Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 19

206


PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU


1. Kết quả CFA thang đo khả năng quản trị


Regression Weights Group number 1 Default model Estimate S E C R P Label Q09 Kha nang lanh 1


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q09

<---

Kha nang_lanh dao

1.021

.084

12.219

***


Q25

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.150

.094

12.267

***


Q24

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.179

.093

12.708

***


Q23

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.121

.094

11.886

***


Q22

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.223

.099

12.394

***


Q21

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.135

.097

11.729

***


Q19

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.139

.102

11.186

***


Q17

<---

Kha nang_to chuc nhan su

1.000

Q06

<---

Kha nang_lanh dao

1.059

.093

11.423

***


Q10

<---

Kha nang_lanh dao

1.215

.094

12.945

***


Q11

<---

Kha nang_lanh dao

.997

.082

12.138

***


Q12

<---

Kha nang_lanh dao

1.000

Q14

<---

Kha nang_lanh dao

.942

.084

11.240

***


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 168 trang tài liệu này.

207‌‌


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q09

<---

Kha nang_lanh dao

.722

Q25

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.777

Q24

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.811

Q23

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.749

Q22

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.787

Q21

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.738

Q19

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.698

Q17

<---

Kha nang_to chuc nhan su

.668

Q06

<---

Kha nang_lanh dao

.675

Q10

<---

Kha nang_lanh dao

.765

Q11

<---

Kha nang_lanh dao

.717

Q12

<---

Kha nang_lanh dao

.726

Q14

<---

Kha nang_lanh dao

.664

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Kha nang_lanh dao

<-->

Kha nang_to chuc nhan su

.835

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF‌

Default model

27

140.122

64

.000

2.189

Saturated model

91

.000

0Independence model

13

2229.689

78

.000

28.586

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.048

.936

.909

.658

Saturated model

.000

1.000Independence model

.553

.255

.131

.219

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.937

.923

.965

.957

.965

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.061

.047

.075

.088

Independence model

.295

.284

.305

.000

208‌


2. Kết quả CFA thang đo khả năng MarketingRegression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q29

<---

Dap ung_khach hang

1.187

.099

12.043

***


Q28

<---

Dap ung_khach hang

1.279

.110

11.655

***


Q27

<---

Dap ung_khach hang

1.000

Q34

<---

Chat luong_quan he

.914

.094

9.733

***


Q33

<---

Chat luong_quan he

1.039

.099

10.454

***


Q32

<---

Chat luong_quan he

1.000

Q38

<---

Phan ung_canh tranh

.702

.054

13.017

***


Q37

<---

Phan ung_canh tranh

.891

.049

18.043

***


Q36

<---

Phan ung_canh tranh

.948

.045

20.920

***


Q35

<---

Phan ung_canh tranh

1.000

Q44

<---

Thich ung_MTKD

1.369

.121

11.278

***


Q43

<---

Thich ung_MTKD

1.449

.123

11.805

***


Q42

<---

Thich ung_MTKD

1.423

.124

11.504

***


Q40

<---

Thich ung_MTKD

1.000

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q29

<---

Dap ung_khach hang

.807

Q28

<---

Dap ung_khach hang

.765

Q27

<---

Dap ung_khach hang

.700

Q34

<---

Chat luong_quan he

.667

Q33

<---

Chat luong_quan he

.740

209‌‌‌Estimate

Q32

<---

Chat luong_quan he

.679

Q38

<---

Phan ung_canh tranh

.644

Q37

<---

Phan ung_canh tranh

.796

Q36

<---

Phan ung_canh tranh

.867

Q35

<---

Phan ung_canh tranh

.898

Q44

<---

Thich ung_MTKD

.816

Q43

<---

Thich ung_MTKD

.882

Q42

<---

Thich ung_MTKD

.842

Q40

<---

Thich ung_MTKD

.608

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN‌

DF

P

CMIN/DF

Default model

34

161.630

71

.000

2.276

Saturated model

105

.000

0Independence model

14

2502.711

91

.000

27.502

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.058

.931

.898

.630

Saturated model

.000

1.000Independence model

.513

.271

.159

.235

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.935

.917

.963

.952

.962

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.063

.050

.076

.045

Independence model

.289

.279

.299

.000


3. Kết quả CFA khả năng tài chính


Kết qủa CFA lần 1 Kết quả CFA lần 2


210‌‌‌


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q05

<---

Kha nang_tai chinh

.826

.079

10.500

***


Q04

<---

Kha nang_tai chinh

.849

.084

10.062

***


Q03

<---

Kha nang_tai chinh

.877

.079

11.171

***


Q02

<---

Kha nang_tai chinh

1.000

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q05

<---

Kha nang_tai chinh

.691

Q04

<---

Kha nang_tai chinh

.656

Q03

<---

Kha nang_tai chinh

.761

Q02

<---

Kha nang_tai chinh

.731

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

8

.417

2

.812

.208

Saturated model

10

.000

0Independence model

4

380.296

6

.000

63.383

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.007

.999

.997

.200

Saturated model

.000

1.000Independence model

.478

.567

.279

.340

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.999

.997

1.004

1.013

1.000

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.000

.000

.068

.908

Independence model

.443

.406

.481

.000


4. Kết quả CFA khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ

Kết qủa CFA lần 1 Kết quả CFA lần 2

211‌‌‌


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q48

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

1.025

.077

13.344

***


Q47

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

1.150

.082

14.060

***


Q46

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

1.160

.082

14.184

***


Q45

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

1.000

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q48

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

.800

Q47

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

.849

Q46

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

.859

Q45

<---

Kha nang_doi moi SP & DV

.716


Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF‌

P

CMIN/DF

Default model

8

3.765

2

.152

1.882

Saturated model

10

.000

0Independence model

4

682.814

6

.000

113.802

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.014

.994

.970

.199

Saturated model

.000

1.000Independence model

.551

.440

.067

.264

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.994

.983

.997

.992

.997

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.053

.000

.134

.369

Independence model

.596

.558

.634

.000


5. Kết quả CFA khả năng tổ chức phục vụ


212‌‌‌


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q56

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

1.154

.083

13.865

***


Q55

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

1.209

.080

15.099

***


Q54

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

1.159

.082

14.161

***


Q53

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

1.000


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q56

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

.829

Q55

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

.927

Q54

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

.849

Q53

<---

Kha nang_to chuc phuc vu

.701

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF‌

P

CMIN/DF

Default model

8

4.961

2

.084

2.480

Saturated model

10

.000

0Independence model

4

806.571

6

.000

134.428

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.016

.992

.960

.198

Saturated model

.000

1.000Independence model

.548

.414

.024

.248

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.994

.982

.996

.989

.996

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.068

.000

.147

.258

Independence model

.648

.610

.686

.000


6. Kết quả CFA Khả năng quản trị rủi ro

Kết qủa CFA lần 1 Kết quả CFA lần 2

213‌‌‌


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q61

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

1.013

.084

12.109

***


Q59

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

1.078

.080

13.443

***


Q58

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

1.110

.082

13.489

***


Q57

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

1.000

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q61

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

.728

Q59

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

.819

Q58

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

.823

Q57

<---

Kha nang_Quan tri rui ro

.733

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN‌

DF

P

CMIN/DF

Default model

8

3.615

2

.164

1.808

Saturated model

10

.000

0Independence model

4

564.353

6

.000

94.059

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.014

.994

.972

.199

Saturated model

.000

1.000Independence model

.500

.478

.131

.287

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.994

.981

.997

.991

.997

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.050

.000

.133

.386

Independence model

.541

.504

.579

.000


7. Kết quả CFA kết quả kinh doanh của NHTM


214‌‌


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q65

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

1.045

.058

17.911

***


Q64

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

1.076

.066

16.265

***


Q63

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.894

.059

15.263

***


Q62

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

1.000

Q66

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.751

.055

13.660

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

Q65

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.883

Q64

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.818

Q63

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.779

Q62

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.806

Q66

<---

Ket qua_kinh doanh_cua NHTM

.714

Model Fit Summary CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

10

5.693

5

.337

1.139

Saturated model

15

.000

0Independence model

5

933.393

10

.000

93.339

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.014

.993

.979

.331

Saturated model

.000

1.000Independence model

.609

.378

.067

.252


Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.994

.988

.999

.998

.999

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.021

.000

.083

.708

Independence model

.539

.510

.568

.000

215


8. Kết quả CFA thang đo mô hình tới hạn


216


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Kha nang_lanh dao

<---

Kha nang_quan tri

1.000

Kha nang to_chuc nhan su

<---

Kha nang_quan tri

1.124

.116

9.694

***


Chat luong_quan he

<---

Kha nang_MARKETING

1.009

.130

7.782

***


Dap ung_khach hang

<---

Kha nang_MARKETING

1.000

Phan ung_canh tranh

<---

Kha nang_MARKETING

1.284

.125

10.278

***


Thich ung_moi truong KD

<---

Kha nang_MARKETING

.877

.102

8.611

***


Q05

<---

Kha nang_tai chinh

.799

.074

10.797

***


Q04

<---

Kha nang_tai chinh

.902

.080

11.217

***


Q03

<---

Kha nang_tai chinh

.844

.072

11.736

***


Q02

<---

Kha nang_tai chinh

1.000

Q56

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.139

.078

14.517

***


Q55

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.175

.074

15.849

***


Q54

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.120

.077

14.549

***


Q53

<---

Kha nang to_chuc dich vu

1.000

Q61

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.011

.075

13.484

***


Q59

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.020

.071

14.462

***


Q58

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.022

.072

14.110

***


Q57

<---

Kha nang_quan tri rui ro

1.000

Q06

<---

Kha nang_lanh dao

1.000

Q09

<---

Kha nang_lanh dao

.953

.085

11.254

***


Q10

<---

Kha nang_lanh dao

1.138

.096

11.859

***


Q11

<---

Kha nang_lanh dao

.942

.083

11.316

***


Q19

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.000

Q21

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.012

.083

12.168

***


Q22

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.080

.084

12.783

***


Q23

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.992

.081

12.246

***


Q24

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.055

.079

13.294

***


Q25

<---

Kha nang to_chuc nhan su

1.042

.080

12.951

***


Q27

<---

Dap ung_khach hang

1.000

Q28

<---

Dap ung_khach hang

1.277

.107

11.936

***


Q29

<---

Dap ung_khach hang

1.184

.095

12.406

***


Q38

<---

Phan ung_canh tranh

.706

.054

13.045

***


Q40

<---

Thich ung_moi truong KD

1.000

Q42

<---

Thich ung_moi truong KD

1.402

.120

11.647

***


Q43

<---

Thich ung_moi truong KD

1.428

.119

11.979

***


Q44

<---

Thich ung_moi truong KD

1.365

.119

11.501

***


Q17

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.893

.080

11.116

***


Q12

<---

Kha nang_lanh dao

.957

.083

11.564

***


Q35

<---

Phan ung_canh tranh

1.000

Q36

<---

Phan ung_canh tranh

.948

.046

20.717

***


Q37

<---

Phan ung_canh tranh

.899

.050

18.135

***


217Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

Q33

<---

Chat luong_quan he

1.033

.103

10.009

***


Q32

<---

Chat luong_quan he

1.000

Q34

<---

Chat luong_quan he

1.263

.146

8.678

***


Q14

<---

Kha nang_lanh dao

.906

.084

10.743

***


Q48

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.033

.073

14.244

***


Q47

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.137

.077

14.821

***


Q46

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.103

.076

14.438

***


Q45

<---

Kha nang doi_ moi SP-DV

1.000

Q64

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.388

.098

14.184

***


Q65

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.329

.088

15.124

***


Q66

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.000

Q63

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.201

.085

14.085

***


Q62

<---

Ket qua kinh doanh_cua NHTM

1.304

.092

14.150

***Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

Kha nang_lanh dao

<---

Kha nang_quan tri

.898

Kha nang to_chuc nhan su

<---

Kha nang_quan tri

.933

Chat luong_quan he

<---

Kha nang_MARKETING

.910

Dap ung_khach hang

<---

Kha nang_MARKETING

.838

Phan ung_canh tranh

<---

Kha nang_MARKETING

.779

Thich ung_moi truong KD

<---

Kha nang_MARKETING

.841

Q05

<---

Kha nang_tai chinh

.670

Q04

<---

Kha nang_tai chinh

.699

Q03

<---

Kha nang_tai chinh

.736

Q02

<---

Kha nang_tai chinh

.734

Q56

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.837

Q55

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.921

Q54

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.839

Q53

<---

Kha nang to_chuc dich vu

.717

Q61

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.755

Q59

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.805

Q58

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.787

Q57

<---

Kha nang_quan tri rui ro

.761

Q06

<---

Kha nang_lanh dao

.673

Q09

<---

Kha nang_lanh dao

.712

Q10

<---

Kha nang_lanh dao

.757

Q11

<---

Kha nang_lanh dao

.716

Q19

<---

Kha nang to_chuc nhan su

.688

Xem tất cả 168 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí