Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 24


Sons, Inc.

83. Muqattash, R. (2011). The Effect of the Factors in the Internal Audit Department on the Internal Auditors Objectivity in the Banks Operating in the United Arab Emirates: (A Field Study). Al-Ain University of Science and Technology, Abu-Dhabi Journal of International Management Studies, Volume 6, Number 3, October 2011.

84. Nelson, F. M. (2012). Uỷ ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ: liên hệ với chất lượng kiểm toán.

85. Neumann, M. (1977). Landmark study on corporate audit committees.

86. Pickett, K. H. (2005). The essential handbook of internal auditing. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester

87. Rosato, R. (2005, 12). The IIA Standards:The IPPF Framework.

88. Sawyer, L. B. (2003). Sawyer's Internal Auditing. The IIA Research Foundation

89. Sayag, A. C. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. Australian Accounting Review, No. 54 Vol. 20 Issue 3.

90. Spira, L. &. (2003). 'Risk management: The reinvention of internal control and the changing role of internal audit'., Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 16, no. 4, pp. 640 - 61.

91. Sridhar Ramamoorti (2003). Internal auditing: History, Evolution, and prospects. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.

92. Sridhar Ramamoorti, D. E. (2013). A.B.C.'s of Behavioral Forensics: Applying Psychology to Financial Fraud Prevention and Detection. John Wiley & Sons, Inc

93. Tessier, D. R. (2013). The Fraud Triangle Theory How a three-pronged approach can improve your bottom line

94. Tsamis, A. G. (2008). Risk based internal auditing within Greek banks: a case study approach.


95. Walter, S. (2012). Exploration of a theory of internal auditing, Eburon Delft, https://books.google.com.vn/books?id=NDVA3mEzOUsC&pg=PA27&lpg=P A27&dq=sawyer+2003+internal+audit&source=bl&ots=Q7ls03FZp7&sig=a8- 3lm5GRogAy5oczkpBC_riF2Q&hl=vi&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sa wyer%202003%20internal%20audit&f=false

96. Yves Deceununck (2016), Internal control and audit, ATTF Luxembourg, Financial Technology Transder Agency.

Các website:

97. Vnexpress.net/

98. https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

99. http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/bitstream

100. https://bankscope.bvdinfo.com/

101. Website Bộ thông tin và truyền thông: http://infonet.vn/kiem-toan-nha- nuoc-cong-bo-no-xau-khung-cac-ong-lon-ngan-hang-post138783.info

102. Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_N%C3%B4ng_ng hi%E1%BB%87p_v%C3%A0_Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_N%C3%B4 ng_th%C3%B4n_Vi%E1%BB%87t_Nam#B.C3.AA_b.E1.BB.91i_v.E1.BB. 81_qu.E1.BA.A3n_l.C3.BD

103. Website báo Tiền phong: http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/no-xau-ban- nhanh-ve-dich-909292.tpo, ngày 15 tháng 9 năm 2015.


PHỤ LỤC


PHỤ LỤC 1

Mô hình đánh giá rủi ro

Bước 1: Thu thập thông tin đầu vào
QUY MÔ KINH DOANH

RỦI RO

TÍN DỤNG

HOẠT ĐỘNG

Số chỉ tiêu

1

2

3

4


5


6


8


9

10


11

12

13


14


STT


Mã tham chiếu


Đơn vị được kiểm toán


Số lượng nhân viên


Tổng tài sản


Tổng dư nợ


Số lượng Phòng giao dịch


Số dư nợ


Tỷ lệ thay đổi số dư (%)


Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn


Cơ cấu dư nợ theo mức độ đảm

ảo


Dư nợ 10 khách hàng lớn nhất


%/ Tổng dư nợ


Mức độ tập trung SP


Tỷ lệ


Tỷ lệ Nợ nhóm 3-5

trên tổng dư nợ


Lãi/ Lỗ hoạt động


Lãi/ Lỗ hoạt động/ Tổng tài sản


Thay đổi nhân viên và các vị trí chính


Các sản phẩm mới


Số NVđược đào tạo trung bình 2 năm trở lại đây


Tỷ lệ nhân viên được đào tạo/ Tổng nhân viên

Số

lượng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Số

lượng

Tỷ đồng


%


%


%

Tỷ đồng


%


Điểm


%


%

Tỷ đồng


%

Số

nhân viên


%


Số đếm


%


1


Chi nhánh 1

2


Chi

nhánh 2

3


Chi

nhánh 3

4


Chi

nhánh 4

5


Chi

nhánh 5
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 215 trang: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 24RỦI RO


CÁC THÔNG SỐ KHÁC


THỊ TRƯỜNG &THANH KHOẢN


CHIẾN LƯỢC


KẾ TOÁN

PHÁP

LÝ & TUÂN THỦ

Số chỉ tiêu

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29


STT


Mã tham chiếu


Đơn vị được kiểm toán


Hạn mức nội ộ


Số lần vi phạm các hạn mức


Mức độ phức tạp của sản phẩm


Các quy trình và chính sách chuẩn


Thay đổi địa điểm

Số lượng các bút toán điều chỉnh sau kiểm toán


Các quy định pháp lý mới


Mức xếp hạng kiểm toán cho năm 201X

Số tháng kể từ lần phát hành báo cáo lần trước


Các báo cáo kiểm tra/ thanh tra khác


Tính phù hợp, đầy đủ của đội ngũ nhân sự


Kế hoạch, chiến lược hàng năm


Tự đánh giá về mức độ rủi ro


Kỳ vọng về KTNB

năm 201X+1


Không, Còn thiếu, Có đủ


Lần


Phức tạp, Trung bình, Không

Không, Còn thiếu, Có đủ, Không áp dụng


Có, Không


Số lượng


Cao, Trung bình, Thấp


Cao, Trung bình, Thấp


Số đếm


Cao, Trung bình, Thấp

Rất phù hợp, Phù hợp, Chưa phù

hợp


Có đủ, Còn thiếu, Không có


Cao, Trung bình, Thấp


Nên, Không, Không áp dụng

1


Chi nhánh 12


Chi nhánh 23


Chi nhánh 34


Chi nhánh 45


Chi nhánh 5
Bước 2: Quy đổi điểm rủi roA

B


QUY MÔ KINH DOANH

RỦI RO


TÍN DỤNG


HOẠT ĐỘNG

Số chỉ tiêu

1

2

3

4


5
6

8


9

10

11

12STT


Mã tham chiếu


Đơn vị được kiểm toán

15%

25%

35%

25%

100%

15%
30%

50%

100%

35%

35%

15%

15%

100%


Số lượng nhân viên


Tổng tài sản


Tổng dư nợ


Số lượng Phòng giao dịch


Số điểm quy mô kinh doanh


Tỷ lệ thay đổi số dư (%)


Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn

Cơ cấu dư nợ theo mức độ đảm

ảo

Tỷ lệ dư nợ 10

khách hàng lớn nhất/ Tổng

dư nợ


Tổng điểm rủi ro cơ cấu


Tỷ lệ Nợ nhóm 3- 5/ Tổng dư nợ


Số điểm rủi ro tín dụng


Lỗ hoạt động/ Tổng tài sản


Thay đổi nhân viên và các vị trí chính


Các sản phẩm mới


Đào tạo


Số điểm rủi ro hoạt động


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

1


Chi nhánh 1


2


Chi nhánh 2


3


Chi nhánh 3


4


Chi nhánh 4


5


Chi nhánh 5


(tiếp)B

C


RỦI RO


CÁC THÔNG SỐ KHÁC


Chú thích


THỊ TRƯỜNG & THANH KHOẢN


CHIẾN LƯỢC


KẾ TOÁN

PHÁP

LÝ & TUÂN THỦ


Số chỉ tiêu

13

14

15


16

17


1

8


19

2

0

2

1

22

23

24

25

26

27

2

8


STT


Mã tham chiếu


Đơn vị được kiểm toán

10%

70%

20%

100%

70%

30%

100%

100%

100%

100%

30%

20%

10%

10%

10%

5%

5%

10%

100%


Hạn mức nội


Số lần vi phạm các hạn mức


Mức độ phức tạp của sản phẩm


Số điểm rủi ro thị trường và thanh khoản


Các quy trình và chính sách chuẩn


Thay đổi địa điểm


Số điểm rủi ro chiến lược

Số lượng các bút toán điều chỉnh sau kiểm toán


Số điểm rủi ro kế toán


Các quy định pháp lý mới


Mức xếp hạng kiểm toán năm trước

Số tháng kể từ lần phát hành báo cáo lần trước


Các báo cáo kiểm tra/ thanh tra khác


Khả năng hoàn thành kế hoạch năm 201X

Tính phù hợp, đầy đủ của đội ngũ nhân sự


Kế hoạch, chiến lược hàng năm


Tự đánh giá về mức độ rủi ro


Kỳ vọng về KTNB

năm 201X+1


Số điểm các thông số khác120


21


22


23


24


25

2

6

2

7

2

8


29


31

3

2


33


34


35


36


37


38

3

91


Chi

nhánh 1


2


Chi

nhánh 2


3


Chi nhánh

3


4


Chi

nhánh 4


5


Chi nhánh

5THANG ĐIỂM 300a


b

c


STT


Chủ nhiệm kiểm toán


Mã tham chiếu


Đơn vị được kiểm toán


Điểm số quy mô kinh doanh

Điểm rủi ro


Điểm số các thông số khác


Điểm số tính toán rủi ro


Điểm số tính toán rủi ro quy đổi * 100


Xếp hạng tổng quát


Chú thích

b1

b2

b3

b4

b5

b6Điểm số rủi ro tín dụng


Điểm số rủi ro hoạt động

Điểm số rủi ro thị trường & thanh

khoản


Điểm số rủi ro chiến lược


Điểm số rủi ro kế toán

Điểm số rủi ro pháp lý & tuân

thủ


Tổng điểm số rủi ro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

1Chi nhánh 1


2Chi nhánh 2


3Chi nhánh 3


4Chi nhánh 4


5Chi nhánh 5


Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023
Đánh giá:
4.5/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *