Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


ISO 9001:2015


ĐOÀN TUẤN PHONG


CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

Ý ĐỊNH QUAY LẠI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH: TRƯỜNG HỢP 3 TỈNH VEN BIỂN TÂY NAM SÔNG HẬU LÀ

CÀ MAU, BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG (VIỆT NAM)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam


LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


ĐOÀN TUẤN PHONG


CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

Ý ĐỊNH QUAY LẠI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH: TRƯỜNG HỢP 3 TỈNH VEN BIỂN TÂY NAM SÔNG HẬU LÀ

CÀ MAU, BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG (VIỆT NAM)


Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101


LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH


Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. BÙI VĂN TRỊNH

LỜI CAM ĐOAN‌

Luận án “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh ven biển tây nam sông hậu là Cà Mau, Bạc LiêuSóc Trăng (Việt Nam)” là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện, dưới sự hướng dẫn của PGS.,TS. Bùi Văn Trịnh.

Các kết quả nghiên cứu trong luận án này hoàn toàn trung thực và chưa được người khác công bố. Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Trà Vinh, ngày…. tháng…. năm 2022

Tác giả luận án


NCS. Đoàn Tuấn Phong

LỜI CẢM ƠN‌


Tôi chân thành cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Trà Vinh đã luôn quan tâm và giúp đỡ người học trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Tôi cǜng xin cảm ơn đến Quý Thầy, Cô tại Phòng đào tạo sau đại học; Khoa Kinh tế, luật của Trường đại học Trà Vinh; Quý Thầy Cô trong hội đồng đánh giá chuyên đề, luận án, đã giảng dạy, hướng dẫn chuyên môn trong quá trình học tập và làm luận án tiến sĩ của bản thân.

Đặc biệt, tôi xin cảm ơn sâu sắc đến người Thầy trực tiếp hướng dẫn tôi là Thầy Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Trịnh, từ lúc luận án của tôi mới chỉ là ý tưởng đến khi hoàn thành.

Có thể nói, ngoài sự cố gắng của cá nhân tôi, luận án này sẽ không thể hoàn thành nếu như không được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều người, trong đó có quý lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp của tôi tại Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau, các cơ quan chức năng, Ban tổ chức hội thảo, Ban biên tập tạp chí, các doanh nghiệp du lịch và du khách…

Trà Vinh, ngày…. tháng…. năm 2022

Tác giả luận án


NCS. Đoàn Tuấn Phong

MỤC LỤC‌


Trang

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii

DANH MỤC BẢNG BIỂU ix

DANH MỤC HÌNH xi

TÓM TẮT LUẬN ÁN xii

ABSTRACT xiii

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

1.1.1 Về mặt thực tiễn 1

1.1.2 Về mặt lý thuyết 2

1.1.3 Nhận xét và xác định khoảng trống các nghiên cứu trước đây 3

1.1.4 Sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu 4

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 7

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 7

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 7

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 8

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu. 8

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 9

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10

1.6 CẤU TRÚC LUẬN ÁN 11

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 13

2.1 CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 13

2.1.1 Du lịch, phân loại du lịch và các thành phần liên quan du lịch 13

2.1.2 Điểm đến và hình ảnh điểm đến 14

2.1.3 Điểm đến có thể xem là một sản phẩm du lịch 15

2.1.4 Sự hài lòng 16

2.1.5 Phân biệt hành vi dự định và thực hiện hành vi 16

2.1.6 Ý định quay lại điểm đến du lịch 16

2.1.7 Thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi được nhận thức 16

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 17

2.2.1 Lý thuyết về Hình ảnh điểm đến 17

2.2.2 Lý thuyết về Sự hài lòng 18

2.2.3 Lý thuyết về hành vi dự định quay lại điểm đến du lịch 19

2.3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ Ý ĐỊNH QUAY LẠI 21

2.3.1 Tình hình nghiên cứu quốc tế 21

2.3.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 26

2.4 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28

2.4.1 Cơ sở để xây dựng và đề xuất giả thuyết nghiên cứu 28

2.4.2 Xây dựng và đề xuất giả thuyết nghiên cứu 31

2.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 38

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40

3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 40

3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 42

3.2.1 Thang đo và xây dựng thang đo 42

3.2.2 Hình thành thang đo các nhân tố 44

3.2.3 Tóm tắt lại bộ thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại 50

3.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 50

iv

3.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 50

3.3.2 Phương pháp phân tích 54

3.3.3 Nghiên cứu định lượng sơ bộ 59

3.3.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 69

3.3.5 Kết luận về kết quả nghiên cứu sơ bộ 70

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 72

4.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 72

4.1.1 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Cà Mau 72

4.1.2 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Bạc Liêu 72

4.1.3 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Sóc Trăng 73

4.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 73

4.2.1 Phân tích đặc điểm du khách qua khảo sát nghiên cứu chính thức 74

4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua nghiên cứu chính thức 76

4.2.3 Phân tích giá trị thang đo qua nghiên cứu chính thức 80

4.2.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 83

4.2.5 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 89

4.2.6 Phân tích bootstrap 93

4.2.7 Phân tích đa nhóm 93

4.3 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 94

4.3.1 Kết quả xây dựng và đánh giá bộ thang đo nghiên cứu 94

4.3.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 95

4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 98

4.4.1 Thảo luận nhân tố Thái độ 98

4.4.2 Thảo luận nhân tố Chuẩn chủ quan 99

4.4.3 Thảo luận nhân tố Kiểm soát hành vi nhận thức 99

4.4.4 Thảo luận nhân tố Sự hài lòng 100

v

4.4.5 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận 101

4.4.6 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về chất lượng 101

4.4.7 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về tổng thể điểm đến 102

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 104

5.1 KẾT LUẬN 104

5.1.1 Nhận xét kết quả nghiên cứu 104

5.1.2 Tính mới và đóng góp của luận án 106

5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 108

5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 108

5.2.2 Hệ thống các hàm ý quản trị 108

5.3 HẠN CHẾ LUẬN ÁN VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 138

PHỤ LỤC 01 1

PHỤ LỤC 02 14

PHỤ LỤC 03 25

PHỤ LỤC 04 27

PHỤ LỤC 05 28

PHỤ LỤC 06 30

PHỤ LỤC 07 31

PHỤ LỤC 08 34

PHỤ LỤC 09 35

PHỤ LỤC 10 38

PHỤ LỤC 11 42

PHỤ LỤC 12 46

PHỤ LỤC 13 50

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.7/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số