Xây dựng mô hình giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 14


Tài liệu tiếng Anh

1. John C. Hull (2006), Options, Futures, and other derivatives, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.

2. Các thông tin trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc: http://eng.krx.co.kr.

3. Mạng công bố thông tin cho nhà đầu tư Hàn Quốc: http://engkind.krx.co.kr

4. Các thông tin trên trang web của Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc: http://www.fsc.go.kr/eng/index.jsp

5. Các thông tin trên trang web của Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán Hàn Quốc: http://www.ksda.or.kr/english/dataroom/law.cfm

6. Một số tài liệu liên quan đến chứng khoán phái sinh tại Hàn Quốc như:

Securities and Exchange Act (Republic of Korea).

Enforcement Rule of The Securities and Exchange Act.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Enforcement Decree of The Securities and Exchange Act.

Futures Trading Act.

Xây dựng mô hình giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 14

Enforcement Rule of The Futures Trading Act.

Enforcement Decree of The Futures Trading Act.

The Derivatives Market Business Regulation.

Enforcement Rules of The Derivatives Market Business Regulation .

Business Report of Korea Exchange (2007).

Trading and Settlement Systems in KRX.

Membership Regulation.

Leading Futures Market KRX (2008).

Main board Listing Guide for Foreign Companies (2008).

Securities Market in Korea 2008 (KSDA).

Single stock futures in KRX (2008).

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 27/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí