Các biện pháp pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng từ thực tiễn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng - 10

Có thể nộp đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân để giải quyết , nhanh chóng thu hồi vốn không để tồn đọng vốn quá lâu . Bán khoản nợ cho tổ chức khác để thu hồi vốn nếu qua ́ tri ̀ nh thu hồi nơ ̣ tiêu tốn nhiều chi phi ́ va ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí