, R. A. (1998). Multivariate Data Analysis 5th edition. London: Prentice Hall International.

76. Kagermann, H. (2008). Internal audit handbook. Springer.

77. Lawrence B. Sawyer (2003), Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing, 5 ed, Altamonte Springs, Fla: Institute of Internal Auditors.

78. Lawrence B. Sawyer, G. E. (2003). Sawyer’s Internal Auditing: Practice of Modern Internal Auditing. Revised and Enlarged, Institute of Internal Auditors, Inc, International Edition.

79. Matarneh, G. F. (2011). Factors Determining the Internal Audit Quality in Banks:Empirical Evidence from Jordan. International Research Journal of Finance and Economics (73). EuroJournals Publishing.

80. Mihret, D. G. (2010). Antecedents and organizational performance implication of Internal audit effectiveness: Evidence from Ethiopia, Dissertation, School of Accounting, Economics and Finance Faculty of Business, University of Southern Queensland.

81. Mihret, DG & Woldeyohannis. (2008). 'Value-added role of internal audit: an Ethiopian case study', Managerial Auditing Journal, vol. 23 no. 6, pp. 567-95.

82. Moeller, R. 2005 . Brink’s Modern Internal Auditing. 6 ed., John Wiley &

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *