Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 14

SU THOA MAN KHACH HANG

Kiểm định giả thiết của mô hình

Giả thuyếtNội dungHệ số tác động hồi
qui
Sig.
(<0.05)
Kết quả kiểm định
H1Thành phần tin cậy có tương quan dương với sự thỏa mãn của khách
hàng.
0.1190.014Chấp thuận
H2Thành phần đáp ứng có tương quan
dương với sự thỏa mãn của khách hàng.
0.2290.000Chấp thuận
H3Thành phần năng lực phục vụ có
tương quan dương với sự thỏa mãn của khách hàng.
0.1160.021Chấp thuận
H4Thành phần đồng cảm có tương quan
dương với sự thỏa mãn của khách hàng.
0.3480.000Chấp thuận
H5Thành phần phương tiện hữu hình có
tương quan dương với sự thỏa mãn của khách hàng.
0.2100.000Chấp thuận

PHỤ LỤC 10

Kiểm định sự khác biệt về điểm đánh giá giữa khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

- Đánh giá chất lượng dịch vụ của SCB:
Group Statistics

LOAIKHNMeanStd. DeviationStd. Error MeanSig.Kết luận
TC1SCA NHAN1793.3575.80419.060110.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.0727.74173.10002  
TC2SCA NHAN1793.5810.83993.062780.082Không có sự
 DOANH NGHIEP553.81821.00168.13507 khác biệt
TC3SCA NHAN1793.4413.93657.070000.108Không có sự
 DOANH NGHIEP553.6727.90379.12187 khác biệt
TC4SCA NHAN1793.4581.88189.065920.008Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.7818.73764.09946  
TC5SCA NHAN1793.2011.77445.057890.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.7273.65134.08783  
TC6SCA NHAN1793.4804.97923.073190.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.0364.74445.10038  
DU7SCA NHAN1793.0838.77075.057610.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.7455.72567.09785  
DU8SCA NHAN1793.0447.73302.054790.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.6000.93492.12606  
DU9SCA NHAN
DOANH NGHIEP
179
55
4.3631
4.4909
.85261
.50452
.06373
.06803
0.172Không có sự khác biệt
DU10SCA NHAN1794.2067.81885.061200.002Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.4909.50452.06803  
DU11SCA NHAN1794.2235.78990.059040.004Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.4909.50452.06803  
DU12SCA NHAN1794.1061.81068.060590.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.4909.50452.06803  
DU13SCA NHAN1794.3240.70793.052910.709Không có sự
 DOANH NGHIEP554.3636.61955.08354 khác biệt
DU14SCA NHAN1794.0447.84015.062800.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.5636.50050.06749  
DU15SCA NHAN1794.1341.83727.062580.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.5636.50050.06749  
NL16SCA NHAN1794.0503.68099.050900.701Không có sự
 DOANH NGHIEP554.0909.70113.09454 khác biệt
NL17SCA NHAN1793.88271.02917.076920.021Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.1636.68755.09271  
NL18SCA NHAN1793.5866.91002.068020.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.2364.69292.09343  
NL19SCA NHAN1793.7095.81728.061090.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.2727.65134.08783  
NL20SCA NHAN1793.0670.80447.060130.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.9091.72706.09804  
NL21SCA NHAN1793.6648.97695.073020.001Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.0545.67818.09145  
DC22SCA NHAN1793.5028.97367.072780.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.2727.70592.09519  
DC23SCA NHAN1793.6425.95140.071110.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.0727.71633.09659  
DC24SCA NHAN1793.8939.95100.071080.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.6182.49031.06611  
DC25SCA NHAN1793.58101.02654.076730.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.9636.69292.09343  
DC26SCA NHAN1793.2570.86822.064890.003Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.76361.10493.14899  
DC27SCA NHAN1794.0447.95294.071230.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.6182.49031.06611  
PT28SCA NHAN1793.62011.00607.075200.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.1455.75567.10190  
PT29SCA NHAN1793.78771.09116.081560.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.4545.50252.06776  
PT30SCA NHAN1793.74301.21826.091060.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.3818.59289.07994  
PT31SCA NHAN1794.2235.99736.074550.023Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.4545.50252.06776  
PT32SCA NHAN1793.5866.83265.062240.003Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP553.9636.76893.10368  
PT33SCA NHAN1793.3240.79749.059610.000Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.2000.75523.10184  
PT34SCA NHAN1794.2011.98517.073640.012Có sự khác
biệt
 DOANH NGHIEP554.4545.50252.06776  

- Sự thỏa mãn về dịch vụ của SCB:
Group Statistics

LOAIKHNMeanStd.
Deviation
Std. Error MeanSig.Kết luận
DG TIN CAYCA NHAN1792.6369.60613.045300.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP554.5636.50050.06749  
DG DAP UNG CA NHAN1793.44691.25923.094120.000Có sự khác
DOANH NGHIEP555.0000.00000.00000 biệt
DG NANG LUC PHUCCA NHAN1793.1285.61828.046210.000Có sự khác
biệt
VUDOANH NGHIEP554.8545.35581.04798  
DG DONG CAMCA NHAN1793.4078.72371.054090.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP554.7455.43962.05928  
DG PHUONG CA NHAN TIEN HUU1793.97211.04091.077800.000Có sự khác
biệt
HINHDOANH NGHIEP555.0000.00000.00000  
DAP UNG NHU CAUCA NHAN1792.5531.78699.058820.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP554.4909.50452.06803  
UU TIEN LUA CA NHAN CHON1793.0000.56090.041920.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP554.6364.48548.06546  
CAM KET GIAO DICHCA NHAN1794.0670.77603.058000.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP555.0000.00000.00000  
GIOI THIEU DICH VUCA NHAN1794.0335.78540.058700.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP555.0000.00000.00000  
MUC THOA MANCA NHAN1793.4469.49857.037260.000Có sự khác
biệt
DOANH NGHIEP554.3455.47990.06471  

PHỤ LỤC 11

Kiểm định sự khác biệt về điểm đánh giá về giới tính

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 137 trang tài liệu này.

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 14

Xem tất cả 137 trang.

Ngày đăng: 17/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí