Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 16

- Đánh giá chất lượng dịch vụ của SCB:
ANOVA

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig.Kết luận
TC1SBetween Groups1.1033.368.512.674Không có sự khác biệt
 Within Groups165.243230.718   
 Total166.346233    
TC2SBetween Groups4.14331.3811.784.151Không có sự khác biệt
 Within Groups177.981230.774   
 Total182.124233    
TC3SBetween Groups1.7453.582.666.573Không có sự khác biệt
 Within Groups200.751230.873   
 Total202.496233    
TC4SBetween Groups
Within Groups
1.845
170.382
3
230
.615
.741
.830.479Không có sự khác biệt

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 137 trang tài liệu này.

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 16

 Total172.226233    
TC5SBetween Groups.5813.194.317.813Không có sự khác biệt
Within Groups140.735230.612   
Total141.316233    
TC6SBetween Groups3.47931.1601.269.286Không có sự khác biệt
Within Groups210.132230.914   
Total213.611233    
DU7SBetween Groups.7923.264.400.753Không có sự khác biệt
Within Groups151.806230.660   
Total152.598233    
DU8SBetween Groups.7673.256.379.768Không có sự khác biệt
Within Groups155.049230.674   
Total155.816233    
DU9SBetween Groups6.67732.2263.732.012Có sự khác
biệt
Within Groups137.152230.596   
Total143.829233    
DU10S Between Groups3.91931.3062.266.082Không có sự khác biệt
Within Groups132.577230.576   
Total136.496233    
DU11S Between Groups3.37331.1242.078.104Không có sự khác biệt
Within Groups124.444230.541   
Total127.816233    
DU12S Between Groups1.5783.526.894.445Không có sự khác biệt
Within Groups135.379230.589   
Total136.957233    
DU13S Between Groups7.02132.3405.227.002Có sự khác
biệt
Within Groups102.979230.448   
Total110.000233    
DU14S Between Groups2.6713.8901.385.248Không có sự khác biệt
Within Groups147.829230.643   
Total150.500233    
DU15S Between Groups4.88631.6292.653.049Có sự khác
biệt
Within Groups141.187230.614   
Total146.073233    
NL16SBetween Groups4.27331.4243.124.027Có sự khác
biệt
Within Groups104.889230.456   
Total109.162233    
NL17SBetween Groups7.61932.5402.785.042Có sự khác
biệt
Within Groups209.765230.912   
Total217.385233    
NL18SBetween Groups5.39031.7972.225.086Không có sự khác biệt
Within Groups185.708230.807   
Total191.098233    
NL19SBetween Groups1.2213.407.608.610Không có sự khác biệt
Within Groups153.928230.669   
Total155.150233    
NL20SBetween Groups1.4593.486.650.584Không có sự khác biệt
Within Groups172.114230.748   
Total173.573233    
NL21SBetween Groups5.21631.7392.041.109Không có sự khác biệt
 Within Groups195.899230.852   
Total201.115233 
DC22S Between Groups1.8623.621.653.582Không có sự khác biệt
Within Groups218.736230.951   
Total220.598233    
DC23S Between Groups3.43231.1441.362.255Không có sự khác biệt
Within Groups193.184230.840   
Total196.615233    
DC24S Between Groups3.38731.1291.348.260Không có sự khác biệt
Within Groups192.652230.838   
Total196.038233    
DC25S Between Groups1.9243.641.677.567Không có sự khác biệt
Within Groups217.739230.947   
Total219.662233    
DC26S Between Groups3.25531.0851.202.310Không có sự khác biệt
Within Groups207.651230.903   
Total210.906233    
DC27S Between Groups1.9293.643.793.499Không có sự khác biệt
Within Groups186.533230.811   
Total188.462233    
PT28SBetween Groups1.2173.406.421.738Không có sự khác biệt
Within Groups221.398230.963   
Total222.615233    
PT29SBetween Groups6.05332.0181.948.123Không có sự khác biệt
Within Groups238.2252301.036   
Total244.278233    
PT30SBetween Groups4.09831.3661.060.367Không có sự khác biệt
 Within Groups296.2322301.288   
 Total300.329233    
PT31SBetween Groups3.87831.2931.573.197Không có sự khác biệt
 Within Groups189.066230.822   
 Total192.944233    
PT32SBetween Groups2.5113.8371.212.306Không có sự khác biệt
 Within Groups158.806230.690   
 Total161.316233    
PT33SBetween Groups2.4963.8321.101.349Không có sự khác biệt
 Within Groups173.794230.756   
 Total176.291233    
PT34SBetween Groups4.13031.3771.712.165Không có sự khác biệt
 Within Groups184.968230.804   
 Total189.098233    

- Sự thỏa mãn về dịch vụ của SCB:
ANOVA

 Sum of SquaresdfMean SquareFSig.Kết luận
       
DG TIN CAY Between Groups
Within Groups Total
14.105
221.011
235.115
3
230
233
4.702
.961
4.893.003Có sự khác
biệt
DG DAP UNG Between Groups
Within Groups Total
18.020
365.707
383.726
3
230
233
6.007
1.590
3.778.011Có sự khác
biệt
DG NANG LUCBetween Groups13.00634.3355.326.001Có sự khác
biệt
PHUC VU 
 Within Groups187.220230.814   
Total200.226233 
DG DONG CAM Between Groups1.6573.552.717.543Không có sự khác biệt
Within Groups177.287230.771   
Total178.944233    
DG PHUONG Between Groups TIEN HUU HINH2.7833.928.910.437Không có sự khác biệt
Within Groups234.5342301.020   
Total237.316233    
DAP UNG NHU Between Groups CAU7.43032.4772.075.104Không có sự khác biệt
Within Groups274.5532301.194   
Total281.983233    
UU TIEN LUA Between Groups
CHON
11.22133.7405.056.002Có sự khác
biệt
Within Groups170.163230.740   
Total181.385233    
CAM KET GIAO Between Groups
DICH
6.40432.1353.573.015Có sự khác
biệt
Within Groups137.412230.597   
Total143.816233    
GIOI THIEU Between Groups
DICH VU
6.70632.2353.611.014Có sự khác
biệt
Within Groups142.392230.619   
Total149.098233    
MUC THOA Between Groups MAN2.4433.8142.124.098Không có sự khác biệt
Within Groups88.206230.384   
Total90.650233    

Xem tất cả 137 trang.

Ngày đăng: 17/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí