Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương – chi nhánh Quảng Trị - 10


- Quyết định số 1880/QĐ-NHCT35, ngày 30/10/2006: Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng.

- Quyết định số 1168/QĐ-NHCT35, ngày 11/11/2011: Quy định thực hiện bảo

đảm cấp tín dụng.

- Quyết định số 793/QĐ-NHCT35, ngày 02/04/2010: Quy trình xác định, quản lý giới hạn tín dụng và mức phán quyết tín dụng.

- Quyết định số 2580/QĐ-NHCT35 ngày 30/09/2011: Quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng đối với khách hàng.

- Quyết định 2670/QĐ-NHCT37 ngày 23/10/2009: Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề.

- Quyết định số 3176/QĐ-NHCT37, ngày 30/11/2010: Quy trình phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng trong hệ thống ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Quyết định số 141/QĐ-BKS-NHCT17, ngày 07/12/2010: Quy trình Giám sát nội bộ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 89 trang tài liệu này.

DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương – chi nhánh Quảng Trị - 10

Phụ lục 02: Hợp đồng thế chấp tài sản


Phụ lục 03: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SXKD


Phụ lục 04: Bộ hồ sơ pháp lý


PL 04 – A: Giấy chứng nhận ĐKKD


PL 04 – B: CMND Dương Đình Phan, Phạm Thị Châu PL 04 – C: Sổ hộ khẩu gia đình

Phụ lục 05: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phụ lục 06: Bảng chấm điểm tín dụng khách hàng Phụ lục 07: Báo cáo thẩm định lại TSBĐ

Phụ lục 08: Tờ trình về việc định giá đất theo giá thị trường


Phụ lục 09: Biên bản định giá lại tài sản thế chấp, bảo lãnh, cầm cố


Phụ lục 10: Tờ trình thẩm định


Phụ lục 11: Hợp đồng tín dụng


Phụ lục 12: Bộ chứng từ giải ngân PL 12 – A: Hợp đồng kinh tế

PL 12 – B: Hóa đơn GTGT


Phụ lục 13: Giấy nhận nợ lần 1


Phụ lục 14: Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay


Phụ lục 15: Quy định cấp độ truy cập và hạn mức giao dịch của người sử dụng trên hệ thống INCAS


Phụ lục 16: Danh mục hồ sơ cho vay KHCN


Phụ lục 17: Phiếu luân chuyển, kiểm soát hồ sơ cho vay


Phụ lục 18: Hạn mức giao dịch và phê duyệt của người sử dụng trên hệ thống INCAS – BDS

Phụ lục 19: Báo cáo chi tiết chấm điểm và xếp hạng cá nhân, hộ gia

đình


Phụ lục 20: Báo cáo danh sách tài khoản vay đến hạn/ quá hạn


Phụ lục 21: Báo cáo giám sát

Phụ lục 22:

PL 22 – A: Báo cáo tự kiểm tra hồ sơ PL 22 – B: Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ PL 22 – C: Báo cáo sửa sai hồ sơ

Xem tất cả 89 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí