Biến Được Công Nhận Thành Quả Làm Việc: CnKMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.771

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

2730.109

df

741


Sig.

.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 147 trang tài liệu này.

Các giải pháp nâng cao sự động viên nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á - Khu vực TPHCM - 15Total Variance Explained


Component


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings


Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of

Variance


Cumulative %


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance


Cumulative %

1

11.993

30.751

30.751

11.993

30.751

30.751

6.319

16.203

16.203

2

4.598

11.790

42.541

4.598

11.790

42.541

6.150

15.769

31.972

3

3.816

9.784

52.325

3.816

9.784

52.325

4.040

10.358

42.330

4

3.002

7.698

60.024

3.002

7.698

60.024

3.532

9.057

51.387

5

2.245

5.756

65.780

2.245

5.756

65.780

3.494

8.960

60.347

6

2.063

5.289

71.069

2.063

5.289

71.069

2.992

7.673

68.020

7

1.587

4.069

75.138

1.587

4.069

75.138

2.776

7.118

75.138

8

.884

2.267

77.4059

.802

2.057

79.46210

.704

1.805

81.26811

.646

1.657

82.92512

.613

1.571

84.49613

.550

1.411

85.90714

.532

1.363

87.27015

.497

1.275

88.54516

.460

1.181

89.72517

.412

1.056

90.78118

.405

1.038

91.81919

.369

.947

92.76620

.348

.892

93.65821

.291

.747

94.40522

.261

.669

95.07423

.225

.578

95.65224

.203

.521

96.17325

.192

.493

96.66626

.182

.466

97.13327

.157

.403

97.53628

.153

.391

97.92829

.132

.338

98.26530

.118

.303

98.56831

.104

.266

98.83432

.095

.244

99.07933

.084

.214

99.293

34

.064

.163

99.45635

.060

.155

99.61136

.054

.138

99.74837

.042

.109

99.85738

.031

.079

99.93639

.025

.064

100.000
Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

CV1

.883CV2

.780CV3

.862CV4

.853CV5

.855CV6

.797CV7

.884CV8

.892QH1


.749


QH2


.811


QH3


.784


QH4


.896


QH5


.850


QH6


.829


QH7


.886


QH8


.746


DT1.815

DT2.788

DT3.770

DT4.849

DT5.918

TN1
.678
TN2
.850
TN3
.725
TN4
.730
TN5
.842
CN1

.657CN2

.795CN3

.736CN4

.827CN5

.847TH1


.758


TH2


.669


TH3


.789


TH4


.770


DB1.730

DB2.776

DB3.820

DB4.789


Phân tích khám phá nhân tố EFA đối với biến phụ thuộcKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.803

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

156.089


df

6


Sig.

.000


Total Variance Explained


Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.877

71.915

71.915

2.877

71.915

71.915

2

.517

12.932

84.847

3

.381

9.521

94.368

4

.225

5.632

100.000


Component Matrixa


Component

1

DV4

.917

DV2

.859

DV1

.815

DV3

.797


II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC


Kết quả phân tích Cronbach alpha


1. Biến Đặc điểm công việc : CV


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.844

8


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CV1

24.25

34.494

.637

.818

CV2

23.96

34.520

.633

.818

CV3

24.13

33.847

.681

.812

CV4

24.23

34.457

.644

.817

CV5

24.17

33.794

.704

.810

CV6

24.68

41.398

.072

.892

CV7

24.16

32.920

.722

.806

CV8

24.11

34.053

.675

.813

Sau khi loại bớt biến CV6, ta chạy lại cronbach alpha


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.892

7


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CV1

21.26

31.415

.655

.880

CV2

20.97

31.439

.652

.881

CV3

21.14

30.976

.684

.877

CV4

21.24

31.362

.665

.879

CV5

21.19

30.845

.715

.873

CV7

21.17

29.979

.734

.871

CV8

21.12

30.712

.719

.873


2. Biến Đảm bảo công việc: DB


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items.872

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

DB1

10.66

10.107

.653

.869

DB2

10.20

9.799

.796

.809

DB3

10.19

10.555

.772

.822

DB4

10.54

10.104

.703

.846


3. Biến Được công nhận thành quả làm việc: CN


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.882

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CN1

12.39

7.479

.741

.853

CN2

12.30

7.415

.642

.874

CN3

12.29

7.242

.656

.872

CN4

12.34

7.039

.730

.854

CN5

12.32

6.767

.829

.829


4. Biến Lương và phúc lợi : TN


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.895

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TN1

13.18

7.971

.692

.884

TN2

13.63

8.045

.705

.881

TN3

13.57

8.127

.734

.875

TN4

13.43

7.469

.797

.860

TN5

13.43

7.648

.788

.862


5. Biến Đào tạo và thăng tiến: DT


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.899

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

DT1

11.46

18.582

.738

.879

DT2

11.48

17.934

.743

.878

DT3

11.48

18.849

.700

.887

DT4

11.38

18.468

.741

.878

DT5

11.43

17.862

.829

.859


6. Biến Quan hệ trong công việc: QH


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.810

8


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

QH1

24.50

19.687

.616

.777

QH2

24.84

19.321

.660

.770

QH3

24.90

19.793

.624

.776

QH4

24.91

20.504

.566

.785

QH5

24.84

18.962

.712

.763

QH6

25.57

22.280

.070

.890

QH7

24.81

19.563

.648

.773

QH8

24.78

19.213

.726

.763

Sau khi loại biến QH6, ta chạy lại cronbach alpha:


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.890

7Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

QH1

21.62

16.766

.650

.879

QH2

21.97

16.571

.672

.876

QH3

22.02

16.859

.660

.877

QH4

22.03

17.414

.621

.882

QH5

21.97

16.076

.751

.866

QH7

21.94

16.479

.711

.871

QH8

21.91

16.513

.733

.869


7. Biến Thương hiệu ngân hàng: TH


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.788

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

TH1

7.75

6.351

.521

.772

TH2

7.74

4.605

.671

.702

TH3

7.67

6.221

.505

.779

TH4

7.70

5.323

.722

.673


8. Biến Động viên chung : DV


Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha


N of Items

.887

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

DV1

9.66

5.082

.710

.872

DV2

9.98

4.940

.767

.849

DV3

9.91

5.555

.706

.872

DV4

9.84

4.880

.837

.822


Phân tích khám phá nhân tố EFA đối với các biến độc lậpKMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.858

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

5309.010

df

666


Sig.

.000


Total Variance Explained


Component


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

9.697

26.207

26.207

9.697

26.207

26.207

4.447

12.019

12.019

2

4.297

11.613

37.820

4.297

11.613

37.820

4.437

11.991

24.010

3

2.897

7.829

45.648

2.897

7.829

45.648

3.559

9.618

33.629

4

2.679

7.241

52.890

2.679

7.241

52.890

3.542

9.572

43.201

5

2.022

5.465

58.355

2.022

5.465

58.355

3.315

8.959

52.160

6

1.872

5.059

63.413

1.872

5.059

63.413

3.024

8.172

60.332

7

1.457

3.938

67.352

1.457

3.938

67.352

2.597

7.020

67.352

8

.907

2.453

69.8049

.785

2.121

71.92510

.752

2.033

73.95811

.716

1.936

75.89412

.656

1.772

77.66613

.607

1.639

79.30514

.555

1.501

80.80615

.527

1.424

82.23016

.502

1.356

83.58617

.461

1.246

84.83218

.458

1.239

86.07119

.440

1.190

87.26020

.421

1.137

88.39821

.410

1.109

89.50722

.357

.965

90.47123

.343

.926

91.39724

.336

.909

92.30725

.320

.865

93.17226

.304

.821

93.99227

.298

.804

94.79728

.271

.732

95.52929

.253

.683

96.21230

.242

.654

96.86731

.222

.599

97.46532

.199

.537

98.00233

.178

.482

98.48434

.163

.439

98.92335

.152

.411

99.33536

.143

.387

99.72137

.103

.279

100.000Xem tất cả 147 trang.

Ngày đăng: 21/11/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí