Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 20

218Estimate

Q21

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.738

Q22

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.779

Q23

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.743

Q24

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.814

Q25

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.790

Q27

<---

Dap ung_khach hang

.701

Q28

<---

Dap ung_khach hang

.765

Q29

<---

Dap ung_khach hang

.806

Q38

<---

Phan ung_canh tranh

.646

Q40

<---

Thich ung_moi truong KD

.614

Q42

<---

Thich ung_moi truong KD

.838

Q43

<---

Thich ung_moi truong KD

.878

Q44

<---

Thich ung_moi truong KD

.821

Q17

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.670

Q12

<---

Kha nang_lanh dao

.735

Q35

<---

Phan ung_canh tranh

.895

Q36

<---

Phan ung_canh tranh

.865

Q37

<---

Phan ung_canh tranh

.800

Q33

<---

Chat luong_quan he

.591

Q32

<---

Chat luong_quan he

.545

Q34

<---

Chat luong_quan he

.741

Q14

<---

Kha nang_lanh dao

.675

Q48

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.819

Q47

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.852

Q46

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.830

Q45

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.727

Q64

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.809

Q65

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.862

Q66

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.729

Q63

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.803

Q62

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.807

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 168 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 20


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.357

.057

6.278

***

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.395

.053

7.515

***

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang_quan tri rui ro

.456

.056

8.118

***

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang to_chuc dich vu

.405

.058

6.990

***

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.441

.056

7.840

***

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang_quan tri rui ro

.379

.058

6.519

***

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang_quan tri

.399

.059

6.812

***

Kha nang_quan tri

<-->

Kha nang_MARKETING

.339

.048

7.045

***

Kha nang doi_ moi SP-

<-->

Kha nang_MARKETING

.414

.054

7.727

***

219Estimate

S.E.

C.R.

P

DVKha nang_quan tri rui ro

<-->

Kha nang_MARKETING

.362

.049

7.418

***

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang_MARKETING

.330

.046

7.199

***

Kha nang_quan tri

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.408

.055

7.386

***

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang_quan tri

.326

.048

6.810

***

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Kha nang_quan tri

.362

.051

7.047

***

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang_MARKETING

.326

.050

6.510

***

Kha nang_MARKETING

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.301

.042

7.226

***

Kha nang_quan tri

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.285

.043

6.684

***

Kha nang_tai chinh

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.392

.054

7.246

***

Kha nang doi_ moi SP- DV

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.354

.047

7.472

***

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.351

.046

7.599

***

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.392

.049

7.925

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.510

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.658

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang_quan tri rui ro

.756

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang to_chuc dich vu

.601

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.703

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang_quan tri rui ro

.538

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang_quan tri

.652

Kha nang_quan tri

<-->

Kha nang_MARKETING

.809

Kha nang doi_ moi SP-DV

<-->

Kha nang_MARKETING

.865

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Kha nang_MARKETING

.753

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang_MARKETING

.716

Kha nang_quan tri

<-->

Kha nang doi_ moi SP-DV

.747

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Kha nang_quan tri

.620

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Kha nang_quan tri

.659

Kha nang_tai chinh

<-->

Kha nang_MARKETING

.607

Kha nang_MARKETING

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.717

Kha nang_quan tri

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.595

Kha nang_tai chinh

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.638

Kha nang doi_ moi SP-DV

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.647

Kha nang to_chuc dich vu

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.668

Kha nang_quan tri rui ro

<-->

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.713

Model Fit Summary

220


CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

124

1804.129

1052

.000

1.715

Saturated model

1176

.000

0Independence model

48

10924.917

1128

.000

9.685

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.062

.809

.786

.723

Saturated model

.000

1.000Independence model

.455

.118

.080

.113

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.835

.823

.924

.918

.923

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.047

.044

.051

.874

Independence model

.165

.162

.168

.000

221


9. Kết quả SEM mô hình lý thuyết


222


Notes for Model (Default model)

Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments:

1176

Number of distinct parameters to be estimated:

124

Degrees of freedom (1176 - 124):

1052

Result (Default model) Minimum was achieved Chi-square = 1804.129 Degrees of freedom = 1052 Probability level = .000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Kha nang_lanh dao

<---

Kha nang_quan tri

1.000
Kha nang to_chuc nhan su

<---

Kha nang_quan tri

1.124

.116

9.694

***

Chat luong_quan he

<---

Kha nang_MARKETING

1.009

.130

7.782

***

Dap ung_khach hang

<---

Kha nang_MARKETING

1.000
Phan ung_canh tranh

<---

Kha nang_MARKETING

1.284

.125

10.278

***

Thich ung_moi truong KD

<---

Kha nang_MARKETING

.877

.102

8.611

***

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.270

.080

3.368

***

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.074

.075

.986

.024

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.068

.102

.669

.053

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_tai chinh

.237

.060

3.980

***

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_MARKETING

.350

.181

1.934

.003

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_quan tri

.164

.103

1.592

.011

Q05

<---

Kha nang_tai chinh

.799

.074

10.797

***

Q04

<---

Kha nang_tai chinh

.902

.080

11.217

***

Q03

<---

Kha nang_tai chinh

.844

.072

11.736

***

Q02

<---

Kha nang_tai chinh

1.000
Q56

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.139

.078

14.517

***

Q55

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.175

.074

15.849

***

Q54

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.120

.077

14.549

***

Q53

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.000
Q61

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.011

.075

13.484

***

Q59

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.020

.071

14.462

***

Q58

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.022

.072

14.110

***

Q57

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.000
Q06

<---

Kha nang_lanh dao

1.000
Q09

<---

Kha nang_lanh dao

.953

.085

11.254

***

Q10

<---

Kha nang_lanh dao

1.138

.096

11.859

***

Q11

<---

Kha nang_lanh dao

.942

.083

11.316

***

223Estimate

S.E.

C.R.

P

Q19

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.000
Q21

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.012

.083

12.168

***

Q22

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.080

.084

12.783

***

Q23

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.992

.081

12.246

***

Q24

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.055

.079

13.294

***

Q25

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.042

.080

12.951

***

Q27

<---

Dap ung_khach hang

1.000
Q28

<---

Dap ung_khach hang

1.277

.107

11.936

***

Q29

<---

Dap ung_khach hang

1.184

.095

12.406

***

Q38

<---

Phan ung_canh tranh

.706

.054

13.045

***

Q40

<---

Thich ung_moi truong KD

1.000
Q42

<---

Thich ung_moi truong KD

1.402

.120

11.647

***

Q43

<---

Thich ung_moi truong KD

1.428

.119

11.979

***

Q44

<---

Thich ung_moi truong KD

1.365

.119

11.501

***

Q17

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.893

.080

11.116

***

Q12

<---

Kha nang_lanh dao

.957

.083

11.564

***

Q35

<---

Phan ung_canh tranh

1.000
Q36

<---

Phan ung_canh tranh

.948

.046

20.717

***

Q37

<---

Phan ung_canh tranh

.899

.050

18.135

***

Q33

<---

Chat luong_quan he

1.033

.103

10.009

***

Q32

<---

Chat luong_quan he

1.000
Q34

<---

Chat luong_quan he

1.263

.146

8.678

***

Q14

<---

Kha nang_lanh dao

.906

.084

10.743

***

Q48

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.033

.073

14.244

***

Q47

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.137

.077

14.821

***

Q46

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.103

.076

14.438

***

Q45

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.000
Q64

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.388

.098

14.184

***

Q65

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.329

.088

15.124

***

Q66

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.000
Q63

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.201

.085

14.085

***

Q62

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.304

.092

14.150

***Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Kha nang_lanh dao

<---

Kha nang_quan tri

.898

Kha nang to_chuc nhan su

<---

Kha nang_quan tri

.933

Chat luong_quan he

<---

Kha nang_MARKETING

.910

Dap ung_khach hang

<---

Kha nang_MARKETING

.838

224Estimate

Phan ung_canh tranh

<---

Kha nang_MARKETING

.779

Thich ung_moi truong KD

<---

Kha nang_MARKETING

.841

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.310

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.081

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.078

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_tai chinh

.304

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_MARKETING

.307

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

<---

Kha nang_quan tri

.164

Q05

<---

Kha nang_tai chinh

.670

Q04

<---

Kha nang_tai chinh

.699

Q03

<---

Kha nang_tai chinh

.736

Q02

<---

Kha nang_tai chinh

.734

Q56

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.837

Q55

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.921

Q54

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.839

Q53

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.717

Q61

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.755

Q59

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.805

Q58

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.787

Q57

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.761

Q06

<---

Kha nang_lanh dao

.673

Q09

<---

Kha nang_lanh dao

.712

Q10

<---

Kha nang_lanh dao

.757

Q11

<---

Kha nang_lanh dao

.716

Q19

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.688

Q21

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.738

Q22

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.779

Q23

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.743

Q24

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.814

Q25

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.790

Q27

<---

Dap ung_khach hang

.701

Q28

<---

Dap ung_khach hang

.765

Q29

<---

Dap ung_khach hang

.806

Q38

<---

Phan ung_canh tranh

.646

Q40

<---

Thich ung_moi truong KD

.614

Q42

<---

Thich ung_moi truong KD

.838

Q43

<---

Thich ung_moi truong KD

.878

Q44

<---

Thich ung_moi truong KD

.821

Q17

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.670

Q12

<---

Kha nang_lanh dao

.735

Q35

<---

Phan ung_canh tranh

.895

Q36

<---

Phan ung_canh tranh

.865

Q37

<---

Phan ung_canh tranh

.800

Q33

<---

Chat luong_quan he

.591

225Estimate

Q32

<---

Chat luong_quan he

.545

Q34

<---

Chat luong_quan he

.741

Q14

<---

Kha nang_lanh dao

.675

Q48

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.819

Q47

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.852

Q46

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.830

Q45

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

.727

Q64

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.809

Q65

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

.862

Q66

Xem tất cả 168 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022